Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Mô tả BST Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Thực hiện đúng các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với bộ sưu tập Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học dưới đây. eLib.vn sẽ không ngừng cập nhật, thêm mới các thông tư khác để giúp bạn tìm kiếm và sử dụng các thông tin liên quan hiệu quả nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học

Tham khảo và download miễn phí Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học tại đây. Đây là các tài liệu chuẩn theo ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp bạn thực hiện đúng các qui định do ngành ban hành để thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG THÁI CẤP TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;
Theo Biên bản họp thẩm định ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2015. Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư này là môn học tự chọn và là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa và tổ chức dạy học tiếng Thái cho học sinh dân tộc Thái ở cấp tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản