Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
117
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Mô tả BST Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Thư viện elib đã tổng hợp các quyết định, thông tư về giáo dục thành bộ sưu tập trên website elib.vn. Tiện lợi và dễ tìm kiếm là điều mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc. Tham khảo các thông tư trong bộ sưu tập Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp để nắm vững các qui định áp dụng theo ngành. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc download về để sử dụng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Quý bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tư, nghị định trên elib.vn. Chúng tôi luôn cập nhật mới các hướng dẫn về thông tư, quyết định của Bộ GDĐT như Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp. Mời quý bạn đọc tham khảo để thực hiện đúng theo các qui chế đã được ban hành.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75 /2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Thông tư này thay thế Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 

Đồng bộ tài khoản