Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
315
lượt xem
42
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9. Bộ sưu tập này sẽ mang đến cho học sinh các bài tập trắc nghiệm trong chương trình Tiếng Anh 9 nhằm giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học. Đồng thời, biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpTổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9:

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Exercise 1. Choose the best answer to complete the following sentences.
1. If I ……….a lot of money now, I …………..a new car.
a. have /will buy b. have / would buy
c. had/ will buy d. had/ would buy.
2. If I ……………you, I …………….do that.
a. am/ will b. were /would c. were/ will d. had been/ would.
3. If I were offered the job, I think I ………. it.
a. take b. will take c. would take d. would have taken.
4. I would be very surprised if he……………..
a. refuses b. refused c. had refused d. would refuse.
5. Many people would be out of work if that factory………..down.
a. closes b. had closed c. closed d. would close.
6. If she sold her car, she ………… much money.
a. gets b. would get c. will get d. would have got.
7. They would be disappointed if we…………….
a. hadn’t come b. wouldn’t come c. don’t come d. didn’t come.
8. Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking?
a. take b. took c. had taken d. would take.
9. She ……….terrible upset if I lost this ring.
a. will be b. would be c. were d. had been.
10. If someone…………in here with a gun, I would be very frightened.
a. would walk b. walks c. had walked d. walked.
11. What would happen if you ……………..to work tomorrow?
a. don’t go b. didn’t go c. won’t go d. wouldn’t go.
12. We ‘ll get wet if we ………….out.
a. go b. did go c. went d. had gone.
13. If I go shopping, I ………some food.
a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought.
14. If I find it, I ………you.
a. will tell b. would tell c. had told d. told.
15. What would you do if you……………a million dollars?
a. would win b. win c. had won d. won.
16. They ‘d be hurt if I ……………….
a. don’t go b. didn’t go c. hadn’t gone d. wouldn’t go.
17. If we took the 6: 30 train, we…………too early.
a. would have arrived b. arrived c. will arrived d. would arrive.
18. If I had known you were in hospital, I …………to see you.
a. will go b. would go c. went d. would have gone.
19. If I …………., I would have said hello.
a. had seen b. see c. saw d. would see.
20. I…………..out if I hadn’t been so tired.
a. will go b. went c. would have gone d. would go.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản