Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
6.383
lượt xem
202
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh

Mô tả BST Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Một số dạng bài cơ bản
1.It takes sb khoảng thời gian to do sth
= sb spend khoảng thời gian doing sth
VD: it took her 3 hours to get to the city centre.
= she spent 3 hours getting to the city centre.
2. Understand = tobe aware of
VD: do you understand the grammar structure?
= are you aware of the grammar structure?
3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on
VD: she likes politics = she is interested in politics
4.Because + clause = because of + N
VD: he can’t move because his leg was broken
= he can’t move because of his broken leg
5. Although + clause = despite + N = in spite of + N
VD: although she is old, she can compute very fast
= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast
6.Succeed in doing sth = manage to do sth
VD: we succeeded in digging the Panama cannel
= we managed to dig the Panama cannel
7. Cấu trúc : …..too + adj (for sb) to do sth : quá để làm gì
VD: my father is too old to drive
so + adj + that Clause = it is such a/ an N that: quá đến nỗi mà
VD: she is so beautiful that everybody loves her.
= it is such a beautiful girl that everybody loves her.
Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì
VD: This car is enough safe for him to drive
VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber
8.Cấu trúc : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì
VD: I’prefer you (not) to smoke here
I’d rather you (not) smoked here
9.Prefer doing sth to doing sth : thích làm gì hơn làm gì
Would rather do sth than do sth
VD: She prefers staying at home to going out
She’d rather stay at home than go out
10. Can = tobe able to = tobe possible
VD: he can’t walk on his foot
He isn’t able to walk on his foot
He is unable to walk on his foot
He is impossible to walk on his foot
11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi ..thi…
No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast
VD: As soon as I left the house, he appeared
Harly had I left the house when he appeared
No sooner had I left the house than he appeared
12.Not………..any more : không còn nữa
No longer + dạng đảo ngữ
S no more V
VD: I don’t live in the courtryside anymore
No longer do I live in the coutryside
I no more live in the coutryside
13. At no time + dạng đảo ngữ : không khi nào, chẳng khi nào
VD: I don’t think she loves me
At no time do I think she loves me
14. Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì
Các dạng thường gặp
14. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth : không đáng, vô ích làm gì
VD:It’s not worth making him get up early
There is no point in making him getting early
15. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng
VD: It seems that he will come late
= it appears that / it is likely he will come late
= he is likely to come late.
= it look as if he will come late
16. Not………until ……..: không cho tới khi
> Not until ………. Dạng đảo ngữ : không cho tới khi
> Only when………..dạng đảo ngữ : chỉ khi
VD: He doesn’t believe the truth until he opens the letter
Not until he opens the letter does he believe the truth
Only when he opens the letter does he believe the truth
17. Need to V = tobe necessary (for sb) to V
VD: you don’t need to send her message
It’s not necessary for you to send her message

 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Viết lại câu cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh!
Đồng bộ tài khoản