Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

Mô tả BST Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

Đến với các BST Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập dưới đây của thư viện elib, các bạn sẽ cập nhật các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Các tài liệu này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mong rằng sẽ hữu ích cho bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập

Mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích trong BST Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập dưới đây của chúng tôi:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập ngày 13 tháng 11 năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2011. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học có khoa sư phạm, Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm, Hiệu trưởng các trường đại học có khoa sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 

Đồng bộ tài khoản