Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải

Mô tả BST Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải

Tham khảo bộ sưu tập Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải cùng nhiều tài liệu hay khác trên eLib.vn giúp bạn các thông tin cần thiết tìm hiểu về các qui định của Bộ GDĐT. Xem và download về tham khảo để áp dụng các chính sách, qui định phù hợp trong công tác quản lý cũng như thực thi giáo dục.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải

Tham khảo và download thêm nhiều tài liệu hay như Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành: Khai thác vận tải giúp quản lý công tác giáo dục tốt hơn.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NHÓM NGÀNH: KHAI THÁC VẬN TẢI.

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 06 tháng 01 năm 2010 của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thành lập theo Quyết định số 8769/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
 

Đồng bộ tài khoản