Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
82
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết và các bài thi khác bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1: Cho đoạn chương trình:
S:= 0; for i:= 2 to 20 do S:= S + 20 div i;
Nếu chuyển qua vòng lặp while…do là:
S:= 0; while (i<=20) do Begin S:= S + 20 div i; i:= i+1; End;
Khi đó, i ban đầu được gán bằng:
A. 0; B. 1; C. 2; D. 3;
Câu 2: x:= 12.87; writeln(x:5:1); trên màn hình sẽ là:
A. _12.9; B. _ _12.8; C. 12.8; D. _ _12.9;
Câu 3: Biểu thức x2 + y2 ≤ R2 được biểu diễn trong pascal là:
A. x*x + y*y <=R*R; B. sqr(x) + sqr(y)

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trường THCS & THPT Chu Văn An hay mà mình đang tìm.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 01 Trường THPT Chu Văn An Thời gian:... Câu 1: Cho đoạn chương trình: S:= 0; for i:= 2 to 20 do S:= S + 20 div i; Nếu chuyển qua vòng lặp while…do là: S:= 0; while (i<=20) do Begin S:= S + 20 div i; i:= i+1; End; Khi đó, i ban đầu được gán bằng: A. 0; B. 1; C. 2; D. 3; Câu 2: x:= 12.87; writeln(x:5:1); trên màn hình sẽ là: A. _12.9; B. _ _12.8; C. 12.8; D. _ _12.9; Câu 3: Biểu thức x2 + y2 ≤ R2 được biểu diễn trong pascal là: A. x*x + y*y <=R*R; B. sqr(x) + sqr(y) ); C. Writeln(); B. Writeln ; D. Readln(); Câu 24: Để nhập giá trị cho hai biến a và b ta dùng lệnh: A. Write(a,b); B. Real(a,b); C. Read('a,b'); D. Readln(a,b); 4 Câu 25: Biến X có thể nhận giá trị: 0; 1; 3; 5; 7; 9 và biến Y có thể nhận các giá trị 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5. Khai báo biến nào sau đây là đúng? A. Var X, Y: Byte; B. Var X, Y: Integer; C. Var X: Real; D. Var X: Byte; Y: Byte; Y: Real; Câu 26: Câu lệnh writeln; có tác dụng A. Xuống dòng B. Hiện một xâu ký tự C. Dừng chương trình D. Xoá màn hình Câu 27: Khai báo nào là đúng A. var a,b: Real; B. var x,y ;Byte C. var st: chars; D. var n:Interger; Câu 28: Kiểu dữ liệu nào sau đây chỉ nhận giá trí đúng hoặc sai A. Real B. Integer C. Boolean D. Byte Câu 29: Đại lượng mà giá trị của không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là A. Chú thích B. Hằng C. Từ khoá D. Biến Câu 30: Để chạy chương trình Pascal ta sử dụng A. Ctrl+F9 B. F9 C. Alt+F9 D. F2 5

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 02 Trường THPT Chu Văn An Thời gian:... Câu 1: Biểu thức lôgic là các biểu thức quan hệ liên kết với nhau bởi phép toán logic. Trong các từ sau, đâu không phải là phép toán logic? A. True B. Not C. Or D. And Câu 2: trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào không phải là số nguyên? A. real B. longint C. byte D. word Câu 3: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào dùng bộ nhớ lưư trữ là 4 byte? A. extended B. word C. real D. longint Câu 4: chỉ ra khai báo đúng trong các khai báo sau? A. var E, E1, E2, e : byte; B. var A, b, C, d : integer; C. Var B 9, B10, B11, B12 : char; D. Var F, 1F, 2F, 3F : word; Câu 5: Hãy chỉ ra đâu không phải là kiểu dữ liệu chuẩn? A. Kiểu thực B. Kiểu phân số C. Kiểu ký tự D. Kiểu nguyên Câu 6: Xét khai báo biến sau : Var a, b, c : real; i, j : byte; Bộ nhớ cấp phát cho khai báo trên là bao nhiêu byte? A. 8 byte B. 20 byte C. 14 byte D. 32 byte Câu 7: Chọn biểu diễn không phải là hằng trong các biểu diễn sau: A. 1024 B. begin C. ‘End.’ D. 12.4E-7 Câu 8: Câu lệnh nào sau đây là sai A. St:=’ha noi’; B. X=sqrt(25); C. Clrscr; D. Var s: char; Câu 9: Giá trị của st sau chương trình st:=(10 mod 5 + 4) div 2 A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 Câu 10: Biểu thức nào sau đây là đúng A. d: a+b+c/2; B. d=:(a+b+c)/2; C. d:=a+b; D. d=(a+b)*2; Câu 11: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau? A. Tạo được chương trình đích. B. Phát hiện được lỗi ngữ nghĩa. C. Phát hiện được lỗi cú pháp. D. Thông báo lỗi cú pháp. Câu 12: Tên nào sai trong các tên sau? A. _tuoi C.3noisinh B. namsinh D. ngoc_anh Câu 13: Trong những biểu thức dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal? (1 đ) A. Real B. ‘end’ C. sqrt D. Var Câu 14:Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau : y := 10 ; Writeln(y:6:2); thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ? A.10 B. 10.00 C. 1.000000000000000E+001 D.___ 10.00 Câu 15: Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng ? A. Readln(x,5); C. Readln( ‘ x= ‘ , x); B. Readln(x:5:2); D. Readln(x,y); Câu 16: Để gán 2 vào cho biến x, ta viết: A. x:= 2; B. x= 2; C. x: 2; D. x =: 2; Câu 17: Để chạy chương trình ta dùng phím: A. F9 C. Ctrl+F9 B. Alt+X D. Shift+F9 Câu 18: Cho khai báo biến sau đây (trong Pascal): Var m, n: integer; x, y: real; Lệnh gán nào sau đây là sai: A. m:= - 4; B. n:= 3.5; C. y:=10.5; D. x:= 6; Câu 19: Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal: A. a:= 10; B. a+b:= 1000; C. a:= a*2; D. cd:= 50; Câu 20: Kết quả của i sau khi thực hiện chương trình sau i:=25; i:=sqrt(i)+1; i:=i+1; A. 1 B. 10 C. 25 D. 7 Câu 21: Cú pháp của thủ tục đưa dữ liệu ra màn hình: A. Writeln(); C. Writeln(); B. Writeln ; D. Readln(); Câu 22: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau: A. Không phụ thuôc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy; B. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và nâng cấp; C. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán; D.Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này. Câu 23: Chương trình dịch là: A. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy; B. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên; C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể; D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao. Câu 24: Trong biểu thức số học có các phép toán. Phép toán nào được thực hiện trước? A. phép cộng, phép trừ B. phép toán trong ngoặc C. phép nhân, phép chia D. phép chia nguyên (div) Câu 25: Kết quả của s sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: S:=1; For i:=1 To 10 Do If (i mod 2) = 0 then s:=s+i; A. 33 B. 32 C. 34 D. 31 Câu 26: Giá trị của st sau đoạn chương trình sau: st:=0; for k:=1 to 100 do st:=st*k; A. 0 B. 200 C. 300 D. 100 Câu 27: x:= 12.87; writeln(x:5:1); trên màn hình sẽ là: A. _12.9; B. _ _12.8; C. 12.8; D. _ _12.9; Câu 28: Biểu thức x2 + y2 ≤ R2 được biểu diễn trong pascal là: A. x*x + y*y <=R*R; B. sqr(x) + sqr(y)  

Đồng bộ tài khoản