Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Mô tả BST Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Thực hiện đúng các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với bộ sưu tập Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú dưới đây. eLib.vn sẽ không ngừng cập nhật, thêm mới các thông tư khác để giúp bạn tìm kiếm và sử dụng các thông tin liên quan hiệu quả nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Tham khảo và download miễn phí Thông tư 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú tại đây. Đây là các tài liệu chuẩn theo ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp bạn thực hiện đúng các qui định do ngành ban hành để thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú như sau:
 

Đồng bộ tài khoản