Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.587
lượt xem
93
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Mô tả BST Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8 trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu hệ thống nghĩa của các từ vựng trong Unit 10 trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Qua đó, sẽ giúp các em học sinh củng cố và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpTừ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8:

Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8

1. GETTING START
reduce /rɪˈdjuːs/ v giảm, cắt giảm
reuse /riːˈjuːz/ v tái sử dụng
wrap /rap/ n, v gói, bọc
fertilizer /ˈfəːtɪlʌɪzə/ n phân bón
matter /ˈmatə/ n chất, vật chất

2. LISTEN AND READ
representative /rɛprɪˈzɛntətɪv/ n người đại diện
protect /prəˈtɛkt/ v bảo vệ
resource /rɪˈsɔːs, rɪˈzɔːs/ n tài nguyên
overpackage /ˈəʊvə ˈpakɪdʒ/ v đóng gói quá nhiều
sock /sɒk/ n vớ ngắn
package /ˈpakɪdʒ/ v, n gói, đóng gói

3. SPEAK
leather /ˈlɛðə/ n da thuộc
cloth /klɒθ/ n vải
fabric /ˈfabrɪk/ n vải
compost /ˈkɒmpɒst/ n phân xanh
fertilize /ˈfəːtɪlʌɪz/ v bón phân

4. LISTEN
record /rɪˈkɔːd/ v ghi, thu (âm, hình ảnh)
grain /greɪn/ n ngũ cốc
heap /hiːp/ n đống
shade /ʃeɪd/ n bóng mát
shell /ʃɛl/ n vỏ
rat /rat/ n chuột
attract /əˈtrakt/ v thu hút, lôi cuốn
sunlight /ˈsʌnlʌɪt/ n ánh sáng mặt trời
pick /pɪk/ n cuốc chim
shovel /ˈʃʌv(ə)l/ n xẻng
moisture /ˈmɔɪstʃə/ n hơi ẩm
condensation /kɒndɛnˈseɪʃ(ə)n/ n sự ngưng tụ (hơi nước)
sheet /ʃiːt/ n tấm, tờ
pile /pʌɪl/ n đống
gazette /gəˈzɛt/ n công báo

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Từ vựng Unit 10 Recycling Tiếng Anh 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
 

Đồng bộ tài khoản