Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
62
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Mô tả BST Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Đến với bộ sưu tập Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, quý bạn đọc sẽ nắm vững các thông tin chi tiết về các qui định được Bộ GDĐT ban hành áp dụng cho ngành trong từng trường hợp cụ thể. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Đồng thời, các bạn còn có thể xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác trên Thư viện Elib. Hoặc đăng nhập để tải về làm tư liệu tham khảo hoặc sử dụng khi cần thiết.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG KHMER CẤP TIỂU HỌC VÀ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;
Theo Biên bản họp thẩm định ngày 12 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2014. Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư này là môn học tự chọn và là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa và tổ chức dạy học tiếng Khmer cho học sinh dân tộc Khmer.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản