Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Mô tả BST Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Nếu bạn đang tìm tư liệu hay về Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Mời bạn tham khảo mẫu … trong BST Tờ trình về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu của thư viện eLib dưới đây:

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG …………
----------
Số: …../ …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……

TỜ TRÌNH
Về việc ký hợp đồng lương khoán đối với viên chức đã đủ tuổi nghỉ hưu

Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Tổ chức – Hành chính

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-…..ngày……tháng…..năm…của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Căn cứ Đơn đề nghị ký hợp đồng lương khoán của Ông/Bà ;
Căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị;
Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính xem xét về việc ký hợp đồng lương khoán cho Ông/Bà :
Lý do:
Nội dung công việc sẽ phân công:
Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                      Chủ tịch Công đoàn                                                       Thủ trưởng đơn vị
- Như trên;
- Lưu: ….;

Đồng bộ tài khoản