Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2

Bạn đã chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2 mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: The .......... that our family members share closely is watching TV.
A. pleasure
B. interest
C. things
D. entertainment
Câu 2: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại.
A. missed
B. walked
C. helped
D. rained
Câu 3: Tom’s hands are dirty. He .......... his car.
A. has repaired
B. was repairing
C. has been repairing
D. repaired
Câu 4: Chọn từ có trọng âm khác so với những từ còn lại.
A. attract
B. polite
C. waving
D. police
Câu 5: .......... you ............ The Titanic yet?
A. Did/see
B. Have/seen
C. Had/seen
D. Do/see

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 312 trường THPT Tân Yên 2 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 MÃ ĐỀ 312 Trường THPT Tân Yên 2 Thời gian: … Câu 1: The .......... that our family members share closely is watching TV. A. pleasure B. interest C. things D. entertainment Câu 2: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. missed B. walked C. helped D. rained Câu 3: Tom’s hands are dirty. He .......... his car. A. has repaired B. was repairing C. has been repairing D. repaired Câu 4: Chọn từ có trọng âm khác so với những từ còn lại. A. attract B. polite C. waving D. police Câu 5: .......... you ............ The Titanic yet? A. Did/see B. Have/seen C. Had/seen D. Do/see Câu 6: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. arrived B. covered C. played D. decided Câu 7: Hoa said: “I am watching TV now.” A. Hoa said she is watching TV then. B. Hoa said she was watching TV now. C. Hoa said she is watching TV now. D. Hoa said she was watching TV then. Câu 8: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. weekends B. hands C. schools D. lips Câu 9: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. laughs B. starts C. speaks D. plays Câu 10: Miss. Hue said: “what are you doing now?” A. Miss. Hue what I am doing then. B. Miss. Hue asked what I was doing then. C. Miss. Hue asked what she was doing then. D. Miss. Hue asked what she was doing then. Câu 11: My sister ........... the responsibility for washing all the clothes. A. helps B. takes C. runs D. does Câu 12: I’d have told you if I ....... seen the book. A. had done B. have C. would have D. had Câu 13: ........... the moon last night? A. Do you see B. Did you see C. Have you seen D. Was you seeing Câu 14: My mother enjoys ............to the radio at night. A. listens B. listening C. listen D. to listen Câu 15: How many pages ........... so far? A. have you read B. had you read C. did you read D. do you read Câu 16: To get someone’s attraction, we can use either verbal or ... forms of communication. A. non-verbal B. no-verbal C. nor-verbal D. none-verbal Câu 17: Who does the household ........ in your family? A. chores B. work C. job D. home Câu 18: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. arrive B. agree C. appoint D. money Câu 19: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. between B. discuss C. pointing D. suppose Câu 20: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. If I am 10 centimeters taller, I would play basketball. A B C D Câu 21: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. The nurse have to work very hard to make good care of all patients. A B C D Câu 22: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Fresh air and regular exercises are useful to our healthy. A B C D Câu 23: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. I’m going to the Post Office for buy some stamps. A B C D Câu 24: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Teachers work hardly but don’t earn much money A B C D Câu 25: My brother works ......... an engineer in a big factory. A. in B. on C. at D. as Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 26 đến 30: Computerization in high school in the US has had a good effect on students’ learning. Students today learn quite differently from in the past. Firstly, computers can help teachers explain the lessons interestingly in the classroom, which allows students to get a clearer idea about what is being taught, and students have more time to ask their teachers questions. Secondly, CD_ROM and the Internet can provide students with a lot of data resources that can be got by simple key strokes or mouse-clicks. This increases the speed at which students learn by minimizing the time spent on searching for information. To sum up, computerization has already enable high school students to learn in faster, easier and more efficient way. Câu 26: According to the writer, ------------ A. computerization should not be carried out B. computers are not necessary C. teachers should not use computers in class D. computers are helpful to both teachers and students Câu 27: Computers help teachers explain the lesson ---------. A. boringly B. differently C. interestingly D. slowly Câu 28: Students --------- A. can get data from CD_ROM and the Internet B. cannot get any data from CD_ROM and the Internet C. should not use a computer D. do not like to use a computer Câu 29: Computerization ------------ A. makes students spend a lot of time searching for information B. is useless C. helps students learn faster, easier, and more efficient D. makes lessons difficult to explain Câu 30: When a class is computerized, --------- A. students can have more time to ask their teachers questions B. teachers needn’t explain the lessons C. students cannot get any information D. students cannot get any clear ideas Câu 31: She is very .........during her father’s illness. A. supported B. supportive C. support D. supporting Câu 32: Hoang said: “ Do you want to watch TV?” A. Hoang asked me if he wants to watch TV. B. Hoang asked me if he wanted to watch TV. C. Hoang asked me if I wanted to watch TV. D. Hoang asked me if I want to watch TV. Câu 33: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. brushes B. times C. misses D. watches Câu 34: Mr. Long said: “I will help you.” A. Mr. Long told me to help him. B. Mr. Long told me that he would help me. C. Mr. Long told me that I would help him. D. Mr. Long told me to help me. Câu 35: When I came to see her, she .......... a bath. A. had B. had had C. has had D. was having Câu 36: Waving to attract the teacher’s attention in Viet Nam is considered ........ A. rude B. possible C. polite D. impolite Câu 37: I ............. buy a new car so I’m saving as much money as possible. A. will B. will be C. can D. am going to Câu 38: I’ve known him ....... I left high school. A. until B. when C. since D. during Câu 39: We are too late. The plane ....... off twenty minutes ago. A. took B. was taken C. takes D. has taken Câu 40: In my .........., students should not make noise in class. A. view B. opinion C. ideas D. thought

 

Đồng bộ tài khoản