Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp

Mô tả BST Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp

Với bộ sưu tập Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp giúp bạn nắm vững các chính sách, qui định dành cho ngành để áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Tham khảo thêm nhiều tài liệu hay khác tại eLib.vn để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp

Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT chương trình học phần kỹ năng giao tiếp và nhiều thông tư khác đều được eLib.vn sắp xếp theo hệ thống khoa học, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các thông tin liên quan về giáo dục và đạo tạo bạn đang cần.

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Đồng bộ tài khoản