Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2

Bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cùng tham khảo trên trang Thư viện eLib các bạn nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2:

Câu 1: My sister ........... the responsibility for washing all the clothes.
A. runs
B. takes
C. helps
D. does
Câu 2: Hoa said: “I am watching TV now.”
A. Hoa said she is watching TV now.
B. Hoa said she was watching TV now.
C. Hoa said she is watching TV then.
D. Hoa said she was watching TV then.
Câu 3: Who does the household ........ in your family?
A. home
B. work
C. chores
D. job
Câu 4: My brother works ......... an engineer in a big factory.
A. in
B. as
C. on
D. at

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 271 trường THPT Tân Yên 2 này các em nhé. Chúc các em thành công!
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 MÃ ĐỀ 271 Trường THPT Tân Yên 2 Thời gian: … Câu 1: My sister ........... the responsibility for washing all the clothes. A. runs B. takes C. helps D. does Câu 2: Hoa said: “I am watching TV now.” A. Hoa said she is watching TV now. B. Hoa said she was watching TV now. C. Hoa said she is watching TV then. D. Hoa said she was watching TV then. Câu 3: Who does the household ........ in your family? A. home B. work C. chores D. job Câu 4: My brother works ......... an engineer in a big factory. A. in B. as C. on D. at Câu 5: The .......... that our family members share closely is watching TV. A. entertainment B. things C. pleasure D. interest Câu 6: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. agree B. arrive C. money D. appoint Câu 7: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. laughs B. speaks C. plays D. starts Câu 8: Waving to attract the teacher’s attention in Viet Nam is considered ........ A. rude B. polite C. impolite D. possible Câu 9: To get someone’s attraction, we can use either verbal or ..... forms of communication. A. no-verbal B. non-verbal C. nor-verbal D. none-verbal Câu 10: My mother enjoys ............to the radio at night. A. listen B. to listen C. listens D. listening Câu 11: We are too late. The plane ....... off twenty minutes ago. A. took B. has taken C. takes D. was taken Câu 12: .......... you ............ The Titanic yet? A. Did/see B. Had/seen C. Have/seen D. Do/see Câu 13: I ............. buy a new car so I’m saving as much money as possible. A. am going to B. will C. will be D. can Câu 14: I’d have told you if I ....... seen the book. A. would have B. have C. had D. had done Câu 15: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. missed B. rained C. walked D. helped Câu 16: Hoang said: “ Do you want to watch TV?” A. Hoang asked me if he wants to watch TV. B. Hoang asked me if he wanted to watch TV. C. Hoang asked me if I wanted to watch TV. D. Hoang asked me if I want to watch TV. Câu 17: Chọn từ có trọng âm khác so với những từ còn lại. A. attract B. polite C. police D. waving Câu 18: She is very .........during her father’s illness. A. supported B. supporting C. support D. supportive Câu 19: I’ve known him ....... I left high school. A. until B. when C. since D. during Câu 20: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. lips B. schools C. hands D. weekends Câu 21: Miss. Hue said: “what are you doing now?” A. Miss. Hue what I am doing then. B. Miss. Hue asked what I was doing then. C. Miss. Hue asked what she was doing then. D. Miss. Hue asked what she was doing then. Câu 22: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. arrived B. covered C. played D. decided Câu 23: In my .........., students should not make noise in class. A. thought B. ideas C. opinion D. view Câu 24: When I came to see her, she .......... a bath. A. was having B. has had C. had D. had had Câu 25: Tom’s hands are dirty. He .......... his car. A. has repaired B. was repairing C. repaired D. has been repairing Câu 26: ........... the moon last night? A. Was you seeing B. Have you seen C. Do you see D. Did you see Câu 27: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. pointing B. discuss C. suppose D. between Câu 28: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. brushes B. times C. watches D. misses Câu 29: How many pages ........... so far? A. do you read B. did you read C. had you read D. have you read Câu 30: Mr. Long said: “I will help you.” A. Mr. Long told me to help me. B. Mr. Long told me to help him. C. Mr. Long told me that I would help him. D. Mr. Long told me that he would help me. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 31 đến 35: Computerization in high school in the US has had a good effect on students’ learning. Students today learn quite differently from in the past. Firstly, computers can help teachers explain the lessons interestingly in the classroom, which allows students to get a clearer idea about what is being taught, and students have more time to ask their teachers questions. Secondly, CD_ROM and the Internet can provide students with a lot of data resources that can be got by simple key strokes or mouse-clicks. This increases the speed at which students learn by minimizing the time spent on searching for information. To sum up, computerization has already enable high school students to learn in faster, easier and more efficient way. Câu 31: Students --------- A. can get data from CD_ROM and the Internet B. cannot get any data from CD_ROM and the Internet C. should not use a computer D. do not like to use a computer Câu 32: Computers help teachers explain the lesson ---------. A. boringly B. differently C. interestingly D. slowly Câu 33: According to the writer, ------------ A. computerization should not be carried out B. computers are not necessary C. teachers should not use computers in class D. computers are helpful to both teachers and students Câu 34: When a class is computerized, --------- A. students can have more time to ask their teachers questions B. teachers needn’t explain the lessons C. students cannot get any information D. students cannot get any clear ideas. Câu 35: Computerization ------------ A. makes students spend a lot of time searching for information B. is useless C. helps students learn faster, easier, and more efficient D. makes lessons difficult to explain Câu 36: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. I’m going to the Post Office for buy some stamps. A B C D Câu 37: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. The nurse have to work very hard to make good care of all patients. A B C D Câu 38: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Fresh air and regular exercises are useful to our healthy. A B C D Câu 39: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. If I am 10 centimeters taller, I would play basketball. A B C D Câu 40: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Teachers work hardly but don’t earn much money A B C D ----------------------------------------------- ----------- The end ----------

 

Đồng bộ tài khoản