Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 26 tài liệu

0
2.529
lượt xem
279
download
Xem 26 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10

Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông, Thư viện Elib đã tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10. Các tài liệu trong bộ sưu tập này gồm các bài tập trắc nghiệm trong Unit 14 sẽ giúp các em học sinh biết cách làm các bài tập trong chương trình Tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10

Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTTổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10:

Tổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differed" from that of the others.
1 . a. audience b. laugh c. August d. taught
2. a. silent b. film c. thriller d. situation
3. a. century b. picture c. fiction d. question
4. a. enough b. tough c. cough d. though
5. a. scene b. detective c. century d. adventure
II. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others.
1. a. history b. audience c. cinema d. existence
2. a. develop b. discover c. introduce d. prepare
3. a. disaster b. voyage c. luxury d. character
4. a. adventure b. detective c. disgusting d. violent
5. a. cartoon b. fiction c. terrify d. interest
III. Choose the word or phrase - b, c, or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
1. Chaplin's movies captivated ......... throughout the world.
a. scientists b. musicians c. directors d. audiences
2. There's a love story in it, and it's very funny. I suppose you'd call it a.................
a. horror film b. detective film c. romantic comedy d. thriller
3. Steven Spielbera is one of the famous ......... . He has made lots of films including jaw, Jurassic Park, Schindler's List, etc.
a. stars b. directors c. actors d. script 'writers
4. The film is .............. two Women who drive across America
a. on b. of c: about d. over
5. The main ............. is played by Nicole Kidman.
a. actress b. character c. director d. film maker
6. Silence of the Lambs is a ............ film. It makes the audience scared.
a. disaster b. science fiction c. action d. horror
7. The film is ............ the 1940s, during the Second World War.
a. made for b. based on c. set in d. occurred in
8. Phantom of the Opera is a popular musical written by AndreLloyd Webber.
a. play or film in which there are a lot of songs
b. part of the story performed by musicians
c. series shown on television or the radio
d. play performed by singers and orchestra
9. The movie Schindler 's List was .......... on the novel Schindler c Ark written by the Australian write Thomas Keneally.
a. based b. depended c. played d. performed
10. Charlie Chaplin is considered as the greatest comic actor of the
a. musical cinema b. commercial film c. romantic comedy d. silent cinema.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpTổng hợp Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản