Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Mô tả BST Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Cập nhật các quy định do nhà nước ban hành qua BST Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên dưới đây nhé! Tài liệu trong BST được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc cập nhật các quy định ban hành một cách nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Cùng tham khảo Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên dưới đây của thư viện eLib!

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Căn cứ Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Văn bản này áp dụng đối với giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và giáo sư thuộc biên chế sự nghiệp của cơ sở giáo dục đại học công lập, giảng viên là sĩ quan biệt phái, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập (sau đây gọi chung là các chức danh giảng viên)."
2. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Đối với giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành thể dục thể thao, giảng viên năng khiếu, nghệ thuật ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành năng khiếu, nghệ thuật sẽ có quy định riêng."
 

Đồng bộ tài khoản