Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
180
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Mô tả BST Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Đến với bộ sưu tập Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã, quý bạn đọc sẽ nắm vững các thông tin chi tiết về các qui định được Bộ GDĐT ban hành áp dụng cho ngành trong từng trường hợp cụ thể. ELib.vn luôn bổ sung và cập nhật đầy đủ các quyết định mới nhất tại đây giúp các bạn thực hiện đúng qui chế của ngành đề ra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc các Thông tư 44/2014-TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã. Các thông tin trong bộ sưu tập sẽ giúp quý vị nắm vững các quy định, chế độ đánh giá hoạt động giáo dục.

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI "CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên;
Sau khi thống nhất với Hội Khuyến học Việt Nam tại Công văn số 419/CV-HKHVN ngày 06 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, bao gồm: tiêu chí, hồ sơ, quy trình, trách nhiệm thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”.
2. Thông tư này áp dụng đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
3. Thông tư này không áp dụng đối với việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương.
Điều 2. Mục đích
1. Động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
2. Giúp cấp xã tự đánh giá để lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế của địa phương.
3. Giúp ủy ban nhân dân các cấp đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã và làm căn cứ đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Điều 3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”
1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã.
2. Hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã.
3. Sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã.
4. Mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã.
5. Kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ.
6. Công bằng xã hội trong giáo dục.
7. Kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã.
8. Kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lên).
9. Kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”; “Cộng đồng khuyến học/Cộng đồng học tập thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương”.
10. Kết quả xây dựng thôn, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”.
11. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.
12. Thực hiện bình đẳng giới.
13. Đảm bảo vệ sinh, môi trường.
14. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
15. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 

Đồng bộ tài khoản