Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm

Mô tả BST Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm

Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

THÔNG TƯ
Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại họckhối ngành Sư phạm, trình độ đại học
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học gồm 03 chương trình khung của 03 ngành sau:
1. Ngành Sư phạm Âm nhạc
2. Ngành Sư phạm Mỹ thuật
3. Ngành Giáo dục Mầm non.
 

Đồng bộ tài khoản