Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 tài liệu

0
1.292
lượt xem
183
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh

Mô tả BST Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này tổng hợp các bài tập về câu điều kiện từ đơn giản đến nâng cao, các bài tập về câu điều kiện có đáp án, ... Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu Bài tập về câu điều kiện tiếng Anh - Bài số 1 trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh dưới đây:

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh sau đây:

Câu 1. If you pass your examination we _____________ a celebration.
A. have B. will have C. would have had D. would have
Câu 2. If I had time, I _____ to the beach with you this weekend.
A. will go B. will have gone C. would go D. would have gone
Câu 3. If she_________ late again, she'll lose her job.
A. came B. comes C. had come D. come
Câu 4. If I had enough money, _____ that house.
A. I am buy B. I could buy C. I can buy D. I will buy
Câu 5. If you had told me earlier, I _____________ it to you.
A. would give B. will give C. would have given D. gave
Câu 6. If it ____________, I will come to see you.
A. didn't rain B. doesn't rain C. don't rain D. not rain
Câu 7. I __________to work if I had a car.
A. drove B. will drive
C. would drive D. would have driven
Câu 8. If he ___________to me, he wouldn't have failed in the exams.
A. had listened B. has listened C. listens D. listened
Câu 9. Had he come earlier, he __________her.
A. would meet B. would have met
C. might meet D. will meet
Câu 10. If I were you, I _________ a new car.
A. buy B. will buy C. would buy D. bought
Câu 11. If there were no gravity, everything ________.
A. would float B. floated C. would be floating D. will float
Câu 12. You______ if you take a map.
A. will get lost B. would get lost C. won't get lost D. would have got lost
Câu 13. We would save thousands of lives if we ______out the remedy for the flu.
A. had not found B. found C. find D. will find
Câu 14. If I________ ten years younger, I would do yoga everyday.
A. are B. were C. have been D. am
Câu 15. Unless you go now, you __________late for school.
A. will be B. would have been C. would be D. are
Câu 16. If we_______ in a town, life would be better.
A. had lived B. lived C. would live D. live
Câu 17. We _____ you if we have time.
A. would phone B. had phoned C. phoned D. will phone
Câu 18. If I won the lottery, I_______ you half the money.
A. had given B. gave C. will give D. would give
Câu 19. It _______ be a pity if she married Fred.
A. can B. would C. may D. will
Câu 20. If I'm free on Saturday, I ____ to the mountains.
A. went B. could go C. to go D. can go
Câu 22. I know I'll feel better if I_____ smoking.
A. stopped B. will stop C. stop D. had stopped
Câu 23. If I_______ you, I would help him.
A. had been B. were C. am D. will be
Câu 24. I could understand him if he _____ more slowly.
A. speaks B. spoke C. would speak D. had spoken
Câu 25. The kitchen will look better if we_______ red curtains.
A. had B. had had C. would have D. have
Câu 26. If I knew his address, I ______ round and see him.
A. go B. will go C. would go D. went
Câu 27. It _______ quicker if you use a computer.
A. would be B. will be C. been D. were
Câu 28. "Will you come to the party tomorrow?" - "I will if I_____ no visitors"
A. had B. will have C. have D. am having
Câu 29. If it ________too cold, we could go on a picnic.
A. wouldn't be B. isn't C. weren't D. wouldn't be
Câu 30. If they didn't live so far away, I _________ them every week.
A. will visit B. visited C. visit D. would visit.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tổng hợp bài tập về câu điều kiện tiếng Anh. Hoặc download các bài tập trong bộ sưu tập này để thực hành về câu điều kiện. 

Đồng bộ tài khoản