Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

Mô tả BST Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

Hệ thống các thông tư ngành giáo dục tại đây giúp các bạn tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng các thông tư cần thiết như bộ sưu tập Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm. Tại eLib.vn bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hay về tất cả các lĩnh vực phục vụ cho ngành giáo dục. Nhanh chóng đăng ký tài khoản miễn phí để làm chủ các nguồn thông tin bổ ích này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

Thông tư 62/2011/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm giúp bạn các thông tin cần thiết về các qui định, qui chế được áp dụng cho ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tham khảo thêm nhiều văn bản, thông tư khác tại eLib.vn

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH KHUYẾN NÔNG LÂM

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thành lập theo Quyết định số 8769/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành học Khuyến nông lâm thuộc nhóm ngành Nông nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012. Chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo ngành học này trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
 

Đồng bộ tài khoản