Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 56 đề thi

0
1.095
lượt xem
1
download
Xem 56 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn

Mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh trường THCS Hồng Sơn. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. A. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng ) 1. Từ đồng nghĩa của từ “ vacation” là : ...................... a. holiday b. summer c. beach d. citadel 2. .................... are you going to do tomorrow? a. When b. What c. How d. Who 3. Ba and Lan sometimes ..................... to the zoo on Sundays. a. are going b. goes c. go d. is going 4. Minh and ..................... friends are going to have a picnic near a lake. a. I b. you c. his d. he 5. What weather do you like? – I like warm ..................... a. vacation b. pagoda c. citadel d. weather 6. She ..................... to music three times a week. a. listens b. listen c. is listening d. are listening 7. ..................... she like sports? – Yes, she ...................... a. Do / do b. Does / do c. Does / does d. Is / is 8. What ..................... to do tonight? – He’s going to listen to music. a. are you going b. is he going c. is she going d. are they going 9. ..................... do you watch TV? – I sometimes watch TV. a. How often b. How long c. How d. How old 10. Are you doing your homework? – Yes, I ..................... a. do b. am c. is d. does When it’s (1).................. , Ba (2).................. swimming. When it’s cold , he (3) .................. soccer. (4).................. it’s cool, he (5).................. books. When it’s (6) .................., he goes fishing. C. LANGUAGE FOCUS. I. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake. (Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt) 1. Why don’t we going to Huong Pagoda? A B C D 2. What are you going to do in the weekend? A B C D II. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others. (Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt) 1. A. vacation B. pagoda C. citadel D. finally 2. A. beach B. weather C. season D. pea 3. A. pagoda B. open C. go D. often III. Give the correct form of verbs in bracket. (Chia hình thức đúng của các động từ trong ngoặc). (0,75pt) 1. Let’s ............ fishing. (go) 2. Does she ............ her homework in her free time? (do) 3. My favourite team ............ ............ the match at the moment. (win) D. READING: (2,5pts) I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1.0pts) (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F)) Nam likes climbing. He and his friends are going to have a picnic in Ta Cu mountain on the weekend. Nam is going to bring his camera. He is going to take some photos. Tam is going to bring some food. Tuan is going to bring some drinks. 1. Nam and his friends are going to have a picnic on the weekend.  2. Nam is going to bring his camera and take some photos.  3. Tam is going to bring some drinks.  4. Tuan is going to bring some food.  II. Read the passage then answer the questions:(1.5pts) (Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi) Khoa is going to visit Binh Thuan on vacation this summer. He is going to stay in a hotel with his mother and his father. He is going to stay there for a week. He and her parents are going to visit Sand Hills and Mui Ne beach. 1. What is Khoa going to do on vacation this summer? A. Ha Noi B. Binh Thuan C. Vung Tau D. Nha Trang 2. Where is he going to stay? A. a house B. a room C. a hotel D. a restaurant 3. How long is he going to stay? A. a week B. once week C. twice week D. an week E. WRITING. Using the cue words to complete the following sentences. ( Dùng những từ gợi ý để hoàn thành nhưng câu sau). (1.5pts) 1. What / be / the weather / like / the spring /? …………...…………….……...…………….……...…………….…….....….? 2. I / be / going / do / my / homework / tonight. ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....… 3. She / be / cook / some / milk / now. ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I) Chọn đáp án đúng cho các câu sau 1. What ... is your car ? A. color B. this C. that D. the 2. How ... milk do you need ? A. many B. much C. little D. far 3.I’d like ....... oranges , please A. an B. a C. any D. some 4. Miss Hoa has .... lips A. long B. full C. short D. round 5. What would you ..... to drink ? _ An orange juice , please. A. have B. like C. do D. does 6.................... I help you ? - Yes , I’d like some beef ,please A. Do B .Can C. Am D .Is II ) Chọn từ khác loại với những từ còn lại rồi viết vào chỗ chấm 1. heavy , red , brown , green , ....................... 2. sunday , hot, tuesday , saturday , ....................... 3. toe , shoulder , feet , short ...................... 4. tall , big , heavy , fish ........................ III) Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi sau. Miss Trinh is a singer . She is small and thin. She has long black hair and oval face. She has black eyes , small nose and full lips. She is beautiful 1. Is her hair long ? ................................................. 2. Does she have a round face ? ............................................................ 3. What color are her eyes? ............................................................... IV) Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. 1. a / would / box of milk / like / Lan / chocolates / some / and. .......................................................................................................... 2. is / He/ tired. ........................................... 3. do/ you/ eggs / How many/ want ? ............................................................ 4. help/ you/ Can/ I ? ............................................. The end !

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I) Chọn đáp án đúng cho các câu sau. 1. ..... do you feel ? A. How B. When C. What D. Who 2. - What color is her hair ? + .................black. A. They are B. It is C. he is D. She is 3. Is there .......... bananas? A. some B. a C. an D. any 4. - I need some eggs + ........... does he want? A. How much B. How many C. How D. What 5. She ... long hair. A. have B. does C. has D. do 6. Miss Hoa has ..... lips A. long B. full C.short D. round II ) Chọn từ khác loại với những từ còn lại rồi viết vào chỗ chấm 1. hot , cold , cool , chair ........................ 1. from , in , at , flower ........................ 2. white , brown , yellow , book ........................ 3. hand , eye , feet , fat III) Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi sau. Miss Trinh is a singer . She is small and thin. She has long black hair and oval face. She has black eyes,small nose and full lips. She is beautiful. 1.What does Miss Trinh do ? ..................................................... 2. Is she fat ? .............................................. 3.What color is her hair ? ........................................................... IV) Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. 1. some / would / bread / like / I/ milk / some / and. ............................................................................................ 2. am / I/ hungry. .......................................................... 3. does/ she/ How much/ want ? ............................................................ 4. help/ you/ Can/ I ? ...............................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Circle the best option A , B , C , or D to fill in the gap . ( 2. 5 pts ) 1 . What ............. you often do after school ? A . does B . doing C . do D . to do 2 . He ......................... to music . A . listen B . listens C . go D . goes 3 . Is that your school bag ? - No , it ............... A . is B . are C . not D . is’nt 4 . What time does he ...................... to school ? A . do B . go C . take D . have 5. Is there a lake near .................... house ? A . it B . you C . she D . your II . Reading. (2. 5 pts) Read the passage and decide which sentence is True and which one is False. Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house , there is a supermarket , a bank , a post office . She is a student. She studies at Le Qui Don School. She goes to classes in the afternoon. There is a park in front of the school. There are many trees flowers in the park. Behind the school , there is a small river. ............. 1. Lan lives in a house in the country. ............. 2.There is a supermarket , a bank and a post office near her house . ............ 3. She studies at Le Qui Don School . ............ 4. In front of the school , there is a park. ............. 5. Behind the school , there is a big river . III . Language Focus .( 2. 5pts) Match one question in column A with an appropriate answer in colum B . A B 1 . What do we have today ? A. Yes , I do 2 . Is your school big ? B. We have English . 3 . Where do you live ? C. there are fifty . 4 . What does Ba do after school ? D. No , it is’nt . 5 . Do you play sports ? E . I get up at six o’clock . 6 . Where is the photocopy store ? F. It is seven o’clock . 7 . How many students are there in your class ? G. I live in Ha Noi 8 . Which class are you in ? H. It is next to the bakery . 9 . What time is it ? I. I am in class 6A . 10 . What time do you get up ? J. He watches television . IV. Writing ( 2. 5pts ) Write about Nga’s day , using the cues below . Activities Time get up at 6.00 have breakfast at 6.30 go to shool at 7.00 play games in the afternoon do homework in the evening -> Nga gets up at 6.00 o’clock .

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Circle the best option A , B , C , or D to fill in the gap . ( 2. 5 pts ) 1 . Is your school big or ................ ? A . long B . small C . tall D . nice 2 . Are there any tree near .................. house ? A . it B . you C . she D . your 3 . .................... you have English on Tuesday ? A . Do B Does C . Doing D.X 4 . I ........... breakfast at six thirty . A . has B . have C . to have D.X 5 . ............. time is it ? A. Who B . Which C . What D . When II . Reading. (2. 5 pts) Read the passage and decide which sentence is True and which one is False. Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house , there is a supermarket , a bank , a post office . She is a student. She studies at Le Qui Don School. She goes to classes in the afternoon. There is a park in front of the school. There are many trees flowers in the park. Behind the school , there is a small river. ............. 1. Lan lives in a house in the country. ............. 2.There is a supermarket , a bank and a post office near her house . ............ 3. She studies at Le Qui Don School . ............ 4. In front of the school , there is a park. ............. 5. Behind the school , there is a big river . III . Language Focus .( 2. 5ps) Match one question in column A with an appropriate answer in colum B A B 1 . What do we have today ? A. Yes , I do 2 . Is your school big ? B. We have English . 3 . Where do you live ? C. there are fifty . 4 . What does Ba do after school ? D. No , it is’nt . 5 . Do you play sports ? E . I get up at six o’clock . 6 . Where is the photocopy store ? F. It is seven o’clock . 7 . How many students are there in your class ? G. I live in Ha Noi 8 . Which class are you in ? H. It is next to the bakery . 9 . What time is it ? I. I am in class 6A . 10 . What time do you get up ? J. He watches television . IV. Writing ( 2. 5pts ) Write about Ba’s day , using the cues below . Activities Time get up at 6.00 have breakfast at 6.30 go to shool at 7.00 play soccer in the afternoon do homework in the evening -> Ba gets up at 6.00 o’clock .

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I./ Tìm từ đối nghĩa với những từ sau:(1đ) 1. Short > < .... ........... 2. Heavy ><............... 3. Big > < .... ........... 4. Black > < .... ........... II./ Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu (3đ) 1. There ……… a dozen pencils in the box . A. is B. are C. have 2. What is your …………… food ? A. likely B . favorite C. lovely 3 . How many students …………. There in your class ? A.have B.are C . is 4. What ……… you like ? A. will B.would C. does 5 . How …………. beef does your mother want ? A . many B . much C . long 6 . There aren’ t ………….. bananas on the table . A .some B . an y C . one III./ Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì.(1đ). 1. She is (eat) ......................... an apple now. 2. He often (go) ..................... to school at 7.00.a m IV./ Em hãy điền a, an, some, any vào mỗi chỗ trống để hoàn thành câu(2đ) 1. I would like.......................... dozen eggs 2. They are planting..............trees in the garden. 3. There aren't ..................... pictures in the album. 4. There is .......................... orange in the box. 5. Do you have....................brothers or sisters? 6. There is ..................milk in the bottle. 7. I don 't want........... meet. 8. We have ................rice and fish for lunch. V./ Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi câu sau (3đ) 1. My sister feels hungry. How …………………………….? 2. They are going to the zoo. Where …………………………….? 3 . I ’d like some milk . What …………………………? The end

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I./ Tìm từ đối nghĩa với những từ sau:(1 đ) 1. Thin > < .... ........... 2. Strong ><............... 3. Cold > < ............... 4. Full > < .... ........... II./ Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu (3đ) 1. Her sister is thin , but she is......................... A. light B. strong C. weak. 2. What color are her ……………? A. hair B. eyes C. skin 3. How .................. eggs do you need? A. many B. much C. do 4. Her mother ................ a bottle of cooking oil . A. want B . d ri n k C . n eed s 5 . He is not fat . He is ………….. A . big B . thin C . t h i ck 6 . ………... you like som orange juice ? A . Do B . Can C . Would III./ Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì.(1đ). 1. She is (eat)......................... an apple now. 2. He often (go)..................... to school at 7.00.a m IV./ Em hãy điền a, an, some, any vào mỗi chỗ trống để hoàn thành câu(2đ) 1. I would like.......................... dozen eggs 2. They are planting..............trees in the garden. 3. There aren't ..................... pictures in the album. 4. There is .......................... orange in the box. 5. Do you have....................brothers or sisters? 6. There is ..................milk in the bottle. 7. I don 't want........... meet. 8. We have ................rice and fish for lunch. V./ Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi câu sau (3đ) 1. My sister feels hungry. How …………………………….? 2. They are going to the zoo. Where …………………………….? 3 . I ’d like some milk . What …………………………?

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Read the Text and anwer the questions : This summer vacation , Nga is going to visit HaNoi with her sister , Mai. They are going to stay there for a week. Nga and Mai have an uncle in Ha Noi and they are going to stay with him. They are going to visit Ho Chi Minh Mosoleum and Ngoc Son Temple. Nga and Mai are going to play the games there. When they return home, Nga is going to tell her best friend , Hong, about her interesting vacation in Ha Noi. Questions: 1, What is Nga going to do this summer vacation ? ......................................................................................................... 2, How long are Nga and Mai going to stay there ? .......................................................................................................... 3, Who is Nga going to tell about her vacation ? ........................................................................................................ 4,What are they going to visit ? ...................................................................................................... II. Choose the word that is diffirent from group with those words 1, A play B swim C jog D watch 2, A soccer B badminton C tennis D volleyball 3, A never B usually C always D after 4, A shoes B boots C books D clothes III. Choose the correct answer. Only one answer is correct. 1 . I am going to..............Dalat tomorow. A. visit B. visits C. visiting D. to visit 2. In Vietnam the weather is very cold _____ the winter. A. at B. from C.on D.in 3. What weather do you like? I like .............. A. hot weather B. weather hot C. hot D. weather 4. _____ does Minh go to the zoo? A. How long B. How often C. How far D. Which 5. _____ place are you going to visit first? - Ngoc Son Temple. A. Where B. Why C. How D. Which 6. What about............. in this hotel? A. staying B. stay C. stays D. to stay IV. Write a passage about your vacation, using the following cues. 1. This summer/ vacation/I / visit / Hue . ................................................................ 2. I / stay/ my friend / three weeks . ................................................................ 3. We/ see/ Dong Ba/ market . .................................................................. 4. We/ play games / there . ................................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Read the Text and anwer the questions This summer vacation, Nga is going to visit HaNoi with her sister, Mai. They are going to stay there for a week. Nga and Mai have an uncle in Ha Noi and they are going to stay with him. They are going to visit Ho Chi Minh Mosoleum and Ngoc Son Temple. Nga and Mai are going to play the games there. When they return home , Nga is going to tell her best friend , Hong, about her interesting vacation in Ha Noi. Questions: 1. Who is Nga going to tell about her vacation ? ................................................................................ 2. What are they going to visit ? ........................................................................ 3. Who are they going to stay with ? .......................................................................... 4. Are they going to go fishing there ? ....................................................................... II. Choose the word that has not the same meaning with those words 1, A grandfather B uncle C aunt D. friend 2, A hot B cold C yellow D . warm 3, A spring B weather C. winter D . summer 4, A one B twice C three times D. four times III. Choose the correct answer. Only one answer is correct. 1. He is going to..............Hue this weekend. A. go B. goes C. to go D. going 2. We are going to stay there ........mother A. at B. with C. on D. in 3. What weather do you like? I like .............. A. hot weather B. weather hot C. hot D. weather 4. _____ do Hoa go to the school? A. How long B. How often C. How far D. Which 5. _____ place are you going to visit second? - Ngoc Son Temple. 1 A. Where B. Why C. How D. Which 6.Why don’t we............. in this hotel? A. staying B. stay C. stays D. to stay IV. Write a passage about your vacation, using the following cues. 1. This summer/ vacation/Tom / visit / Danang . ................................................................ 2. He/ stay/ my friend / two weeks . ................................................................ 3. He/ see/ Han/ river. .................................................................. 4. He/ eat / noodles/ there. ............................................................. 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Khoanh tròn chữ cái (A , B , C , hoặc D) mà em cho là đúng nhất. 1. I have read this book .................... 5.00 am. A. at B. since C. in D. for 2. He wishes he .................. drive car well. A. will B. could C. can D. may 3. They asked him if he .................. a teacher A. was B.is C. were D. are 4. She asked me where I ................ from. A. came B. to come C. come D. comingazs 5. We always go to Nha Trang ........... Tuesday. A. at B. on C. in D. till 6. If he ................ hard , he can pass the exam. A.tries B. to try C.try D. is trying II.Viết tiếp các câu sau 1.“ I am a nurse ’’ my uncle said . My uncle said …………............... 2. Mr Nam said: “ I can do now ’’ Mr Nam said ……………….............. 3. She asked me :“ What are you doing? ’’ She asked me ……………............. 4. She asked Hoa : “Are you a filot ? ’’ She asked Hoa …………………………… III. Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho phù hợp A B 1. What are you studying ? a. At new star English Center 2. Why do you think most people learn b. English . English ? c. Two years ago . 3. Do you like learning English ? d. Very often it is to get a better 4. When did you start learning English ? job. 5. How did you learn English well ? e. Yes , I do . I love it 6. Where are you studying ? f. I practice speaking a lot . 1 ............. , 2 ............. , 3 ................ , 4 . .............. , 5 ................ , 6 .............. V. Hãy hoàn thành bức thư sau I saw your school’s advertisement .......................................................................... I ....................................................... English and I .............. like some information about your school. I have learnt English ....... 3 years but I read , speak and write very badly. I want to improve skills: reading , speaking and writing. Could you ........ send details of courses and fees? I can supply more information about your English if necessary. I .............. forward to hearing from you.

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Khoanh tròn chữ cái ( A , B , C , hoặc D ) mà em cho là đúng nhất. 1. We have lived in Ha Noi ................. 4 years. A. at B. since C. in D. for 2. He wishes he ................. speak English well. A. will B. could C. can D. may 3. She asked him if he ................. the final exam. A. pass B. passed C. can pass D. will pass 4. She asked me where I .................... from. A. came B. to come C. come D. coming 5. We always go to Nha Trang ................... summer. A. at B. on C. in D. till 6. If he ......... hard , he can pass the exam. A. study B. to study C. studies D. is studying II. Viết tiếp các câu sau : 1." This picture is nice ” my uncle said . My uncle said ………….. 2. Mr Nam said : “ I must leave ’’ Mr Nam said ……………… 3. She asked me : “ Are you a doctor ? ’’ She asked me …………………………… 4. Lan asked Tam : “ Where do you go ? ”. Lan asked Tam ................................................ III. Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho phù hợp A B 1. What are you studying ? a. At new star English Center 2. Why do you think most people learn b. English . English ? c. Two years ago . 3. Do you like learning English ? d. Very often it is to get a better 4. When did you start learning English ? job. 5. How did you learn English well? e. Yes , I do . I love it 6. Where are you studying ? f. I practice speaking a lot . 1 ............. , 2 ............. , 3 ................ , 4 . .............. , 5 ................ , 6 .............. V. Hãy hoàn thành bức thư sau I saw your school’s advertisement .......................................................................... I ................................................. English and I .............. like some information about your school I have learnt English ....... 3 years but I read, speak and write very badly. I want to improve skills: reading , speaking and writing. Could you ........ send details of courses and fees? I can supply more information about your English if necessary. I .............. forward to hearing from you .

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I)Chọn đáp án đúng cho các câu sau. 1. ..... do you feel ? A. How B. When C. What D. Who 2. - What color is her hair ? + .................black. A. They are B. It is C. he is D. She is 3. Is there .......... bananas? A. some B. a C. an D. any 4. - I need some eggs + ........... does he want? A. How much B. How many C. How D. What 5. She ... long hair. A. have B. does C. has D. do 6. Miss Hoa has ..... lips A. long B. full C.short D. round II ) Chọn từ khác loại với những từ còn lại rồi viết vào chỗ chấm 1. hot , cold , cool , chair ........................ 2. from , in , at , flower ........................ 3 .white , brown , yellow , book ........................ 4. hand , eye , feet , fat ........................ III) Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi sau. Miss Trinh is a singer . She is small and thin. She has long black hair and oval face. She has black eyes,small nose and full lips. She is beautiful. 1.What does Miss Trinh do ? …………………………………… 2. Is she fat ? …………………………….. 3.What color is her hair ? ……………………………………….. IV) Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. 1. some / would / bread / like / I/ milk / some / and. …………………………………………………………….. 2. am / I/ hungry. ……………………………………………. 3. does/ she/ How much/ want ? ………………………………………………. 4. help/ you/ Can/ I ? ……………………………………

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Khoanh tròn chữ cái đầu cho câu trả lời đúng nhất. 1..................name is Hoa. A. I B. My C. It D. she 2. I ......................Lan A. is B. are C. am D. be 3. What ...................you do ? A. does B. do C. to do D. X 4. Open .......................book. A. he B. she C. your D. X 5 . How ....................you spell your nam e ? A. is B. are C. X D. do II. Viết vào chỗ trống bằng một từ thích hợp . 1. .....................is your name ? 2. ......................are you ? 3. .......................do you spell your name ? III. Đọc đoạn văn và trả lời cău hỏi . My name is Trung and I am a student . I am nineten years old . I have two brothers and a sister . I live with my family in a flat in Ho Chi Minh city a). How many people are there in Trung’s family ? ....................................................................................... b) What does he do ? ............................................. IV. Sắp xếp trật tự sau thành câu có nghĩa . 1. chairs / They / are . ............................................. 2. am / I / old / years / 12 . ...........................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Khoanh tròn chữ cái đầu cho câu trả lời đúng nhất. 1. .........is your name ? A .Who B. What C . Where D. How 2. How ...............you A.are B. is C. be D. am 3. Yes . That’s .................teacher. A. it B . he C. my D. I 4. How .................people are there in your family ? A. number B. much C. many D. X 5. I am twelve years ............. A. young B. age C. old D. long II. Viết vào chỗ trống bằng một từ thích hợp. 1. ...............is your name ? 2. ................are your ? 3. ..............do your spell your name ? III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi . My name is Trung and I am a student . I am nineteen years old. I have two brothers and a sister. I live with my family in a flat in Ho Chi Minh city. a) How many people are there in Trung’s family ? ....................................................................................... b)What does he do ? . ......................................... IV. Sắp xếp trật tự sau thành câu có nghĩa. 1. is / Who / this ? ...................................... 2. book / Close / your . ........................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . listen and fill the misssing word ( 1 ms ) . 1 . Lien goes jogging …………… a week . 2 . Let’ s go to the beach by ……………… II. Choose the best anwser (3 ms) 1 . ………………sports can Nam play ? A . Who B . How C . Which 2 . How …………… does he travell to work ? - By car A . often B . much C . many 3 . What do you do ………….it’s cold ? A . how B . which C . when 4 . …………………….. go swimming . A . How about B . Why don’t we C . Let’ s 5 . Nga is going to ……………. A picnic this weekend A . go B . do C . have 6 . It usually ……………… in the spring . A . hot B . warm C . cold III . Put the verbs in the correct form: (2 ms) 1. What are you going to do tonight? - I am ………… (go) to do my homework 2 . Nam and his friends are ……… ( play ) tennis now . IV. Read the text and answer questions below(2 ms). Nga is going on vacation this Summer. She is going to visit Da Lat.She likes walking in the mountains. She is going to stay in a hotel near Than Tho Lake. She is going to stay there for three days. After that, She is going to visit some friends in HCM city. 1. Where is Nga going to visit? ………………………………………….. 2. Does she like walking in the mountains? ……………………………………………………. 3. Where is she going to stay? ………………………………………… 4. Is she going to visit Ha Long Bay? ……………………………………………….. V.Ordering words to make meaningfull sentences (2 ms) 1. volleyball/ are/ now/ they/ playing. ……………………………………………….. 2. go / Let’s / camping ……………………………………..

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Điền động từ To Be ( am , is , are ) vào ô trống sao cho thích hợp . 1 . I .................. Hoa . 2 . There .................... one pen on the table . 3 . How old .................... she ? 4 . I ...................... an engineer . II . Viết các danh từ sau sang số nhiều . 1 . board ................ 2. stool ................... 3 . couch ............... 4 . class ................... III . Viết tiếp các câu sau . 1 . Open ..................................... , please . 2 . Stand ......................................, please . 3 . Sit .................................. , please . 4 . Come .................... , please . IV . Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau . This is my family . We are in our living room . There are three people in my family : my father , my mother , and me . This is my father . He is fifty . He is a teacher . this is my mother . She is forty four . She is a nurse . Questions : 1 . How many people are there in your family ? .................................................................................... 2 . What does your father do ? ................................................................... 3 . What does your mother do ? .................................................................... V . Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa . 1 . do / What / you / do ? ..................................................... 2 . do / Where / live / you ? ............................................................. 3 . is / Mrs . Hoa / nurse / a . .................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I.Chọn một từ khác nhóm với một những từ còn lại. 1. A. do B. go C. table D.watch 2. A. books B. rulers C. desks D. stereo 3. A.listen B. tall C. big D. beautiful 4. A. hotel B. pen C. museum D. factory II. Sử dụng thì hiện tại đơn để chia động từ trong ngoặc. 1. My sister…( not have ) Literature on Monday and Friday. ............................................................. 2. I (play ) soccer after school. .............................................................. 3.You ( not have) a pencil. ........................................................... 4.Hung ( play )the guitar. ............................................................ 5. Mr Ba (do ) it. .......................................................... . 6. Where they (go) .? ............................................................... II. Đọc đoạn văn sau và chọn một từ thích hợp để điền vào chỗ trống.(2,5P) . Nam and Tam are ( 1 ) at Nguyen Trai School in Hanoi. ( 2) go to a big shool. Nam is in ( 3 ) Six and Tam is in grade Seven. Nam’s father ( 4 ) in a factory, and Tam’s mother works in a hospital. Nam and Tam ( 5 ) soccer after school. 1. A. students B. boys C. nurses 2. A. He B. They C. She 3. A.class B. grade C.street 4. A. go B. are C.works 5. A. play B.are C.start. IV. Hãy mô tả những cảnh vật sau ở gần nhà em 1.temple............................................................. 2. schools......................................................... 1 3. bookstore.......................................................... V. Trả lời các câu hỏi sau : 1. Does she play soccer ?................................................................................. 2. What do you do everyday?.............................................................. 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2012-2013 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase. ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 3điểm) 1. He ..................... a student. a. am b. is c. are d. aren’t 2. What do you do? - ...................... am a student. a. I b. She c. He d. We 3. Danh từ số nhiều của từ “ board” là : ...................... a. a board b. boardes c. boards d. boardse 4. Em hãy tìm ra từ có cách phát âm khác trong các từ có phần gạch chân sau đây. a. fine b. Hi c. five d. sit 5. This is Mr Nam. He is ...................... engineer. a. a b. an c. one d. the 6. Em hãy tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác trong các từ sau đây a. ruler b. table c. pencil d. eraser 7. Is this a desk? – No, it ....................... a. is b. isn’t c. are d. aren’t 8. ..................... many people are there in your family? – There are four people. a. How b. What c. Where d. Who 9. I live ..................... a city in Binh Thuan. a. at b. on c. in d. to 10. Fifteen + Seven = ...................... a. seventeen b. twenty c. seventy d. twenty- two 11. Which is the words for this number “50” ? a. Five b. Fifteen c. Fifty d. Fifty – five. 12. ..................... is this? – It’s LAN. a. How b. What c. Where d. Who II . Listening: Listen and using the cue words to fill in the blanks the right word.(1,5ms) ( Nghe và dùng các từ gợi ý để điền vào chổ trống từ đúng)(1,5đ). Old what name my in years on where A: What’s your (1).............. ? B: (2).............. name’s Nam. A: (3)............. do you live? B: I live (4).............. Tran Phu street. A: How (5) ..............are you? B: I’m twelve (6).............. old. III. Find and circle a mistake. (1m) (Tìmvà khoanh tròn 1 lỗi sai) (1đ) 1. Mr Kien is an teacher. He’s forty- two years old. A B C D 2. Nam is a student. Nga are a student, too. A B C D IV. Read the stage carefully. (2,5ms) ( Đọc kĩ đoạn văn ) Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother. **Check True ( T) or False ( F) statements to fill in the blank. (1m) 1. Lan is a student.  2. His father is a teacher.  3. Lan’s mother isn’t a teacher.  4. Her sister, Hoa is fifteen.  **Answer the questions: ( 1,5ms) . Trả lời các câu hỏi. (1,5đ) 1. How old is Lan? a. two b. eleven c. twelve d. thirteen 2. What does Lan’s father do? – He’s a ……………… a. teacher. b. doctor. c. nurse. d. farmer. 3. Is Hoa a nurse? – ………………… a. Yes, she is. b. No, she isn’t. c. Yes, he is. d. No, he isn’t. V. Make questions for the underlined words. (Viết câu hỏi cho những từ gạch chân) 1. Who ……………………………………………………………………………? - Mr An teaches my English 2. How ……………………………………………………………………………? - I’m twelve years old. VI. Answer about you:(1m) ( Trả lời về bản thân ) 1. How many people are there in you family? ............................................................................................ 2. Are you a student? ............................................................................................ KEYS I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase ( mỗi câu đúng 0,25đ). 1. b. 2. b. 3. d. 4. d. 5. a. 6. b. 7. d. 8. a. 9. c. 10. c. 11. d. 12. c. II . Listening: Listen and fill in the blanks the right word. (1,5ms) ( mỗi câu đúng 0,25đ). (1) name (2) my (3) where (4) on (5) old (6) years III. Find a mistake in the folowing sentences. (1m) (Tìm ra lỗi ở các câu sau) ( mỗi câu đúng 0,5đ). 1. an. 2. are IV. Read the stage carefully. (2,5ms) ( Đọc kĩ đoạn văn ) **Check True ( T) or False ( F) statements to fill in the blank. (1m) ( Đánh câu đúng (T) hoặc sai (F) vào chổ trống.) ( mỗi câu đúng 0,25đ). 1. T 2. T 3. F 4. T **Answer the questions: ( 1,5ms) . Trả lời các câu hỏi. 1. b. eleven 2. a. teacher. 3. b. No, she isn’t. V. Make questions for the underlined words. (1m) (Viết câu hỏi cho những từ gạch chân)( mỗi câu đúng 0,5đ). 1. Who teaches my English 2. How old are you? VI. Answer about you:(1m) ( Trả lời về bản thân ) ( mỗi câu đúng 0,5đ). 1. How many people are there in you family?(Hs tự trả lời) There are ……… people in my family. 2. Are you a student? (Hs tự trả lời) Yes, I am. / No, I am not.

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I: Choose the best answers to complete the sentences .(3,0ps) 1. He will …………… soccer next Sunday. A. to play B. play C. playing D.plays 2. Her birthday is ……………Monday, October 12th A. at B. in C. on D. about 3. Lan is……….beautiful than hoa A. best B. more C. most D. better 4. My mother takes care …………….sick children. A. of B. about C. on D. in 5. Would you like …………chess with me? A. play B.plays C. to play D. playing 6. ……is it from Dong Hoi to Ha Noi? It is about 650km. A. How far B. How long C. How D. What far II: Supply the correct form of the verb in bracket. ( 2ps) 1. What you ( read ) …………………….right now? 2. My sister always ( brush ) …………………her teeth after meal. 3. You ( be )………………..in class tomorrow. 4 . ….they……( listen) to music tomorrow? III: Rewrite these sentences, beginning with the words given.( 2ps) 1.What/ beautiful shirt. => ……………………………………………………. 2. How far / Hue/ Ho Chi Minh city? => …………………………………………………… 3.There / chair/ room. => ………………………………………………… 4. What /his/ telephone number?. => ………………………………………………… IV: Read the passage then answer the questions (2ps) I’m Nga. I live at 24 Nguyen Tri Phuong street with my parents and two brothers. My telephone number is 8 290 374 . On my next birthday , July 1st , I will have a small party for my birthday. I will invite some of my friends to my house. We will eat cakes and sweets and we will have a lot of fun. The party will start at five and finish at nine. 1. Where does Nga live? ………………………………………………………… 2. How many people are there in her family? ……………………………………. 3. What will they eat? ………………………………………………………… 4. What is her telephone number?…………………………………………………. V. Write a passage about your family(1,0) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Choose the best answers to complete the sentences .(3ps) 1. We will ……………our old friend next Sunday. A. to meet B. meeting C. meet D. meets 2. Her birthday is ……………Friday, August 20th A. at B. on C. in D. about 3. This dress is the …………..expensive of the four dresses A. best B. more C. most D. better 4. My father take care …………….sick children. A. of B. about C. on D. in 5. Would you like …………the movie with me? A. see B. sees C. to see D. seeing 6. ……is it from Quang Dong to Ha Noi? It is about 600km. A. How long B. How far C. How D. What far II/ Supply the correct forms of the verbs in brackets. ( 2ps) 1. Mr Hung is a doctor. He works in a hospital. Everyday he ( catch)…………….the bus to work. 2. We ( not play )…………………soccer tomorrow. 3. He ( watch ) …………………TV in the living room now. 4. …….they ….(go)to Ha Noi tomorrow?. III/ Complete the following sentenses. (2ps) 1.What/ expensive shirt. => ……………………………………………………. 2. How far / Hue/ DaNang? => …………………………………………………… 3.There / many chairs/ room. => ………………………………………………… 4. What /her/ telephone number?. => ……………………………………………………….. IV: Read the passage then answer the questions. ( 2ps) I am Hoa . I live with my parents in a small town in Hanoi. My parents are workers, and they work in a factory. Everyday, they go to work to the factory early in the morning and come back late in the afternoon. They go to work by bus. My school is not far from my house so I often go to school on foot. I often do the housework to help my parents. The next Sunday will be my thirteenth birthday. I’ll invite some of my classmates to join in my birthday party at my house. 1. Where does Hoa live ? ……………………………………………………… 2. How do Hoa’s parents go to work? ………………………………………… 3. Why does Hoa go to school on foot? ………………………………………. 4. How old will she be next Sunday? ………………………………………… V. Write a passage about your family(1,0 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Khoanh tròn chữ cái đầu cho câu trả lời đúng nhất . 1. What subjects is Minh talking ...............................? A. about B. For C. with D. to 2. My uncle is a journalist .He work for a ............................ A. bank B. Newspaper C. Postoffice D. hospital 3. Nga is ..............................student in my class . A. more intelligent B. most intelligent C. the more intelligent D . the most intelligent 4. Sally is ...........................than her sister . A. beautifulest B. beautifuler C. more beautiful D. mostbeautiful 5. Is there a bookstore near here ? – .......................... A. Yes , there are B. Yes , thereis C. Yes , it is D. Yes , of course 6. What your date of birth ?-December ...................... A. twelve B. twelfth C. the twelv D. the twelfth II. Chia động động từtrong ngoặccho đúng thì . 1. Lan ( live) .......................in Ha Noi with her family . 2. My mother ( be ) ................a famer . 3 She ( have ) ..................one sister . III. Viết từ để hỏi thích hợp cho những câu sau : 1................is family name ? 2. ..................far is it from here to Ho Chi Minh city? 3................is Nga talking to ? 4.....................does she do in the morning? IV. Sắp xếp những từ sau đây để tạo thành câu hoàn chỉnh. 1. go / does / How / school ? / to / she . .......................................................................... 2.. have / a / party / she/ will /for / birthday ./ her ........................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Read the paragraph to answer the questions: ( 2 ms ) On the way home yesterday, Mary caught in the rain. She had a bad cold. She coughed and sneezed a lot. She had to stay in bed all day. The doctor took her temperature and gave her some medicines. Her mother was beside her all the time to take care of her. 1. What happened to Mary on the way home yesterday? …………………………………………………………………………… 2. Why did she have to stay in bed? ………………………………………………………………………… 3. Who took her temperature? ……………………………………………………….. 4. What did the doctor give her? ……………………………………………………………… II. Give the past form of these verbs : ( 1 ms) 1. work ………………… 2. think ………………… 3. be ………………… 4. take ………………… III. Choose the correct answers : (3 ms) 1. Miss Lien ……………………… a dress for her sisster . A. made B. sold C. built 2. My sister is good …………….. Phyisics . A. in B. on C . at 3. Ba is ............. in his medical record now A. fills B. fill C. filling 4 . Long was absent .......... school yesterday A. from B. off C. away 5. Hoa ’s ............ is one meter 45 centimeters. A. tallness B. height C. tall 6 . Were you sad after the trip? No, I ……… A. am not B. was not C. were not IV. Writing ( 4 ms) - Write the sentences using the words given. 1. I bought / lot of / different gifts / for my friends / America. ……………………………………………………………………………………………… …………………………… 2 . She looked / my teeth / and told / not worry. ……………………………………………………………………………………………… . 3. Brushing your teeth / very important. Clean teeth / healthy teeth. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. 4 . Lan / didn’t / go / school / yesterday because she / a headache. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. THE END -----------

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Read the paragraph to answer the questions: ( 2ms ) On the way home yesterday, Mary caught in the rain. She had a bad cold. She coughed and sneezed a lot. She had to stay in bed all day. The doctor took her temperature and gave her some medicines. Her mother was beside her all the time to take care of her. 1. What happened to Mary on the way home yesterday? …………………………………………………………………………………………… 2. Why did she have to stay in bed? ………………………………………………………………………… 3. Who took her temperature? ……………………………………………………….. 4. What did the doctor give her? ……………………………………………………………… II. Give the past form of these verbs:( 1 ms) 1. arrive ………………… 2. buy ………………… 3. remember ………………… 4. go ………………… III. Choose the correct answers : ( 3 ms) 1. She can’t chew because she has a........... A. headache B. stomachache C. toothache 2. Lan made a cushion ............ her armchair. A. with B. of C. for 3. How .......... are you? A. weigh B. weight C. heavy 4 . Long was absent .......... school yesterday A. from B. off C. away 5. Her ............ is one meter 50 centimeters. A. tallness B. height C. tall 6 . Were you tired after the trip? No, I ……… A. am not B. was not C. were not IV. Writing ( 4 ms) - Write the sentences using the words given. 1. I bought / lot of / different gifts / for my friends / America. ……………………………………………………………………………………………… …………………………… 2 . She looked / my teeth / and told / not worry. ……………………………………………………………………………………………… . 3. Brushing your teeth / very important. Clean teeth / healthy teeth. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. 4. Lan / didn’t / go / school / yesterday because she / a headache. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. THE END -----------

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I .Listen and fill in the missing words ( 2ms ). For her lunch, Lan had beef with (1) ……………… and vegetables. She had juice , too. Ba chose (2) ……………… , rice and some fruit. He drank some water. II . Choose the best answer A , B , hoặc C : (3ms) . 1. Yesterday, they ………….to the movie theater. A. go B. goes C. went 2. Walking is fun, easy and inexpensive …………... A. activity B. action C. active 3. I don’t like pork ………………………….. A. So am I B. I do, too C. Neither do I 4. We can learn more about the undersea world …………..this invention. A. because B. thanks to C. thanks for 5. Most of the world’s surface is …………... A. water B. land C. mountains 6. Minh speaks English very ………. A. good B. well C. fluent III . Read the text and do the exercises below ( 2 ms ) . Yesterday Dung went to the doctor because of an awful stomachache. The doctor asked Dung some questions. She told that she had fish, rice and soup for dinner. She also ate some spinach but her parents didn’t. The doctor said that the spinach could make her sick. Vegetables often have dirt from the farm on them. The dirt can make people sick. The doctor said that she should wash vegetables carefully. And she gave Dung some medicines to make her feel better. * Check true (T) or false (F): ……….. 1. Yesterday, Dung’s parents went to the doctor. ……….. 2. Dung had an awful stomachache because of the spinach. ……….. 3. The doctor said that Dung should wash vegetables carefully. ……….. 4. The doctor took her temperature and she feel better. IV . Rewrite the sentences that has the same meaning: ( 3ms) . 1. Long is a bad swimmer.  Long swims…………………………………… 2. My brother cycles slowly.  My brother is…………………………………. 3. Mr.Hung is a safe driver.  Mr.Hung drives………………………………. The end

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I .Listen and fill in the missing words. For her lunch, Lan had beef with (1) ……….. and vegetables. She had juice too. Ba chose (2) ……………… and rice and some fruit. He drank some water. II . Choose the best answer A , B , hoặc C : (3ms) . 1. Yesterday, they …….to the movie theater. A. go B. goes C. went 2. Walking is fun, easy and inexpensive …………... A. activity B. action C. active 3. I don’t like pork ………………………….. A. So am I B. I do, too C. Neither do I 4. We can learn more about the undersea world…………..this invention. A. because B. thanks to C. thanks for 5. Most of the world’s surface is …………... A. water B. land C. mountains 6. Minh speaks English very ………. A. good B. well C. fluent III . Read the text and do the exercises below ( 2 ms ) . Yesterday Dung went to the doctor because of an awful stomachache. The doctor asked Dung some questions. She told that she had fish, rice and soup for dinner. She also ate some spinach but her parents didn’t. The doctor said that the spinach could make her sick. Vegetables often have dirt from the farm on them. The dirt can make people sick. The doctor said that she should wash vegetables carefully. And she gave Dung some medicines to make her feel better. * Check true (T) or false (F) ……….. 1. Yesterday, Dung’s parents went to the doctor. ……….. 2. Dung had an awful stomachache because of the spinach. ……….. 3. The doctor said that Dung should wash vegetables carefully. ……….. 4. The doctor took her temperature and she feel better. IV . Rewrite the sentences that has the same meaning: (1.5ms) . 1. Long is a bad swimmer.  Long swims…………………………………… 2. My brother cycles slowly.  My brother is…………………………………. 3. Mr.Hung is a safe driver.  Mr.Hung drives………………………………. The end

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Phonetics: (1m) 1. a. laughed b. looked c. collected d. stopped 2. a. asked b. missed c. called d. cooked 3. a. missed b. measured c. brushed d. fixed 4. a. decided b. loved c. wanted d. started II. Choose the right word or phrase that best completes the sentence. (2,5m) 1. Lan made a cushion ............ her armchair. a. with b. of c. for 2. Ba is ............. in his medical record now a. fills b. fill c. filling 3. Long was absent .......... school yesterday a. from b. off c. away 4. Her ............ is one meter 50 centimeters. a. tallness b. height c. tall 5. What is your …………, Lan? – I’m 45 kilos. a. weight b. height c. age 6. Would you………….…me to the post office, please? a. take b. took c. taking III. Supply the correct form with simple past tense (1m) 1.We (go) …………… to Ha Noi yesterday. 2. I (be) ................. sad because I (receive).....................bad marks IV. Read the passage carefully and answer the questions:( 2.5m) On the way home yesterday, Mary caught in the rain. She had a bad cold. She coughed and sneezed a lot. She had to stay in bed all day. The doctor took her temperature and gave her some medicines. Her mother was beside her all the time to take care of her. 1. What happened to Mary on the way home yesterday? ............................................................................................................................ 2. Why did she have to stay in bed? ............................................................................................................................. 3. Who took her temperature? 1 ............................................................................................................................. 4. What did the doctor give her? ............................................................................................................................ V. Rewrite the sentences using the the words given. ( 3 ms) 1. She looked / my teeth / and told / not worry. …………………………………………………………………………………… 2 . Lan / didn’t / go / school / yesterday because she / a headache. …………………………………………………………………………………… 3. Brushing your teeth / very important. Clean teeth / healthy teeth. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..……………………… 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Phonetics: (1m) 1. a. watched b. collected c. looked d. stopped 2. a. asked b. loved c. missed d. cooked 3. a. measured b.missed c. brushed d. fixed 4. a.wanted b. lived c. decided d. started II. Choose the right word or phrase that best completes the sentence. (2,5m) 1. Last week, Mr. Tan…………….to Ho Chi Minh City for a trip. a. go b. went c. going 2. How …………is Lan? – She is 45 kilos. a. weight b. height c. heavy 3. ……………is this book? – It’s 4,000 dong. a. How much b. How old c. How many 4. Yesterday, I …………….at home because I was sick. a. goes b. go c. stayed 5. Hoa ………………her teeth three times every day. a. brushes b. brushing c. brush 6. ……………..did Lan go to the dentist’s last week? – Because she had a bad toothache. a. What b. Why c.When III. Supply the correct form with simple past tense (1m) 1.We (not go) ……………………. to Nha Trang yesterday. 2. They (be) .......................... happy because I (receive) ........................... good marks IV. Read the passage carefully and answer the questions:( 2.5m) On the way home yesterday, Mary caught in the rain. She had a bad cold. She coughed and sneezed a lot. She had to stay in bed all day. The doctor took her temperature and gave her some medicines. Her mother was beside her all the time to take care of her. 1. What happened to Mary on the way home yesterday? ............................................................................................................................ 2. Why did she have to stay in bed? ............................................................................................................................. 1 3. Who took her temperature? ............................................................................................................................. 4. What did the doctor give her? ............................................................................................................................ V. Rewrite the sentences using the the words given. ( 3 ms) 1. I bought / lot of / different gifts / for my friends / America. …………………………………………………………………………………… 2. Brushing your teeth / very important. Clean teeth / healthy teeth. ………………………………………………………………………………………… …… 2. Lan / didn’t / go / school / yesterday because she / a headache. …………………………………………………………………………………… 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. A. Multiple choice (2,5ms) Choose and circle the best word or phrase. ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 2,5 điểm) 1. After dinner, they ……………. both inside and outside their house. a. changed b. watched c. sat d. gathered 2. Many neighbors don’t ……………. much time together any more now. a. know b. spend c. gather d. had 3. No one went home ……………. the TV programs finished. a. from b. when c. until d. at 4. What ……………of programs do you like? – Football. a. movies b. cartoons c. kinds d. plays 5. I don’t really like …………….films. a. watch b. watches c. watched d. watching 6. There are plenty …………….music programs. a. of b. in c. for d. at 7. Pop music is the short ……………. of “popular music”. a. to b. from c. for d. form 8. The ………… are students, workers or family members in contest programs. a. broad audiences b. contestants c. TV viewers d. artists 9. Imports ……… police and hospital siries because they can buy them cheaply. a. have b. buy c. get d. include 10. Odd one out. a. rice b. water c. beef d. bananas B. LISTENING: Listen and using the cue words to fill in the blanks the right word.(1m) ( Nghe và dùng các từ gợi ý để điền vào chổ trống từ đúng)(1đ). volleyball basketball could should on at Ba: Come and play (1)................, Nam? Nam: I’m sorry. I don’t think I can. Ba: That’s too bad. Why not? Nam: Well, I (2)................ clean my room. Ba: Can you play (3)................ Friday? Nam: Yes, I can. Ba: All right. See you (4)................ seven. Nam: Ok. Bye. Ba: Bye. C. LANGUAGE FOCUS I. Find and circle a mistake. (0,5m) (Tìm và khoanh tròn 1 lỗi sai) (0,5đ) 1. My brother doesn’t like durians, and I don’t like them, too. A B C D 2. They is a good soccer player. A B C D II. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. ( Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác các từ còn lại.) (0,5m) 1. A. invented B. watched C. looked D. asked 2. A. cricket B. import C. spinach D. diver III. Supply the correct form of words in the blank. (0,5m) ( Cung cấp những dạng đúng của các từ trong ngoặc) (0,5đ) 1. She ought to………… her homework before she plays chess. (finish) 2. You should not run or walk ………… around the pool edge. (careless) D. READING. (2,5ms) I. Read the stage carefully. Then answer the questions (1,5ms) Nga sometimes watches TV because There aren’t many good programs for teenagers. She likes to watch programs about teenagers in other countries because she wants to know what they do, what they wear, what music they like. She also thinks most of the movies on TV are very old. This evening, she is going to watch TV and listen to the radio and maybe read a book. * Questions: 1. Does Nga watch TV every night? a. Yes, she does. b. No, she doesn’t. c. Yes, she is. d. Yes, she isn’t. 2. Why doesn’t Nga usually watch TV? a. Because there aren’t many good programs for teenagers. b. Because there isn’t many good programs for teenagers. c. Because There isn’t little good programs for teenagers. d. Because there aren’t many programs good for teenagers. 3. What does she think most of the movies on TV? a. interesting b. very bad c. very old d. very good II. Read the stage carefully. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m) Lan invites Hoa to eat dinner at Lan’s house. Lan wants Hoa to watch TV before dinner. Hoa’s family doesn’t have a TV because her aunt and uncle don’t like watching TV. Hoa likes spending time with her aunt and uncle at night. Lan’s family always watches TV in the evening. Hoa and Lan just like to do different things. * Check True or False ? (1 m)  a) Lan invites Hoa to have dinner at her house.  b) Lan wants Hoa to watch TV after dinner. c) Lan likes spending time with her aunt and uncle at night.  d) Lan’s family always play chess in the evening.  E. WRITING I. Using the cue words to complete the following sentences.(1m) ( Dùng những từ gợi ý để hoàn thành các câu sau) 1. What / kinds / programs / she / like? ……………………………………………………………… 2. There / be / a / cowboy movie / at / the New Age Theater. ……………………………………………………………… II. Complete these sentences which its unchanged the meaning. (1,5 ms) (Hoàn tất các câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi) 1. He really likes to watch sports. He really likes …………… …………. 2. Let’s see a detective movie. What about ……………………………..? 3. Nam is a good English speaker. He speaks English …………

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM 2011-2012 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms) (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ) 1. Choose the word which is pronounced differently from the other. a. athletics b. tooth c. theater d. the 2. Pick out the word whose stress pattern is not the same as that in the rest. a. championship b. cyclist c. lifeguard d. selection 3. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại) a. Basketball b. Badminton c. Football d. Pagoda 4. ............... baseball your favorite sport? a. Is b. Are c. Do d. Does 5. He is a ............... soccer player. a. good b. well c. badly d. skillfully 6. We should ............... hard this semester. a. to study b. study c. studies d. studied 7. Can you play table tennis on Friday? – ............... ............... a. Yes, I can. b. Yes, I do. c. No, I can. d. No, I don’t 8. I ought to finish my homework ............... I play table tennis. a. after b. so c. because d. before 9. It’ll ............... me a few more minutes . a. take b. takes c. took d. taking 10. My school team won the first prize ................ a. everyday b. last year c. next year d. at the moment 11. We can learn more about the undersea world thanks to............... invention. a. Edison’s b. Newton’s c. Einstein’s d. Jacques Cousteau’s 12. Our school start plainning to improve water ............... awareness for children. a. safe b. safety c. dangerous d. careless II. Find and circle a mistake:(2ms)(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai) 1. Would you like play volleyball, Nam? A B C D 2. Walk is a fun, easy and expensive activity. A B C D III. Using the cue words to complete the following sentences. (2ms) (Dùng những từ gợi ý để hoàn tất các câu sau) 1. Most / the world’s surface / be / water. ............................................................................................................................ 2. Millions of people play / watch baseball / all round / world. ............................................................................................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM 2011-2012 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose and circle the best correct word or phrase. (4ms) (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (4đ) 1. He ............... very happy yesterday. a. am b. is c. was d. were 2. …….....… wrote your sicknote? – My doctor wrote it. a. Who b. What c. Where d.When 3. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại) a. helped b. get c. went d. had 4. Are you scared ............... seeing the dentis? – Yes, I am. a. of b. to c. in d. on 5. Wash your hands ............... meals. a. before b. after c. to d. with 6. The dentist filled a ……............ in my tooth. a. breakfast b. cavity c. letter d. hat 7. Dr Lai says “……............ your teeth is very important”. a. brush b. brushing c. to brush d. brushes 8. Why does Minh go to the dentist? – ……............ he has a cavity. a. Because b. And c. But d. However II. Write the simple past form of the following verbs. (2ms) (Viết dạng quá khứ đơn của những động từ sau) Verb Past form wash change put do III. Find and circle a mistake:(2ms)(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai) 1. Dad works work in Hue a few years ago. A B C D 2. How often does you brush your teeth? A B C D IV. Change the following sentences into the Negative form. (2ms) (Đổi những câu sau sang thể phủ định ) 1. I receiced a letter from your aunt last week. ................................................................................................................... 2. She has a bad toothache. ..................................................................................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM 2011-2012 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms) (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ) 1. He ............... very happy yesterday. a. am b. is c. was d. were 2. Choose the word which is pronounced differently from the other. a. poster b. comb c. stomach d. sicknote 3. Pick out the word whose stress pattern is not the same as that in the rest. a. material b. absent c. appointment d.aquarium 4. …….....… wrote your sicknote? – My doctor wrote it. a. Who b. What c. Where d.When 5. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại) a. helped b. get c. went d. had 6. Are you scared ............... seeing the dentis? – Yes, I am. a. of b. to c. in d. on 7. Wash your hands ............... meals. a. before b. after c. to d. with 8. The dentist filled a ……............ in my tooth. a. breakfast b. cavity c. letter d. hat 9. Dr Lai says “……............ your teeth is very important”. a. brush b. brushing c. to brush d. brushes 10. Why does Minh go to the dentist? – ……............ he has a cavity. a. Because b. And c. But d. However 11. Hoa learned ….......... a sewing machine and made a cushion for her armchair. a. how to play b. how to use c. how to eat d. how to make 12. She made a beautiful dress. She is a ……............ women a. nice b. helpful c. lovely d. clever II. Find and circle a mistake:(2ms)(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai) 1. Dad works work in Hue a few years ago. A B C D 2. How often does you brush your teeth? A B C D III. Change the following sentences into the Negative form. (2ms) (Đổi những câu sau sang thể phủ định ) 1. I receiced a letter from your aunt last week. ................................................................................................................... 2. She has a bad toothache. ..................................................................................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM 2011-2012 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms) (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ) 1. Choose the word which is pronounced differently from the other. a. athletics b. tooth c. theater d. the 2. Pick out the word whose stress pattern is not the same as that in the rest. a. championship b. cyclist c. lifeguard d. selection 3. Odd one out. (Loại ra một từ không cùng loại) a. Basketball b. Badminton c. Football d. Pagoda 4. ............... baseball your favorite sport? a. Is b. Are c. Do d. Does 5. He is a ............... soccer player. a. good b. well c. badly d. skillfully 6. My school team won the first prize ................ a. everyday b. last year c. next year d. at the moment 7. I ought to finish my homework ............... I play table tennis. a. after b. so c. because d. before 8. Most of the world’s surface is ............... . a. land b. mountain c. water d. desert 9. We can learn more about the undersea world thanks to............... invention. a. Edison’s b. Newton’s c. Einstein’s d. Jacques Cousteau’s 10. Our school start plainning to improve water ............... awareness for children. a. safe b. safety c. dangerous d. careless 11. We should ............... hard this semester. a. to study b. study c. studies d. studied 12. Can you play table tennis on Friday? – ............... ............... a. Yes, I can. b. Yes, I do. c. No, I can. d. No, I don’t II. Find and circle a mistake:(2ms)(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai) 1. Would you like play volleyball, Nam? A B C D 2. Walk is a fun, easy and expensive activity. A B C D III. Rewrite the following sentences which its meaning unchange. (2ms) (Viết lại những câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi) 1. She is a bad tennis player. She ............................................................................................................................ 2. Nam swims quickly. He .............................................................................................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2012-2013 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. A. Multiple choice (2,5ms) Choose and circle the best word or phrase. ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 2,5 điểm) 1. Last year, my aunt ................... me a new dress. a. buys b. is buying c. buyed d. bought. 2. What do you think ................... Nha Trang? a. to b. for c. of d. at 3. You shouldn’t eat too much sweet things ................... it’s not good for your teeth. a. because b. because of c. so d. why 4. I have a toothache so I’m going to the ................... a. nurse b. doctor c. dentist d. teacher. 5. I am always nervous before the test. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa) a. worried b. pleased c. serious d. glad. 6. Were you ever ................... from school last semester? – Yes, I was. a. late b. absent c. early d. lost. 7. What was wrong ................... you? a. to b. with c. about d. on 8. What’s your surname? It’s Nguyen. (Find a synonymous word)(đồng nghĩa) a. middle name b. full name c. family name d. forename. 9. Odd one out. a. shark b. noodle c. dolphin d. turtle. 10. Your hair …………. different today, Hoa. a. look b. looks c. looked d. looking B . LISTENING: Listen. Fill in the blanks with the missing words you hear. (1m). uniform dentist brushes washes doctor reminds says Dr, Lai is a (1).............. at Quang Trung school. She looks after all the students’ teeth. Dr, Lai’s office is clean and so is her (2)............... She always (3).............. her hands after each child leaves. Many children are scared when they come to see Dr, Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid. Dr. Lai gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She (4).............. them to clean their teeth regularly and eat sensibly. C. LANGUAGE FOCUS I. Find and circle a mistake. (0,5m) (Tìm và khoanh tròn 1 lỗi sai) (0,5đ) 1. Do you scared of seeing the dentist? A B C D 2. Every day, I get up early on take morning exercises. A B C D II. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. ( Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác các từ còn lại.) (0,5m) 1. A. aquarium B. cap C. crab D. cavity 2. A. decided B. collected C. wanted D. asked III. Supply the correct form of words in the blank. (0,5m) ( Cung cấp những dạng đúng của các từ trong ngoặc) (0,5đ) 1. Minh looks ……………… because he has a bad toothache. (happy) 2. Clean teeth are ……………….. teeth. (health) D. READING. (2,5ms) I. Read the stage carefully. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m) The students of Nguyen Du school are having a medical check up today. First, they fill in their medical records and give them to a nurse. Next, the nurse takes their temperature, measures their height, and weighs them. Finally, she tells them to go back to the waiting room. Now they are waiting to see the doctor. * Check True or False ? (1 m)  a) Yesterday, the students of Nguyen Du school had medical check-up  b) They don’t fill in their medical records. c) The nurse takes the students’ temperature.   d) The students are waiting the doctor at the waiting room. II. Read the stage carefully. Then answer the questions (1,5ms) There is only one disease called common: the common cold. We call it the commom cold because every year millions of people catch it. Everybody knows the symtoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It’s very unpleasant, but nobody knows a cure. How can we help prevent a cold? Eat well, exercise and you will be fit and healthy. * Questions: 1. Why do we call the cold “common”? ………………………………………………………………………………….. 2. What are the symtoms of the common cold? ………………………………………………………………………………….. 3. How can we help prevent a cold? ………………………………………………………………………………….. E. WRITING I. Using the cue words to complete the following sentences.(1m) ( Dùng những từ gợi ý để hoàn thành các câu sau) 1. Nam / be / good student /last year. ……………………………………………………………… 2. He / never / go / school / late. ……………………………………………………………… II. Complete these sentences which its unchanged the meaning. (1,5 ms) (Hoàn tất các câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi) 1. What is your weight? How ……………………you? 2. What was the matter, Lan? What ……………….. with Lan? 3. They saw Tri Nguyen aquarium twice a year in Nha Trang. They saw Tri Nguyen aquarium ………………. a year in Nha Trang. KEYS I. Multiple choice (3ms) ( mỗi câu đúng 0,25đ). II . Listening: Matching. (1m) ( mỗi câu đúng 0,25đ): 1 – A ; 2 – B ; 3 – D ; 4 – C III. Find and circle a mistake. (0,5m) (Mỗi câu đúng 0,25đ) 1. D 2. A IV. Find a word which has different pronounciation with others. (0,5m) ( mỗi câu đúng 0,25đ). 1. c. essay 2. a. chemistry V. Mỗi câu đúng (0,25m) 1. study 2. Does / write VI. Put the adverbs of frequency in the correct position.(1m) (Mỗi câu đúng 0,5đ) 1. He never goes to school late. 2. Nam is always a good student. VII. Complete these sentences which its unchanged the meaning. (1,5ms) 1. Do you want………..? 2. Let’s …. . 3. Why don’t we… .?. VII. READING. (2,5ms) A. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m) (Mỗi câu đúng 0,25đ) 1. F. 2. F. 3. T. 4. T B. Then choose the best answer (1,5ms) (Mỗi câu đúng 0,5đ) 1. a. 2. c. 3. d.

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2012-2013 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Multiple choice (3ms) Choose and circle the best word or phrase. ( Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất ) ( 3điểm) 1. Her...................name is Thi. a. family b. full c. first d. middle 2. I live ................... 24B Dinh Tien Hoang street. a. in b. on c. at d. to 3. How ................... is it from the hospital to bus stop. – It’s not far about 1km. a. long b. old c. high d. far 4. Her date of birth is .............. November fourth. a. at b. on c. in d. of 5. He grows vegetables on the farm in the countryside. He is a ……………. a. teacher b. architect c. farmer d. engineer 6. ............... is your telephone number? – It’s 0623 626 645. a. Who b. Why c. Which d. What 7. Ha Noi is a big city, but it is ................... than Ho Chi Minh city. a. small b. smaller c. the small d. the smallest 8. There ............ a lamp, a book shelf and four chairs in my room. a. am b. is c. are d. be 9. ............. an awful day! a. When b. How c. What d. Where 10. He fights fires. He’s very brave. What is his job? – He is a ................... . a. batman b. fireman c. superman d. spiderman 11. Which is the ...................apartment? – Number 79 a. good b. better c. best d. more 12. He doesn’t have................... friends in Ha Noi. a. a lots of b. any c. lot of d. some II . Listening: Listen words that you hear to complete the dialogue. (1,5đ). Miss Lien: What’s (1)…………. family name? Hoa : It’s Pham. My (2)…………. name’s Thi. Miss Lien: How (3)…………. are you? Hoa : I’m (4)…………. Miss Lien: (5)…………. do you live? (6) Hoa : …………. . Tran Hung Dao street. Miss Lien: Thank you, Hoa. III. Find and circle a mistake. (0,5m) (Tìm và khoanh tròn 1 lỗi sai) (0,5đ) 1. Are you a new student? – Yes, I aren’t. A B C D 2. What do you get the school? – by bus. A B C D IV. Supply the correct form of verbs in the blank. (1m) ( Cung cấp những dạng đúng của các động từ trogng ngoặc) (1đ) 1. My father (work) ……………….. on a farm. 2. Lan’s morther ( teach) ……………… in Hong Son secondary school. IV. Complete these sentences which its unchanged the meaning. (1,5ms) (Hồn tất các câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi) 1. It’s a lovely home. What ……………………………..! 2. Test A is better than Test B. Test B isn’t as ……………as Test A. 3. The cat is in front of the chair. The chair is ….................. the cat. V. READING. (2,5ms) A. Read the stage carefully. Check True ( T) or False ( F) statements.(1m) Hi. I’m Hoa. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. He’s a worker. He works in a factory. This is my mother. She’s a teacher. She teaches in high school. This is my sister, Lien. She’s a nurse. She works in Binh Thuan hospital. 1. Hoa is a student.  2. His father is a teacher and works in a factory.  3. Hoa’s mother is a teacher. She works in high school.  4. Her sister, Lien is doctor. She works in Binh Thuan hospital.  B. Read the stage carefully. Then choose the best answer (1,5ms) Lan’s 12. She will be 13 on her next birthday. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Ly Thuong Kiet street. The party will be at her home. It will start at five o’clock in the evening and finish at nine. 1. How old is Hoa now? a. 12 b. 13 c. 14 d. 24 2. Will she invite any her friends? a. Yes, she is. b. No, she isn’t. c. Yes, she will. d. No, she won’t. 3. Where will the party be at? a. hotel b. restaurant c. school d. Lan’s house

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Match the questions with the answers: (2 marks) A B 1.Why did Nam fail the exam? A. Because I don’t have enough money 2.Why do you want to be a teacher? B. Because he didn’t work hard. 3. Why can Hoa speak English fluently? C. Because I love children. 4. Why don’t you take a taxi? D. Because she practices speaking English everyday. II/ Choose the correct answer for each sentence : (2,5 marks) 1. The sun _____________ in. the East . a. sets b. rise c. rises 2. Will you pick me ______________ after the party ? a. on b. up c. at 3. He is not ___________________________ get married. a. enough old to b. old enough to c. old enough for 4. Where is Ba? – He isn’t upstairs. He is _____________. a. inside b. downstairs c. outside 5. Our friends ____________________ meet us at the airport tonight. a. is going to b. will go to c. are going to III/ Complete the sentences with must / have to / ought to / should: (3 marks) 1. I _____________ dust the living room. 2. She has bad cold. She ____________to go to see a doctor. 3. Children _____________ obey their parents. 4. Minh looks very tired. He ___________ go to bed early. IV/ Read the passage and answer the questions: (2,5 marks) Alexander Graham Bell was born in Scotland on March 3, 1847. He later emigrated first to Canada and to the USA in 1870s. Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with the first telephone in 1876. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. Questions: 1/ Was Bell born in Scotland in 1847? ________________________________________ 2/ Where did he emigrate later? ________________________________________ 3/ Who is his assistant? ________________________________________ 4/ When did they invent the first telephone? ________________________________________ 5/ Where did Bell demonstrate his invention ? ________________________________________ ------------------- THE END --------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Match the questions with the answers: (2 marks) A B 1. Who does Tam live with? A.see a movie 2. Where will they meet? B.It only takes one match to cause a fire 3. What is Nga going to do this evening? C. his mother and father 4. Why mustn’t children play with matches? D.outside the theater II/ Choose the correct answer for each sentence : (2,5 marks) 1. Hoa_____________ in Hue last year. a. lives b. lived c. living 2. Ba is not old enough______________ a car. a. drive b. drives c. to drive 3. Trang had a new book and she has no homework today. She is going to _____ a. read b. do homework c. see a movie 4. Ba and Bao _____________ chess tomorrow. a. play b. played c. will play 5. Minh is usually late for school. He ought to ______________. a. go to school late b. get up early c. do a lot of homework III/ Complete the sentences with must / have to / ought to / should: (3 marks) 1. I _____________ dust the living room. 2. She has bad cold. She ____________to go to see a doctor. 3. Children _____________ obey their parents. 4. Minh looks very tired. He ___________ go to bed early. IV/ Read the passage and answer the questions: (2,5 marks) Alexander Graham Bell was born in Scotland on March 3, 1847. He later emigrated first to Canada and to the USA in 1870s. Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with the first telephone in 1876. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. Questions: 1/ Was Bell born in Scotland in 1847? ________________________________________ 2/ Where did he emigrate later? ________________________________________ 3/ Who is his assistant? ________________________________________ 4/ When did they invent the first telephone? ________________________________________ 5/ Where did Bell demonstrate his invention ? ________________________________________ ------------------- THE END --------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Choose the best option A, B, C or D to complete the following sentences. 1. A contest in which participants have to fetch water from the river is called ........ contest. A.water-fetch B.fetching-water C.water-fetching D. fetch-water 2.He found a watch when he...........in the street. A.walked B. was walking C.has walked D. has been walking 3. I ……..T.V at 9.00 last night. A. was watching B. watched C. have watched D. was watched 4. Do you mind if I ……………….a photo? A. take B. took C. to take D. taking 5. He asked me if I ………. play tennis. A. can B. could C. may D. must 6. English ……………spoken all over the world. A. am B.is C. are D. was II/ Read the passage and answer the questions. A week ago, Huy’s family went for a picnic to the country. It was an early spring morning, so they thought it was too cold to go to the seaside. They set off early after breakfast and drove about 45 kms to the country until they came to their favourite place. Huy and his sister went into the woods to pick wild flowers. Huy’s parents sat quietly to fish by the stream. At 4.30 p.m, they put the plates, cups, saucers and other things back into the basket and went back to their car. They arrived at home home at 5.00 p.m. 1. Where did they go to? ………………………………………………….. 2. How far did they drive to the countryside? ……………………………………………………………… 3.Who went to the woods to pick wild flowers? ……………………………………………………………. 4.What did they do before going back to the car ? …………………………………………………………….. 5.What time did they arrive at home ? ……………………………………………………………….. III/ Rewrite the following sentences beginning with the words given. 1. Lan said “I watch T.V after school”. Lan said .................................................................................................. 2. Nhi asked Nga: “Is My Son in Quang Nam province?” Nhi asked Nga ......................................................................................... 3. They grow coffee in Kenya Coffee ..................................................................................................... 4. I will ask a question.  A question……………………….. 5. It’ s happy to see you again.  Seeing…………………………………………..

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Choose the best option A, B, C or D to complete the following sentences. 1.………………is often called “ The Windy City” A. Chicago B. New York C.San Francisco D. Hawaii 2. It’s easy …………………..this English song. A. sing B. sang C. singing D. to sing 3. Do you mind if I ……………….a photo? A. take B. took C. to take D. taking 4.The Le family…………………….when the mailman came. A. slept B. sleep C. was leeping D.was 5. Nhi asked Nga if she……………My Son. A. know B. known C. to know D. knew 6. The Statue …………….Liberty is in San Francisco A. of B. in C. at D. on II/ Read the passage and answer the questions. A week ago, Huy’s family went for a picnic to the country. It was an early spring morning, so they thought it was too cold to go to the seaside. They set off early after breakfast and drove about 45 kms to the country until they came to their favourite place. Huy and his sister went into the woods to pick wild flowers. Huy’s parents sat quietly to fish by the stream. At 4.30 p.m, they put the plates, cups, saucers and other things back into the basket and went back to their car. They arrived at home home at 5.00 p.m. 1. Where did they go to ? …………………………………………………………….. 1. How far did they drive to the countryside ? ……………………………………………………………………………… 3.Who went to the woods to pick wild flowers ? ……………………………………………………………………….. 4.What did they do before going back to the car ? ……………………………………………………………………….. 5.What time did they arrive at home ? …………………………………………………… 1 III/ Rewrite the following sentences beginning with the words given. 1. Lan said “I go to Le Hoai Don school by bus”. Lan said .................................................................................................. 2. Nhi asked Nga: “Is My Son in Quang Nam province?” Nhi asked Nga ......................................................................................... 3. The workers clean the streets everyday. The streets ............................................................................................... 4. Miss Lien wrote this book.  This book……………………….. 5. It’ s easy to find your house.  Finding ………………………………………….. 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. Question I Choose the best answer A or B,C,D to complete the sentences 1. Jack can’t reach the top shelf. He isn’t ................. to reach it. A. tall B. tall enough C. enough tall D. too tall 2. She arrived ....... two o’clock ....... the morning. A. at/ in B. in/ at C. at / on D. at / of 3.I am…….my mother tomorrow. A. visit B. going to visit C. visited D. visiting 4. What does your father look ............ ? – He is short and fat. A. at B. in C. for D. like 5. She has……. A. hair long B. long C. long hair D. hair 6. There will be a holiday .................. Monday. A. in B. at C. on D. of 7. What are you doing Mai ? - I am looking at ................ in the mirror. A. I B. myself C. my D. mine 8. You .............. to go to school yourself. A. must B. should C. ought D. has Question II : Combine each of the following pairs of sentences into one sentence (using (not) adjective + enough) 1. He is strong. He can carry that suitcase. 2. The buffalo isn’t big. It can’t harm you. 3. You are not old. You can’t have a front-door key 4. He is not tall. He can’t be a good basketball player. Question III: Read the passage then check true (T) or false (F) sentence This is Ba’s bedroom. There is a very beautiful picture on the wall. On the desk there are some cartoons. There is a bookshelf opposite the picture. Ba’s bed is near the window. From the window, you can see a lake. Near a lake, there is a tall building. Ba loves his room a lot. He always keeps the bedroom clean and tidy. (1) There is a window in Ba’s bedroom. (2) Ba can see a park from his window. (3) There is a tall building opposite the lake. (4) There is a picture on the desk Question IV: Write two sentences about what you are you going to do on the weekend (Viết hai câu về việc em dự định làm gì vào cuối tuần )

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. / Choose the best answer A or B,C,D to complete the sentence 1. I didn’t use to ………………. in her new school. A.go B. going C.went D. to go 2.They asked me ………the window A. to open B. open C. opened D. not open 3. Hung doesn’t love…………… basketball A. read B. reads C. reading D.to read 4. Ha is …………. to ride motobike to school. A. not old enough B. old not enough C. enough old not D. enough not old II / Give the correct form of the verbs in brackets. 1. We enjoy ………….( play) soccer after school. 2. Last night they…………… ( not see) the tiger. 3. Hoa used to……………..( live) in the Hue. 4. He often …….( play) soccer after school. III/ Rewrite these sentences as directed 1. “Shut the door but don’t lock it”, he said to us. -> He told ……………………………… 2. The old lady said to the boy , “ Can you read this letter for me ?”. The old lady asked the boy………………………………………….. 3. The teacher said , “ You should go out in some minutes ”. The teacher said ………………………………………………… 4 .You should pay back the money . “ said she . => She advised………………………………….. IV / Read the passage carefully , then answer the questions below . It was the first lesson after the summer holidays at a small school in England . The lesson was about the seasons of the year . “ There are four seasons in the year , “ said the teacher . “ They are Spring , Summer , Autumn and Winter . In Spring it is warm and everything begins to grow . In summer it is hot and there are many flowers in the fields and gardens . In Autumn there are many vegetables and much fruit . Everybody likes eating fruit . In summer it is cold and it often rains . Sometimes there is snow on the ground . Questions : 1.How many season are there in the years? ……………………………………………….. 2. What was the lesson about ? ………………………………………………… 3. What are there in summer?……………………………………….. 4. What does everybody like?……………………………………………………… V. Write the letter to Hoa ( kể về những việc em sẽ làm trong chiến dịch tình nguyện hè sắp tới. Những gợi ý sau sẽ giúp em) + We are going to clean the bank of the lakes on weekends. + We are going to plan trees and flowers in the school garden and water them. + We are going to young trees to sell to some schools. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. / Choose the best answer A or B,C,D to complete the sentence 1After a month, Hoa used to ………………. in her new school. A. study B. studying C. studied D. is studying 2.She told me ……… up too late. A. don’t stay B. not to stay C. not stay D. to not stay 3. He doesn’t enjoy …………… basketball A. to play B. plays C. played D. playing 4. Hung is …………. to ride motobike to school. A. not old enough B. old not enough C. enough old not D. enough not old II / Give the correct form of the verbs in brackets. 1. He hates ………….( watch) T.V after dinner. 2. Last night they…………… ( not go ) to the zoo. 3. Hoa used to……………..( live) in the Hue. 4. I often …….( play) soccer after school. III/ Rewrite these sentences as directed 1. “ Please lend me my book , Lan , “ said Hoa . = > Hoa asked ………… 2. “ You should pay back the money . “ said she . => She advised………………………………….. 3. “ You should practice speaking English every day , “ => The teacher said ( that )we ….. 4. “ Could you help me ? “ Mrs Jackson said to Mary . => Mrs Jackson …………... IV / Read the passage carefully , then answer the questions below . It was the first lesson after the summer holidays at a small school in England . The lesson was about the seasons of the year . “ There are four seasons in the year , “ said the teacher . “ They are Spring , Summer , Autumn and Winter . In Spring it is warm and everything begins to grow . In summer it is hot and there are many flowers in the fields and gardens . In Autumn there are many vegetables and much fruit . Everybody likes 1 eating fruit . In summer it is cold and it often rains . Sometimes there is snow on the ground . Questions : 1.How many season are there in the years? ……………………………………………….. 2. What was the lesson about ? ………………………………………………… 3. What are there in the Autumm?……………………………………….. 4. What does everybody like?……………………………………………………… V. Write the letter to Hoa ( kể về những việc em sẽ làm trong chiến dịch tình nguyện hè sắp tới. Những gợi ý sau sẽ giúp em) + We are going to clean the bank of the lakes on weekends. + We are going to plan trees and flowers in the school garden and water them. + We are going to young trees to sell to some schools. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer.(3 ms) 1 .My parents are ………….. that you pass your English exam . A .delight B .delighting C . to delight D .delighted 2 .Would you mind if I ………… you some question ? A .ask B.asked C. to ask Dasking 3 . Lan had a day …………… last week . A . remember B .to remember C . remembering D .remembered 4 . I am …………. that you want to know more . A .please B . pleasing C .to please D . pleased 5 . Sugar is made from ……………. A . candy B . sweet C . sugar can D .water 6 . He hasn ’ t been back to his home town ………. Thirty years . A . for B . during C . since D . through II. Give the correct form of the verbs in the brackets. (2ms) 1. Miss Huong (teach) me English for two years. …………………………………………………..….. 2. Nien (be) my next door when I lived in Hue. ……………………..…………………………………. 3. Would you mind if I (close) the door ? ……………………………………………………………………… 4.The Earth (go) around the sun. ………………………………………………………………………… III. Read the passage. Then write True or False : ( 2 ms ) The best way is to reduce the amount of garbage . We can recycle some material instead of putting them in the garbage . As you know , this mean that we need to use the old material in the garbage to make new things . Already in many ,many countries , people can recly their newspaper bottle and cans . But people are still thinking of new ways to recycle things . For example , some companies are making shoes with the material in old tires . Some companies event make garbage cans from old plastic bottles . The companies are trying to recycle the plastic we already have , instead of making a lot of new plastic . …………. 1/ We can recycle some material by putting them in to garbage …………. 2/ In many countries , newspaper can be recycled . …………. 3/ Some companies use old tires to make shoes . …………. 4/ some company are trying to recycle plastic by making a lot of new plastic . IV. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first (3ms). 1. They send two million books to America every year. (Passive voice) ……………………………………………………………………………………………… …. 2. They will open the new hotel next year. (Passive voice) ……………………………………………………………………………………………… …. 3. The house is very beautiful. It was built last month. (Use past participle) ……………………………………………………………………….. The end

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer.(3 ms) 1 .John is interested ……….. the history of Vietnam . A . in B . with C . to D . on 2 . Motorbikes ……… in China are cheap . A . make B. made C. makes D . making 3 . Would you ……….. cleaning the floor for me ? A . like B . please C . mind D . rather 4 . Look ! He can see a boy ………… in the street now . A . run B . ran C . running D . runing 5 . The work was done by ………… . A . him B . we C . she D . they 6 . It is difficult ………… a modern hotel in this town . A . find B . found C . to find D . finding II. Give the correct form of the verbs in the brackets. (2ms) 1. Miss Huong (teach) me English for two years. ……………………………………..….. 2. Nien (be) my next door when I lived in Hue. ……………………..…………………………………. 3. Would you mind (suggest) one? ……………………………………………………………………… 4.The Earth (go) around the sun. ……………………………………………… III . Read the passage. Then write True or False : ( 2 ms ) The best way is to reduce the amount of garbage . We can recycle some material instead of putting them in the garbage . As you know , this mean that we need to use the old material in the garbage to make new things . Already in many ,many countries , people can recly their newspaper bottle and cans . But people are still thinking of new ways to recycle things . For example , some companies are making shoes with the material in old tires . Some companies event make garbage cans from old plastic bottles . The companies are trying to recycle the plastic we already have , instead of making a lot of new plastic . …………. 1/ We can recycle some material by putting them in to garbage . …………. 2/ In many countries , newspaper can be recycled . …………. 3/ Some companies use old tires to make shoes . …………. 4/ some company are trying to recycle plastic by making a lot of new plastic . IV. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first. (3ms ) 1. They send two million books to America every year. (Passive voice) ……………………………………………………………………………………………… …. 2. They will open the new hotel next year. (Passive voice) ……………………………………………………………………………………………… …. 3. The house is very beautiful. It was built last month. (Use past participle) …

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer.(3 ms) 1 . My parents are ………….. that you pass your English exam . A .delight B .delighting C . to delight D .delighted 2 .Would you mind if I ………… you some question ? A .ask B.asked C. to ask D. asking 3 . Lan had a day …………… last week . A . remember B .to remember C . remembering D .remembered 4 . I am …………. that you want to know more . A .please B . pleasing C .to please D . pleased 5 . Sugar is made from ……………. A . candy B . sweet C . sugar can D .water 6 . He hasn ’ t been back to his home town ………. thirty years . A . for B . during C . since D . through II. Give the correct form of the verbs in the brackets. (2ms) 1. I ……………………. ( write) the letter tomorrow. 2. The cars ………………… ( make) from Japan are the best . 3. Would you mind if I ……………. (close) the door ? 4. The schoolbag ……………. ( make) last month by me . III. Read the passage. Then write True or False : ( 2 ms ) The best way is to reduce the amount of garbage . We can recycle some material instead of putting them in the garbage . As you know , this mean that we need to use the old material in the garbage to make new things . Already in many ,many countries , people can recly their newspaper bottle and cans . But people are still thinking of new ways to recycle things . For example , some companies are making shoes with the material in old tires . Some companies event make garbage cans from old plastic bottles . The companies are trying to recycle the plastic we already have , instead of making a lot of new plastic . …………. 1/ We can recycle some material by putting them in to garbage …………. 2/ In many countries , newspaper can be recycled . …………. 3/ Some companies use old tires to make shoes . …………. 4/ some company are trying to recycle plastic by making a lot of new plastic . IV. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first (3ms). 1. They do exercises after cchool. (Passive voice) …………………………………………………………………………………….. 2. They will close the new hotel next year. (Passive voice) …………………………………………………………………………………….. 3. The house is very beautiful. It was built last month. (Use Past Participle) ……………………………………………………………………………………..

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer.(3 ms) 1 .He works hard…….earn a lot of money. A . in order to B . with C . at D . on 2 . Motorbikes ……… in China are cheap . A . make B. made C. makes D . making 3 . Would you ……….. cleaning the floor for me ? A . like B . please C . mind D . rather 4 . Look ! He can see a boy ………… in the street now . A . run B . ran C . running D . runing 5 . The work was done by ………… . A . him B . we C . she D . they 6 . It is difficult ………… a modern hotel in this town . A . find B . found C . to find D . finding II. Give the correct form of the verbs in the brackets. (2ms) 1. Miss Huong …………………….. (teach) me English next year. 2. Nien ……………………… (be) my next door when I lived in Hue. 3. Would you mind ……………….. (suggest) one? 4.The schoolbag ………………………… ( make) last month by me III . Read the passage. Then write True or False : ( 2 ms ) The best way is to reduce the amount of garbage . We can recycle some material instead of putting them in the garbage . As you know , this mean that we need to use the old material in the garbage to make new things . Already in many ,many countries , people can recly their newspaper bottle and cans . But people are still thinking of new ways to recycle things . For example , some companies are making shoes with the material in old tires . Some companies event make garbage cans from old plastic bottles . The companies are trying to recycle the plastic we already have , instead of making a lot of new plastic . …………. 1/ We can recycle some material by putting them in to garbage . 1 …………. 2/ In many countries , newspaper can be recycled . …………. 3/ Some companies use old tires to make shoes . …………. 4/ some company are trying to recycle plastic by making a lot of new plastic IV. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first. (3ms ) 1. They send two million books to America every year. (Passive voice) …………………………………………………………………………………….. 2. They will open the new hotel next year. (Passive voice) …………………………………………………………………………………….. 3. The house is very beautiful. It was built last month. (Use Past participle) ……………………………………………………………………………………… 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer to complete the sentences( 2,0m ) 1. My brother moves here ………..January. A. at B. in C. on D. between 2. I used to …………… to the zoo when I was young. A. went B. going C. go D. goes 3. They …………… their reports two weeks ago. A. receive B. receiving C. received D. to receive 4. Last summer, we had an …………………. summer holiday. A. enjoyable B. enjoyed C. enjoying D. enjoy 5. We enjoy …………… TV. A. watching B. watch C. to watch D. watched 6. Her parents always proud ………….. her A. of B. about C. on D. with 7. She asked her children ……………… in the garden. A. play B. played C. to play D. playing 8. Could you help me? A. No. Thank you B. Yes. That’s very kind of you. C. No. Thank you. I’m fine. D. Yes. What can I do for you? II. Read the paragraph to answer the questions below (3,0 m): In the first year of lower secondary school. Nam had some difficulties in learning English. His pronunciation of English words was really bad and his English grammar was worse. He did not know how to improve them . One afternoon after the lesson, his teacher of English told him to wait for her outside the classroom. She took him to the school library and show him how to improve his pronunciation with a cassette. She also told him how to use an English-English dictionary to improve his English grammar. Now his English is better and he has just won a prize in the English Speaking contest. 1. What difficulties did Nam have in the first year of lower secondary school? 2. Was his pronunciation of English words really bad? 3. Did she know how to improve her English? 4. Who help him improve his English? 5. How did she help him to improve his pronunciation? 6. How is his English now? III. Rewrite the sentences as directed( 2,5m ) 1. Marry usually stayed up late last year -> Marry used ……………………………………………… 2. “ Please shut the windows” The old man asked -> The old man asked ……………………………………….. 3. He likes to walk in the rain in the Summer -> He enjoys ………………………………………………… 4. “ You should learn new words by heart” Our teacher said - > Our teacher said ………………………………………… 5. “ Don’t look out of the window” My sister asked - > My sister asked …………………………………………... IV. Use the cues to write a letter to your friend.( 2,5 m ) Dear……….., I/ happy/ tell/ you/ I/ going/ join/ Y&Y Green Group. We/ having/ environment month. We/ going/ clean/ streets/ weekends. We/ also/ planting/ trees / flowers / in / school garden. I/ hope/ we/ give / more green color/ city. Love, …………(your name)

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Choose the best answer to complete the sentences( 2,0m ) 1. I lived in this house ………….. 1990. A. at B. on C. in D. between 2. My father used to …………… us to the zoo when he was alive. A. took B. taking C. takes D. take 3. She asked her children ……………… in the garden. A. play B. played C. to play D. playing 4. Last summer, we had an …………………. summer holiday. A. enjoyable B. enjoyed C. enjoying D. enjoy 5. They enjoy …………… jokes A. telling B. tell C. to tell D. told 6. His parents always proud ………….. him A. about B. of C. on D. with 7. We …………… our reports two weeks ago. A. receive B. receiving C. received D. to receive 8. Could you help me? A. Yes. What can I do for you? B. Yes. That’s very kind of you. C. No. Thank you. I’m fine. D. No. Thank you. II. Read the paragraph to answer the questions below (3,0 m): In the first year of lower secondary school. Nga had some difficulties in learning English. Her pronunciation of English words was really bad and her English grammar was worse. She did not know how to improve them. One afternoon after the lesson, her teacher of English told her to wait for her outside the classroom. She took her to the school library and show her how to improve her pronunciation with a cassette. She also told her how to use an English-English dictionary to improve her English grammar. Now her English is better and she has just won a prize in the English Speaking contest. 1. What difficulties did Nga have in the first year of lower secondary school? 2. Did she know how to improve her English? 3.Was his pronunciation of English words really bad? 4.Who help her improve her English? 5. How did she help her to improve her English grammar? 6. How is her English now? III. Rewrite the sentences as directed( 2,5m ) 1. John often went to school late last year -> John used ……………………………………………… 2. " Please turn off the television, Quy." His mother said -> Quy's mother told ……………………………………… 3. We like to walk in the rain in the Summer -> We enjoy …………………………………………….. 4. “ You should go to class on time” Our teacher said - > Our teacher said ……………………………………… 5. “ Don’t stay up too late” My sister asked - > My sister asked ………………………………………. IV. Use the cues to write a letter to your friend.( 2,5 m ) Dear……., I/ glad/ tell/ you/ I/ going/ join/ Y&Y Green Group. We/ having/ environment month. We/ going/ clean/ streets/ weekends. We/ also/ planting/ young trees. I/ hope/ we/ give / more green color/ city. Love, …………(your name)

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Khoanh tròn chữ cái (A, B, C, hoặc D) mà em cho là đúng nhất. 1. I have read this book …..5.00 am. A. at B. since C. in D. for 2. He wishes he ……..drive car well. A. will B. could C. can D. may 3. They asked him if he….. a teacher A. was B.is C. were D. are 4. She asked me where I…….from. A. came B. to come C. come D. comingazs 5. We always go to Nha Trang ……..Tuesday. A. at B. on C. in D. till 6. If he…… hard, he can pass the exam. A.tries B. to try C.try D. is trying II.Viết tiếp các câu sau 1.“I am a nurse “ my uncle said . => My uncle said …………....................... 2. Mr Nam said: “ I can do now , “ => Mr Nam said ……………….................... 3.She asked me :“What are you doing? =>“She asked me ……………................... 4.She asked Hoa :“Are you a filot? “ =>She asked Hoa …………………………… III/ Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho phù hợp A B 1. What are you doing studying ? a. At new star English 2. Why do you think most people learn Center English ? b. English 3. Do you like learning English ? c. Two years ago 4. When did you start learning English d. Very often it is to get a ? better job. 5. How did you learn English well? e. Yes , I do . I love it 6. Where are you studying ? f. I practice speaking a lot . 1- 3- 4- 2- 5- 6- V- Hãy hoàn thành bức thư sau .......................... .................... I saw your school;s advertisement .......................................................................... I.............................................................English and I ..............like some information about your school. I have learnt English .......3 years but I read, speak and write very badly. I want to improve skills: reading, speaking and writing. Could you........send details of courses and fees? I can supply more information about your English if necessary. I ..............forward to hearing from you. + .................................................. ...................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I. Khoanh tròn chữ cái (A, B, C, hoặc D) mà em cho là đúng nhất. 1. We have lived in Ha Noi …..4 years. A. at B. since C. in D. for 2. He wishes he ……..speak English well. A. will B. could C. can D. may 3. she asked him if he….. the final exam. A. pass B. passed C. can pass D. will pass 4. She asked me where I…….from. A. came B. to come C. come D. coming 5. We always go to Nha Trang ……..summer. A. at B. on C. in D. till 6. If he…… hard, he can pass the exam. A. study B. to study C. studies D. is studying II. Viết tiếp các câu sau 1.”This picture is nice” my uncle said .=> My uncle said …………............................... 2.Mr Nam said : “ I must leave “ => Mr Nam said ………………...................... 3.She asked me :“Are you a doctor? “ => She asked me …………………………… 4. Lan asked Tam :” Where do you go”. => Lan asked Tam................................................ III/ Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho phù hợp A B 1. What are you doing studying ? a. At new star English Center 2. Why do you think most people learn b. English English ? c. Two years ago 3. Do you like learning English ? d. Very often it is to get a better 4. When did you start learning English ? job. 1 5. How did you learn English well? e. Yes , I do . I love it 6. Where are you studying ? f. I practice speaking a lot . 1- 3- 4- 2- 5- 6- V- Hãy hoàn thành bức thư sau .................... .......................... .................... I saw your school;s advertisement .......................................................................... I.............................................................English and I ..............like some information about your school. I have learnt English .......3 years but I read, speak and write very badly. I want to improve skills: reading, speaking and writing. Could you........send details of courses and fees? I can supply more information about your English if necessary. I ..............forward to hearing from you. .................................................. ................................................... 2

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. 1. A. dump B. buffalo C. nuclear D. plumber 2. A. why B. quickly C. reply D. try 3. A. occasion B. poets C. convenient D. compulsory 4. A. stopped B. laughed C. walked D. stayed II/ Biến đỏi từ cho trong ngoặc ở dạng đúng để hoàn thành những câu sau. 1. She always speaks English ............(good) 2. Lan is a.................girl.( beautifully) 3. She suggests ..........a new house.(buy) 4. We.......happy that she went to here.(be) III./ Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất. 1. If you .......to get well soon, you must take this medicine. A. will want B. wanted C. would want D. want 2. We suggest that she should............... the door. A. open B. opened C. to open D. opening 3. Nhung is going to go to school late ...........her bicycle was broken. A. and B. but C. since D.If 4. Hung is 15 years old...........he got married. A. and B. or C. but If IV./ Điền giới từ thích hợp vào ô trống 1. My young brother is 3 years old, so I have to look ........ her. 2. If we go ......... there will be a shortage of fresh water in the few decades. V./ Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau. Some people think wealth is more important. They believe wealth can bring happiness to them. Other people think health is more important. They believe good health can never be bought with money. In my opinion health is far more important than wealth. Though wealth can sometimes bring happiness , wealth isn’t everything . It can not buy good health. On the other hand, a healthy man can create wealth. The more healthy he is, the more wealth he can create.So If you want to become wealthy, you must keep healthy. Do you agree with you? 1. Other people think............................................. 2. Although wealth can............................... 3. But wealth isn’t...................................................... 4. Besides a health man.............................................. V. Viết một bài văn phát biểu với đề tài “Saving energy in the kitchen”.Những ý tưởng sau sẽ giúp em. - turn up the light - prepare food carrefully before turning on the stove - keep refrigerator door close

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I- Khoanh tròn trước đáp án đúng trong các câu sau 1. Easter is a festival ............occurs in late March or early April. A. which B. who C. whom D. what 2. The people .......live next door keep having all night parties. A. which B. who C. whom D. what 3. Mother suggests that I should............at home. A. stay B. to stay C. stayed D. staying 4. According to the weather........ HCM city will be sunny tomorrow. A. typhoon B. tornado C. earthquake D. forecast 5.A .........is a tropical storm which reaches 120 km per hour. A. waves B. snowstorm C. typhoon D. tornado 6. My children, ....have an opportunity to go to the zoo, always look very excited. A. who B. which C. that D. A and C II. Ghép hai câu đơn sau thành câu phức dùng gợi ý trong ngoặc. 1. It was raining. We went out. ( although) .................................................................................................................. 2.We all like the novel. The novel was bought by mother.( Which) .................................................................................................................. 3. Mr Tom will go to China next summer. Mr Tom is our teacher.( Who) .................................................................................................................. 4. He is the man. I met him yesterday. (that) .................................................................................................................. III- Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi There are many celebrations throughout the year in VietNam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for Vietnamese people. Tet usually occurs in late January or early Fabruary. A few days before Tet is the time for poeple to clean and decorate their homes. During Tet , people , old and young, enjoy the special food cooked on the occasion of Tet. It is also the time for family members to be together. 1.When does the Lunar New Year occur ? ................................................................................................................... 2.What do people usually do at Tet ? ................................................................................................................... 3. Is Lunar New Year the another name of Tet ? ................................................................................................................... IV. Dựa vào các từ gợi ý để hoàn thành các câu sau. 1. It/terible/ day......................................................................................... 2.Weather/bad/; It/ strong rain................................................................ 3. I/ go/market /sell/ meat/ vegetables...................................................... 4. Suddenly/ Storm/ come............................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I- Khoanh tròn trước đáp án đúng trong các câu sau. 1. My teacher suggests.................silent. A. keep B. keeping C. kept D. to keep 2. He is a man........was helped by me last night. A. which B. who C. whom D. what 3. That is a book.....he bought last night. A. that B. whom C.Who D.where 4. The men and animals.........you sew on TVwere from Chine. A.who B. whom C. which D. that 5. Ninety percent of .........occur around the Pacific Rim. A. earthquakes B. typhoons C. thunderstorms D. tornadoes 6. Mount Pinatubo, .......is a volcano in the Philippines, erupted in 1991 A. Who B. Which C. -- D. What II. Ghép hai câu đơn sau thành câu phức dùng gợi ý trong ngoặc. 1. I went to school yesterday. I had a terrible cold.( although) ......................................................................................................... 2. We all like the sticky rice cakes. They made by our mother.( Which) ......................................................................................................... 3. Mrs Mai will go to Australia next summer. Mrs Mai is our teacher.( Who) .................................................................................................................. 4. I don’t like stories. They have unhappy endings. (that) .................................................................................................................. III- Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau There are many celebrations throughout the year in VietNam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for Vietnamese people. Tet usually occurs in late January or early Fabruary. A few days before Tet is the time for poeple to clean and decorate their homes. During Tet , people , old and young, enjoy the special food cooked on the occasion of Tet . It is also the time for family members to be together. 1- When does Tet occur ? ........................................................................................................... 2- What do people usually do at Tet a few days before? ........................................................................................................... 3- Is Lunar New Year the most important celebration for Vietnamese people ? ........................................................................................................... IV. Dựa vào các từ gợi ý để hoàn thành các câu sau. 1. It/terible/ day........................................................................................ 2. Weather/bad/; It/ strong rain................................................................. 3. I/ go/market /buy/ meat/ vegetables...................................................................... 4. Suddenly/ Storm/ come.............................................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. 1. A. dump B. buffalo C. nuclear D. plumber 2. A. why B. quickly C. reply D. try 3. A. occasion B. poets C. convenient D. compulsory 4. A. stopped B. laughed C. walked D. stayed II/ Biến đổi từ cho trong ngoặc ở dạng đúng để hoàn thành những câu sau. 1. She always speaks English ............(good) 2. Lan is a ................. girl.( beautifully) 3. She suggests .......... a new house.(buy) 4. We ....... happy that she went to here.(be) III./ Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất. 1. If you ....... to get well soon , you must take this medicine. A. will want B. wanted C. would want D. want 2. We suggest that she should............... the door. A. open B. opened C. to open D. opening 3. Nhung is going to go to school late ...........her bicycle was broken. A. and B. but C. since D.If 4. Hung is 15 years old........... he got married. A. and B. or C. but D. If IV./ Điền giới từ thích hợp vào ô trống 1. My young brother is 3 years old, so I have to look ........ her. 2. If we go ......... there will be a shortage of fresh water in the few decades. V./ Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau. Some people think wealth is more important. They believe wealth can bring happiness to them. Other people think health is more important. They believe good health can never be bought with money. In my opinion health is far more important than wealth. Though wealth can sometimes bring happiness , wealth isn’t everything . It can not buy good health. On the other hand, a healthy man can create wealth. The more healthy he is, the more wealth he can create. So If you want to become wealthy, you must keep healthy. Do you agree with me ? 1. Other people believe............................................. 2. Although wealth can............................... 3. But wealth isn’t...................................................... 4. Besides a health man..............................................

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I/ Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. 1. A. listened B. traveled C.repaired D. missed 2. A. why B. quickly C. reply D. try 3. A. nosy B. easy C. news D. since 4. A. stopped B. laughed C. walked D. stayed II/ Biến đổi từ cho trong ngoặc ở dạng đúng để hoàn thành những câu sau. 1. She always speaks English ............(bad) 2. Lan is a ................. girl.( well) 3. She suggests .......... a book. ( read) 4. They....... happy that she went to here.(be) III./ Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất. 1. If you .......to get well soon, you must take this medicine. A. will want B. wanted C. would want D. want 2. We suggest that she should............... the door. A. ride B. riding C. to ride D. rides 3. Nhung is going to go to school late ...........her bicycle was broken. A. and B. but C. since D.If 4. Hung is very young...........he got married. A. however B. with C . because D. or IV./ Điền giới từ thích hợp vào ô trống 1. My young brother is 3 years old, so I have to look ........ her. 2. If we go ......... there will be a shortage of fresh water in the few decades. V./ Đọc đoạn văn và hoàn thành các câu sau. Some people think wealth is more important. They believe wealth can bring happiness to them. Other people think health is more important. They believe good health can never be bought with money. In my opinion health is far more important than wealth. Though wealth can sometimes bring happiness , wealth isn’t everything . It can not buy good health. On the other hand, a healthy man can create wealth. The more healthy he is, the more wealth he can create. So If you want to become wealthy, you must keep healthy. Do you agree with me ? 1. Other people believe............................................. 2. Although wealth can ............................... 3. But wealth isn’t ...................................................... 4. Besides a health man .............................................. The end !

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Điền giới từ thích hợp vào ô trống 1 . We have learn English ..............2006 2 . I have watched TV ...............5 hours 3 . Wearing uniforms helps students feel equal .......many ways 4 . Yesterday I went to school ..............6.00 II.Hãy viết lại các câu sau nhưng nghĩa không đổi. 1 . I don’t play tennis. I wish .................................... 2. He cut the trees in his house yesterday. The trees ....................................... 3. We can read the letter by English. The letter ........................................... 4. He is not a teacher. He wishes ................................................ III. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu các hỏi. Glasgow is the third largest city in Great Britain. It lies on the river Clyde in Scotland . Glasgow is a very old city. The university of Glasgow was founded in 1450.The famous English Writer Defoe said that Glasgow was the cleanest and most beautiful city in Great Britain. James Walt studied at Glasgow University. He became the famous engineer and constructed a steam engine. Scotland is rich in coal and iron, so Glasgow grows into a large city. Questions: 1. Where is Glasgow the third largest city? ............................................................................... 2. When was the university of Glasgow founded? ........................................................ 3. Is Glasgow a very old city?. ............................................................................................ IV . Write a paragraph about 80 - 100 words , using the out line : Vietnamese women should wear the ao dai at work Outline Wearing the ao dai : + encourages them feel proud of the traditions and customs + makes them more beautiful and charming + is practical . No need to think of what to wear at work everyday . The end !

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9 ĐỀ Trường THCS Hồng Sơn Thời gian:…. I . Điền giới từ thích hợp vào ô trống 1. We have learn English .............. 3 years 2. I have watched TV ............... 3.00 a.m. 3. Wearing uniforms helps students feel equal ....... many ways 4. This car was broken ........... Lan II . Hãy viết lại các câu sau nhưng nghĩa không đổi. 1. I don’t know Chinise. I wish .................................... 2. She washed the room yesterday. The room ........................................ 3. We can write the letter by English. The letter ........................................... 4. She is not a singer. She wishes ................................................ III . Đọc đoạn văn sau và trả lời câu các hỏi. Glasgow is the third largest city in Great Britain. It lies on the river Clyde in Scotland .Glasgow is a very old city. The university of Glasgow was founded in 1450. The famous English Writer Defoe said that Glasgow was the cleanest and most beautiful city in Great Britain. James Walt studied at Glasgow University. He became the famous engineer and constructed a steam engine .Scotland is rich in coal and iron, so Glasgow grows into a large city. Questions: 1. Where is Glasgow the third largest city? ............................................................................... 2. When was the university of Glasgow founded? ........................................................ 3. Is Glasgow a very old city?. ............................................................................................. IV . Write a paragraph about 80 - 100 words , using the out line : Vietnamese women should wear the ao dai at work Outline Wearing the ao dai : + encourages them feel proud of the traditions and customs + makes them more beautiful and charming + is practical . No need to think of what to wear at work everyday . The end !

 

Đồng bộ tài khoản