Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Mô tả BST Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Nhằm giúp quý bạn đọc tiếp cận những mẫu văn bản mới nhất, Thư viện Elib đã tổng hợp những mẫu văn bản này thành bộ sưu tập Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Bao gồm các nghị định, nghị quyết, thông tư hướng dẫn việc thực hiện các quyết định, quy định được nhà nước ban hành. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp quý bạn đọc tiếp cận thông tin kịp thời và bổ ích.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Mời quý bạn đọc tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Và vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, các bạn còn có thể download về sử dụng hoặc tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 điều 13 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
Căn cứ Biên bản ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 9 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Đồng bộ tài khoản