Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
175
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2

Hãy đến với bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2:

Câu 1: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D.
If I am 10 centimeters taller, I would play basketball.
Câu 2: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D.
The nurse have to work very hard to make good care of all patients.
Câu 3: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D.
Fresh air and regular exercises are useful to our healthy.
Câu 4: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D.
I’m going to the Post Office for buy some stamps.
Câu 5: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D.
Teachers work hardly but don’t earn much money
Câu 6: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại.
A. pointing
B. suppose
C. discuss
D. between

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12 mã đề 435 trường THPT Tân Yên 2 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 MÃ ĐỀ 435 Trường THPT Tân Yên 2 Thời gian: … Câu 1: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. If I am 10 centimeters taller, I would play basketball. A B C D Câu 2: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. The nurse have to work very hard to make good care of all patients. A B C D Câu 3: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Fresh air and regular exercises are useful to our healthy. A B C D Câu 4: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. I’m going to the Post Office for buy some stamps. A B C D Câu 5: Xác định lỗi trong các câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hay D. Teachers work hardly but don’t earn much money A B C D Câu 6: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. pointing B. suppose C. discuss D. between Câu 7: In my .........., students should not make noise in class. A. ideas B. thought C. opinion D. view Câu 8: My brother works ......... an engineer in a big factory. A. at B. as C. in D. on Câu 9: Chọn từ có trọng âm khác so với những từ còn lại. A. polite B. attract C. police D. waving Câu 10: We are too late. The plane ....... off twenty minutes ago. A. was taken B. takes C. has taken D. took Câu 11: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. plays B. speaks C. laughs D. starts Câu 12: Waving to attract the teacher’s attention in Viet Nam is considered ........ A. rude B. polite C. possible D. impolite Câu 13: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. played B. covered C. arrived D. decided Câu 14: She is very .........during her father’s illness. A. support B. supportive C. supporting D. supported Câu 15: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. lips B. schools C. weekends D. hands Câu 16: When I came to see her, she .......... a bath. A. had B. was having C. has had D. had had Câu 17: .......... you ............ The Titanic yet? A. Do/see B. Have/seen C. Did/see D. Had/seen Câu 18: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. walked B. helped C. missed D. rained Câu 19: ........... the moon last night? A. Have you seen B. Do you see C. Did you see D. Was you seeing Câu 20: Miss. Hue said: “what are you doing now?” A. Miss. Hue asked what she was doing then. B. Miss. Hue what I am doing then. C. Miss. Hue asked what I was doing then. D. Miss. Hue asked what she was doing then. Câu 21: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. misses B. brushes C. watches D. times Câu 22: Mr. Long said: “I will help you.” A. Mr. Long told me to help him. B. Mr. Long told me that I would help him. C. Mr. Long told me that he would help me. D. Mr. Long told me to help me. Câu 23: I ............. buy a new car so I’m saving as much money as possible. A. will B. am going to C. will be D. can Câu 24: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. A. money B. agree C. arrive D. appoint Câu 25: Tom’s hands are dirty. He .......... his car. A. has been repairing B. has repaired C. was repairing D. repaired Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án đúng (A, B, C, hoặc D) cho mỗi câu từ 26 đến 30 Computerization in high school in the US has had a good effect on students’ learning. Students today learn quite differently from in the past. Firstly, computers can help teachers explain the lessons interestingly in the classroom, which allows students to get a clearer idea about what is being taught, and students have more time to ask their teachers questions. Secondly, CD_ROM and the Internet can provide students with a lot of data resources that can be got by simple key strokes or mouse-clicks. This increases the speed at which students learn by minimizing the time spent on searching for information. To sum up, computerization has already enable high school students to learn in faster, easier and more efficient way. Câu 26: Computerization ------------ A. makes students spend a lot of time searching for information B. is useless C. helps students learn faster, easier, and more efficient D. makes lessons difficult to explain Câu 27: Computers help teachers explain the lesson ---------. A. boringly B. differently C. interestingly D. slowly Câu 28: Students --------- A. can get data from CD_ROM and the Internet B. cannot get any data from CD_ROM and the Internet C. should not use a computer D. do not like to use a computer Câu 29: According to the writer, ------------ A. computerization should not be carried out B. computers are not necessary C. teachers should not use computers in class D. computers are helpful to both teachers and students Câu 30: When a class is computerized, --------- A. students can have more time to ask their teachers questions B. teachers needn’t explain the lessons C. students cannot get any information D. students cannot get any clear ideas Câu 31: My mother enjoys ............to the radio at night. A. to listen B. listens C. listen D. listening Câu 32: I’ve known him ....... I left high school. A. when B. since C. during D. until Câu 33: To get someone’s attraction, we can use either verbal or ... forms of communication. A. non-verbal B. no-verbal C. nor-verbal D. none-verbal Câu 34: How many pages ........... so far? A. did you read B. had you read C. do you read D. have you read Câu 35: Hoa said: “I am watching TV now.” A. Hoa said she is watching TV now. B. Hoa said she was watching TV then. C. Hoa said she is watching TV then. D. Hoa said she was watching TV now. Câu 36: I’d have told you if I ....... seen the book. A. had B. had done C. would have D. have Câu 37: Who does the household ........ in your family? A. home B. job C. chores D. work Câu 38: Hoang said: “ Do you want to watch TV?” A. Hoang asked me if he wanted to watch TV. B. Hoang asked me if I wanted to watch TV. C. Hoang asked me if he wants to watch TV. D. Hoang asked me if I want to watch TV. Câu 39: The .......... that our family members share closely is watching TV. A. pleasure B. things C. entertainment D. interest Câu 40: My sister ........... the responsibility for washing all the clothes. A. takes B. helps C. runs D. does

 

Đồng bộ tài khoản