Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
68
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập

Mô tả BST Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập

Tham khảo bộ sưu tập Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn các thông tin cần thiết tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT. Xem và download về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập

Tham khảo và download thêm nhiều tài liệu hay như Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập giúp quản lý công tác giáo dục tốt hơn.

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 và Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.
 

Đồng bộ tài khoản