Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục

Mô tả BST Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục

Với mong muốn giúp các bạn tìm kiếm các văn bản, biểu mẫu một cách nhanh chóng thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo thành BST Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục. Mời các bạn tham khảo để cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định của nhà nước.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục

Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục cùng nhiều văn bản, biểu mẫu khác đều được tập hợp tại eLib.vn, mời các bạn tham khảo:

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ, THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bản Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011.
Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Đồng bộ tài khoản