Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
81
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục

Mô tả BST Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục

Các quy định do Chính phủ, Bộ, các cơ quan ngang Bộ ban hành được thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc trong BST Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục dưới đây sẽ giúp các bạn cập nhật các quy định một cách chính xác và kịp thời nhất. Mời các bạn tham khảo trực tiếp tại website eLib hoặc download về làm tài liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục

Đây là một đoạn trích trong BST Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục. Mời quý các bạn cùng tham khảo:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân;
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định những nội dung và biện pháp phối hợp công tác giữa hai ngành Giáo dục và Công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Thông tư được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là các nhà trường) và cơ quan công an các cấp từ trung ương đến địa phương.
 

Đồng bộ tài khoản