Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
65
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Mô tả BST Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Nắm vững các thông tin và qui định tại bộ sưu tập Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dưới đây để có định hướng thực hiện cho công tác quản lý giáo dục của bạn. Xem thêm nhiều thông tư khác dành cho ngành giáo dục tại eLib.vn hoàn toàn miễn phí.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và nắm bắt các qui định cần thiết dành cho ngành giáo dục với Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 56/2011/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2011 VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 41/2012/TT-BGDĐT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 

Đồng bộ tài khoản