Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh

Mô tả BST Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh

Mời các bạn tham khảo BST Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh dưới đây. Tài liệu trong BST này sẽ giúp bạn cập nhật các thông tin, các quy định mới nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm nhiều văn bản khác tại website eLib.vn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh. Mời các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH, QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 14/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2009. Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản