Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
431
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam

Để đạt được kết quả cao trong tất cả các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam.

Câu 1: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau
The academic year in England is …………..into 3 terms.
A. added
B. closed
C. calculated
D. divided
Câu 2: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho
If we had lost the map, we would never have found our way.
A. We would have lost our way if we had lost the map.
B. We’ll find our way unless we lose the map.
C. If we lose the map, we wouldn’t find our way.
D. We found our way because we didn’t lose the map.
Câu 3: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau
He’ll be late for the train ……………he starts at once.
A. should
B. otherwise
C. unless
D. when
Câu 4: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau
Fee- paying schools, often called “independent schools”, “private schools”, or “………….schools”
A. college
B. public
C. primary
D. secondary

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 248 trường THPT Sào Nam. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 MÃ ĐỀ 248 Trường THPT Sào Nam Thời gian: … Câu 1: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau The academic year in England is …………..into 3 terms. A. added B. closed C. calculated D. divided Câu 2: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho If we had lost the map, we would never have found our way. A. We would have lost our way if we had lost the map. B. We’ll find our way unless we lose the map. C. If we lose the map, we wouldn’t find our way. D. We found our way because we didn’t lose the map. Câu 3: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau He’ll be late for the train ……………he starts at once. A. should B. otherwise C. unless D. when Câu 4: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau Fee- paying schools, often called “independent schools”, “private schools”, or “………….schools” A. college B. public C. primary D. secondary Câu 5: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau ……… you, I’d think twice about that decision. It could be a bad move A. If I had been B. Were I C. Should I be D. If I am Câu 6: Xác định từ hoặc cụm từ (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa để câu trở thành chính xác: Great singers of the world can be hearing at the Sydney Opera House. A. hearing B. of C. at the D. the world Câu 7: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau Mrs Young, to ………..many students are writing, is living happily and peacefully in Canada. A. who B. that C. whose D. whom Câu 8: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) có trọng âm chính có vị trí khác với từ còn lại A. economy B. geography C. necessary D. certificate Câu 9: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau If you ………….to my advice in the first place, you …………….in trouble now. A. listened / were not B. listen / are not C. had listened / wouldn’t be D. had listened / wouldn’t have been Câu 10: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) có phần gạch dới có cách phát âm khác với phần gạch dưới với 3 từ còn lại A. examination B. grade C. academic D. behave Câu 11: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) có trọng âm chính có vị trí khác với từ còn lại A. company B. interview C. formally D. impression Câu 12: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau Not all teenagers are well - ……………for their future job when they’re at high school. A. satisfied B. interested C. concerned D. prepared Câu 13: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) có phần gạch dưới có cách phát âm khác với phần gạch dưới với 3 từ còn lại A. requirements B. levels C. subject D. secondary Câu 14: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau It’s of great importance to create a good impression …………..your interviewer. A. about B. for C. on D. at Câu 15: Xác định từ hoặc cụm từ (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa để câu trở thành chính xác: If you had told me earlier, I would give it to you A. would give B. had C. earlier D. to Câu 16: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau He was the only ………….that was offered the job. A. applicant B. applying C. application D. apply Câu 17: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau Each term is ………….by a one - week break called half term. A. cut B. divided C. marked D. separated Câu 18: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau The house ………….is more than 100 years old. A. where I live B. in that I live C. where I live in D. in where I live Câu 19: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho They say that many people are homeless after tsunami. A. They say many people to have been homeless after tsunami. B. They say many people to be homeless after tsunami. C. Many people are said to be homeless after tsunami. D. Many people are said to have been homeless after tsunami. Câu 20: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau The room looks very nice. It ……………….properly cleaned. A. was B. has C. is being D. has been Câu 21: Chọn phơng án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau A letter of …………….is sometimes really necessary for you in a job …………… A. recommendation / interviewed B. recommended / interviewing C. recommend / interviewer D. recommendation / interview Câu 22: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau The child’s arm was swollen because he ……………by a bee. A. stung B. had been stung C. had stung D. had being stung Câu 23: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho Active: It’s impossible to do this. Passive: A. This can’t be done B. This can’t have been done C. This is unable to be done D. This is impossible be done Câu 24: Chọn từ hoặc cụm từ gần nghĩa nhất với cụm từ được gạch chân trong câu sau (ứng với A, B, C hoặc D) You shouldn’t wear casual clothes to an interview. A. formal B. untidy C. informal D. elegant Câu 25: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau In Vietnamese schools, English, Mathematics and Literature are three …………..subjects, which are compulsory in many important national examinations. A. core B. middle C. center D. part Câu 26: Chọn từ hoặc cụm từ gần nghĩa nhất với cụm từ được gạch chân trong câu sau (ứng với A, B, C hoặc D) When being interviewed, you should concentrate on what the interviewer is saying or asking you. A. pay attention to B. express interest to C. be related to D. be interested in Câu 27: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho I read a book. It was written by a friend of mine. A. I read a book which written by a friend of mine B. I read a book written by a friend of mine C. I read a book writing by a friend of mine D. I read a book was written by a friend of mine Câu 28: Xác định từ hoặc cụm từ (ứng với A, B, C hoặc D) cần phải sửa để câu trở thành chính xác: We are working, that means we are contributing goods and services to our society. A. services B. that C. working D. contributing Câu 29: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho This house was built years ago. It’s still in very good shape. A. This house which was built years ago is still in very good shape B. This house, building years ago, is still in very good shape C. This house, which built years ago, is still in very good shape D. This house, built years ago, is still in very good shape Câu 30: Chọn phương án đúng (A, B,C hoặc D) có nghĩa tương đương với câu đã cho People look for a job. They must have some skills. A. People looked for a job must have some skills. B. People looking for a job must have some skills. C. People, who look for a job, must have some skills D. People that looking for a job must have some skills. Chọn từ thích hợp (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 31 đến câu35: If you want to …<31>…your best in an exam, you should be relaxed and so one of the best things to do is to take regular breaks even if they are only for a few minutes. During revision time, you ……<32>……take some time off to go for a walk or play your favourite sport. It is a mistake to take up all physical activity. Exercise can help you to relax. You should …..<33>…at least twenty minutes doing something different every day. Parents don’t like it when their teenage children spend hours on the phone, but, in fact, …<34>……to a friend is very good for you; parents think that children are ……<35>……time and money; but research says talking to friends gives you a chance to relax, and this will make the time you spend studying more effective. Câu 31. A. do B. make C. go D. write Câu 32. A. have B. shall C. should D. will Câu 33. A. use B. waste C. spend D. relax Câu 34. A. saying B. communicating C. telling D. chatting Câu 35. A. wasting B. losing C. spending D. missing Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án trả lời đúng (A, B, C hoặc D) cho mỗi câu hỏi từ 36 đến40: The Korean education system basically consists of primary schools, secondary schools, high schools and colleges or universities, with graduate courses leading to Ph.D degrees. Primary education is compulsory for children aged six to eleven. The basic primary school curriculum is generally divided into eight subjects: the Korean language, social studies, science, mathematics, ethics, physical education, music and fine arts. Students in secondary schools are required to take a number of additional subjects, such as English, and can take electives, such as technical or vocational courses. Afterwards, students can choose between general education and vocational high schools. In general, high school tends to be strict, as college and university admission is very competitive. Câu 36. Basically the Korean education system is divided into ……………….. A three levels . B. four levels C. two levels D. five levels Câu 37. According to the passage, the basic primary school curriculum ………………… A. consists of eight subjects B. is the same as the secondary school curriculum C. includes foreign languages D. Both A and C Câu 38. It can be inferred from the text that …………………… A. primary education is compulsory for children under six B. children from six to eleven have to attend primary school C. primary education is optional for children under eleven D. All the above Câu 39. According to the passage, ………………. A. most students go to vocational high schools after finishing secondary school B. it’s quite difficult to enter a college or university C. Korean high school tends to be quite easy D. general education is easier than vocational high school Câu 40. It can be inferred that secondary school students ………………… A. have to take technical and vocational courses B. don’t have to study the Korean language C. have to take at least nine subjects D. can choose to take a technical course or not ---------- HẾT ----------

 

Đồng bộ tài khoản