Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
124
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Nhằm giúp quý bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan giáo dục cũng như các qui định của Bộ GDĐT ban hành cho ngành chúng tôi đã đã sưu tầm và tổng hợp bộ sưu tập Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Các bạn có thể tham khảo hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Bạn có thể download miễn phí về máy Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp sau khi đăng ký thành viên trên thư viện Elib.VN

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày: 14/7/2009, 04/8/2009, 06/8/2009 của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thành lập theo Quyết định số 4384/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi thỏa thuận với Bộ Y tế tại văn bản số 5545/BYT-K2ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2009 về việc ban hành Chương trình khung ngành Dân số y tế ; văn bản số 6952/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Chương trình khung ngành Điều dưỡng và văn bản số 7168/BYT-K2ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Chương trình khung ngành Y sĩ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp của 03 ngành học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe như sau:
1. Dân số y tế;
2. Y sỹ;
3. Điều dưỡng.
 

Đồng bộ tài khoản