Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
131
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non

Mô tả BST Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non

Đến với BST Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non của thư viện eLib dưới đây, các bạn sẽ cập nhật nhanh chóng và kịp thời các quy định mới nhất hiện nay. Nhanh tay download về tham khảo các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non

Mời bạn tham khảo 1 trong những mẫu Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non dưới đây:

THÔNG TƯ
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản”.
2. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Biển tên nhà trường, nhà trẻ:
a) Góc trên bên trái
- Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân và tên riêng của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo”.
 

Đồng bộ tài khoản