Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Mô tả BST Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Nắm vững các thông tin và qui định tại bộ sưu tập Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học dưới đây để có định hướng thực hiện cho công tác quản lý giáo dục của bạn. Xem thêm nhiều thông tư khác dành cho ngành giáo dục tại eLib.vn hoàn toàn miễn phí.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và nắm bắt các qui định cần thiết dành cho ngành giáo dục với Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học dưới đây. Xem và download về tham khảo hoàn toàn miễn phí tại eLib.vn

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.
 

Đồng bộ tài khoản