Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 27 đề thi

0
692
lượt xem
113
download
Xem 27 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012

Kì thi học kì I là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là BST Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012 dưới đây:

A.PHONETICS: (2ms)
*Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại:
1. A. east B. seat C. great D. meat
2. A. picture B. village C. river D. find
3. A. parent B. ten C. when D. entrance
4. A. practiced B. learned C. asked D. watched
B.VOCABULARY - STRUCTURE: (4ms)
I. Chọn đáp án đúng nhất(2ms)

1. They often go to that .................................................. to pray.
A. shrine B. hostel C. market D. hotel
2. I’m looking.................................................. to hearing from you soon.
A. for B. forward C. after D. at
3. I wish I ........................................................ on the sunny beach now.
A. am B. would be C. be D. were
4. They have many well-......................................................... teachers there.
A. qualify B. qualification C. qualified D. quality
5. We were tired, ........................................................ we went to bed before 9p.m.
A. so B. because C. but D. and
6. Hoa ................................................... she wanted to be a teacher of English.
A. say B. said C. says D. saying
7. I have known her…………………………………………..…... I came to Hue.
A. since B. when C. while D. until
8. I asked them……………………………….. they passed their exam.
A. if B. when C. whether D. Both A & C.
II. Tìm một lỗi sai trong câu(2ms)
1. We will wait until you will finish your work.
2. She asked to me that she would sell that car the following day.
3. These questions are quite easy, so he answered them exact .
4. My sister likes collecting stamps. She is a stamp collection.
C. READING: (2ms)
* Chọn từ thích hợp điền vào đoạn văn::

Television is the most popular mean of entertainment (1)…………… the American household. People of all ages use this medium to entertain(2)…………………. for an average of four hours a day. Thus, television has (3)…………. a tremendous influence on its viewers, especially (4)…………, Scientists now say that children can be adversely affected by(5)………… television too much. This is due to the fact (6)…………. they participate less in physical activities, spend less (7)…………...on reading and studying, and see a world of violence that (8)…………affect their own thinking of security.
1. A. in B. at C. of D. on
2. A. himself B. ourselves C. themselves D. yourselves
3. A. brought B. taken C. had D. made
4. A. boys B. girls C. children D. old men
5. A. buying B. watching C. hearing D. looking
6. A. which B. that C. for which D. for that
7. A. time B. hours C. week D. day
8. A.can’t B. have to C. has to D. can

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Tổng hợp đề thi học kì I lớp 9 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản