Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 105 đề thi

0
2.267
lượt xem
45
download
Xem 105 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013

Mô tả BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013

Kỳ thi học kỳ 2 sắp đến, chắc hẳn các em học sinh đang rất cần tài liệu để ôn tập. Thư viện Elib hiểu được điều đó nên đã tổng hợp các đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013 nhằm giúp các em học sinh tìm kiếm dễ dàng. Bao gồm đề thi học kỳ 2 của các năm học trước sẽ giúp các em có điều kiện luyện tập nhiều hơn, củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi thực thụ.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013:

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
A. stopped B. loved C. missed D. kicked
Câu 2: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
A. caps B. cooks C. pubs D. cuts
Câu 3: Choose the word which has stress pattern differently from that of the other words:
A. museum B. gallery C. harbours D. capital
Câu 4: Choose the word which has stress pattern differently from that of the other words:
A. championship B. tournament C. retirement D. continent
Câu 5: Choose the correct answer:
How many countries took part in the first World Cup?
A. interested B. participated C. competed D. co. operated
Câu 6: Choose the correct answer:
Sperm whales are ___, which means they eat meat.
A. herbivores B. carnivores C. omnivores D. mammals
Câu 7: Choose the correct answer:
The cinema changed completely …………….. the end of the 1920s.
A. for B. to C. on D. at
Câu 8: Choose the correct answer:
If my father ............here now, he ...............help me.
A. were / can help B. had been / could help C. were/ could help D. is / can help
Câu 9: Choose the correct answer:
That’s the man………… house was burnt down.
A. why B. whose C. who D. whom
Câu 10: Choose the correct answer:
My brother Jim, ……………. lives in Paris, is a doctor
A. that B. who C. whom D. which
Câu 11: Choose the correct answer:
Many new houses ……………………… in this village now.
A. are building B. are being built C. built D. build
Câu 12: Choose the correct answer:
I am saving money........ a cassette player.
A. buy B. to buy C. bought D. buying
Câu 13: Choose the correct answer:
I……….. you soon. I promise.
A. will see B. am going to see C. will have seen D. am seeing
Câu 14: Choose the correct answer:
The book……….. you bought yesterday is interesting.
A. who B. whom C. which D. whose
Câu 15: Choose the correct answer:
I was ……………… with this program.
A. to bore B. boring C. bore D. bored

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Tổng hợp đề thi học kỳ 2 lớp 10 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản