Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Mô tả BST Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Các tài liệu được chúng tôi tổng hợp trong BST Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, biết được các quy định ban hành hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bằng cách xem trực tiếp trên website eLib.vn hoặc download về tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Đây là một trong những tài liệu được trích từ BST Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Các bạn cùng tham khảo nhé!

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Sau khi thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Thông tư này hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;
b) Thông tư này áp dụng đối với các cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục, các nhà trường và cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 

Đồng bộ tài khoản