Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Mô tả BST Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được các quy định, biết các hướng dẫn để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

 THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. Những quy định trái với Thông tư này bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Đồng bộ tài khoản