Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
31
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Mô tả BST Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Đến với các BST Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng thạc sĩ dưới đây của chúng tôi

THÔNG TƯ
BAN HÀNH MẪU BẰNG THẠC SĨ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,
THÔNG TƯ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng thạc sĩ.
Bằng thạc sĩ gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 26cm x 18cm.
Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng thạc sỹ bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Cách ghi nội dung trên bằng thạc sỹ quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản