Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục

Mô tả BST Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục

BST Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các thông tin mới nhất, các quy định của Nhà nước, các hướng dẫn của cơ quan ban ngành. Hi vọng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo rất nhiều văn bản, biểu mẫu khác trên website eLib của chúng tôi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục. Các bạn cùng tham khảo nhé!

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma tuý được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 165/2008/QĐ- TTg ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2009. Thông tư này thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma tuý.
 

Đồng bộ tài khoản