Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 2 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tất cả các đề kiểm tra hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Bộ đề kiểm tra sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là:
A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan B. Các chất phản ứng phải là chất điện li yếu
C. Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh
D. Sản phẩm tạo thành có: chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu
Câu 2: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là hiđroxit lưỡng tính?
A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2 B. Al(OH)3, Ca(OH)2, Pb(OH)2
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2 D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, KOH
Câu 3: Chất nào sau đây dẫn điện được?
A. dung dịch HCl B. dung dịch saccarozơ (C12H22O11)
C. KOH rắn khan D. H2O nguyên chất
Câu 4: Cho dung dịch NaOH có pH=12, cần pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để dung dịch NaOH có pH=11
A. 2 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 13 lần
Câu 5: Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH)có những phần tử nào?
A. H+, CH3COO- B. H+, CH3COO-, H2O
C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O D. CH3COOH, CH3COO-, H+

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 ĐỀ SỐ 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thời gian: … I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng nhất từ các câu hỏi sau và đánh dấu (X) vào phần trả lời: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D Câu 1: Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là: A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan B. Các chất phản ứng phải là chất điện li yếu C. Các chất phản ứng phải là chất điện li mạnh D. Sản phẩm tạo thành có: chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu Câu 2: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là hiđroxit lưỡng tính? A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2 B. Al(OH)3, Ca(OH)2, Pb(OH)2 C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2 D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, KOH Câu 3: Chất nào sau đây dẫn điện được? A. dung dịch HCl B. dung dịch saccarozơ (C12H22O11) C. KOH rắn khan D. H2O nguyên chất Câu 4: Cho dung dịch NaOH có pH=12, cần pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để dung dịch NaOH có pH=11 A. 2 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 13 lần Câu 5: Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH)có những phần tử nào? A. H+, CH3COO- B. H+, CH3COO-, H2O C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O D. CH3COOH, CH3COO-, H+ Câu 6: Dung dịch Ba(OH)2 0,0005M có pH là: A. 3 B. 2 C. 11 D. 12 Câu 7: Trường hợp nào các ion sau có thể tồn tại trong cùng dung dịch: A. OH-, K+, Fe3+, SO42- B. Cl-, Na+, NO3-, NH4+ C. K+, NH4+, CO32-, Fe3+ D. K+, Ba2+, NH4+, CO32- Câu 8: Trong một dung dịch chứa đồng thời các ion: Na+, K+, SO 2  , NO 3 , CO32-. Khi 4  cô cạn dung dịch ta có thể thu được tối đa mấy muối? A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 9: Cho quỳ tím vào dung dịch có pH =12; chỉ thị sẽ có màu: A. xanh B. đỏ C. tím D. hồng Câu 10: Chất nào dưới đây có pH nhỏ hơn7? A. KCl B. NaHCO3 C. NH4Cl D. K2SO3 Câu 11: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X A. 1 B. 2 C. 12 D. 13 Câu 12: Theo định nghĩa axit –bazơ của Bron-stêt các ion nào sau đây là lưỡng tính? A. NO2- B. NH4+ C. Fe3+ D. HSO3- Câu 13: Dung dịch A gồm 0,03 mol Ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO3-; 0,09 mol SO42-. Muốn có dung dịch này thì phải hòa tan 2 muối nào sau đây vào nước? A. Ca(NO3)2 và Al2(SO4)3 B. CaSO4 và Al(NO3)3 C. CaSO4 và Al2(SO4)3 D. Ca(NO3)2 và Al(NO3)3 -11 Câu 14: Dung dịch X có pH =11 thì : A.  H   =10   M B. H     =10-3 M C. Làm quì tím hoá đỏ D. Không làm đổi màu phenolphtalein Câu 15: Chất nào dưới đây có pH khác 7? A. Na2SO4 B. KCl C. KNO3 D. Al2(SO4)3 Câu 16: Cho dd chứa x gam Ba(OH)2 vào dd chứa x gam HCl, dd sau phản ứng có môi trường gì? A. axit B. trung tính C. bazơ D. không xác định (Ba=137, H=1, O=16, Cl=35,5) II. TỰ LUẬN: 4 điểm Câu 1: Viết phương trình phân tử và ion thu gọn các phản ứng sau (nếu có): (1,5 điểm) a) HCl + FeS → b) KF + HCl → c) Pb(NO3)2 + Na2S → Câu 2: Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M. Biết độ điện li  của dung dịch bằng 1,3% (1,5 điểm) Câu 3: Cho 250 ml dung dịch KOH 2M vào 200 ml dung dịch ZnCl2 1M thu được m gam kết tủa. Tính m? (Biết Na=23, Zn=65, O=16, H=1, Cl=35,5) (1,0 điểm)

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ SỐ 2 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thời gian: … I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 điểm Hãy chọn câu trả lời đúng nhất từ các câu hỏi sau và đánh dấu (X) vào phần trả lời: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D Câu 1: Dãy gồm các chất vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: A. Pb(OH)2, FeO B. Al(OH)3, Na2SO4 C. Zn(OH)2, NaHCO3 D. BaO, Cr(OH)3 Câu 2: Cho dung dịch HCl có pH=13, cần pha loãng dung dịch bao nhiêu lần để dung dịch HCl có pH=11 A. 2 lần B. 10 lần C. 100 lần D. 13 lần Câu 3: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. KCl rắn, khan B. CaCl2 nóng chảy C. KOH nóng chảy D. HCl hoàn tan trong nước Câu 4: Phương trình điện li của Na2HPO4 trong dung dịch là: A. Na2HPO4  2Na+ + HPO42- B. Na2HPO4 2Na+ + HPO42- C. Na2HPO4  2Na+ + HPO42- và HPO42- H+ + PO43- D. Na2HPO4  2Na+ + HPO42- và HPO42-  H+ + PO43- Câu 5: Dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 0,3M với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M có pH là bao nhiêu? A. 7 B.12 C.13 D.1 Câu 6: Phát biểu không đúng là: A. Theo A-rê-ni-ut axít là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+. B. Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước chỉ phân li H+ C. Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc NH 4+) và anion gốc axít D. Sự điện li là sự phân li các chất trong nước ra ion Câu 7: Axít mạnh HNO3 và axít yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,01 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sao đây là đúng? A. [ H  ]HNO3  [ H  ]HNO2 B. [ H  ]HNO3  [ H  ]HNO2 C. [ H  ]HNO3  [ H  ]HNO2 D.   [ NO3 ]HNO3  [ NO2 ]HNO2 Câu 8: Cho quỳ tím vào dung dịch có pH =4; chỉ thị sẽ có màu: A. xanh B. đỏ C. tím D. hồng Câu 9: Các ion trong dãy nào có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? A. Na+, Fe3+, K+, OH- B. Ba2+, K+, SO42-, OH- C. Na+, Ag+, K+, OH- D. Na+, NH4+, NO3-, Cl- Câu 10: Phản ứng nào sau đây không xảy ra A. Fe2(SO4)3 + NaOH B. KCl + KNO3 C. NH4Cl + AgNO3 D. FeS + HCl Câu 11: Dung dịch HCl 0,0001M có pH là: A. 3 B. 4 C. 10 D. 1 Câu 12: Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,10M; nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng? A. pH>1,00 B. pH=1,00 C. [H+] >[NO2-] D. [H+]<[NO2-] Câu 13: Theo định nghĩa axit –bazơ của Bron-stêt các ion nào sau đây là axit? A. NO3- B. CO32- C. Fe2+ D. HSO3- Câu 14: Trong một dung dịch chứa đồng thời các ion: Na+, Al3+, Cu2+, NH4+, SO 2  , 4 NO 3 . Khi cô cạn dung dịch ta có thể thu được tối đa mấy muối?  A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 15: Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+(0,1 mol) và Al3+(0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl-(x mol) và SO 2  (y mol). Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan 4 thu được 46,9 gam chất kết tủa. Giá trị x, y lần lượt là: A. 0,1; 0,2 B. 0,15; 0,2 C. 0,2; 0,3 D. 0,3; 0,2 (Biết Fe=56, Al=27, S=32, O=32, Cl=35,5) Câu 16: Chất nào dưới đây có pH lớn hơn 7? A. Na2SO4 B. KHCO3 C. FeCl3 D. HF II. TỰ LUẬN: 4 điểm Câu 1: Viết phương trình phân tử và ion thu gọn các phản ứng sau (nếu có): (1,5 điểm) a) HNO3 + Na2CO3 → b) HClO + KOH → c) FeCl3 + NaOH → Câu 2: Tính pH của dung dịch NH3 0,01M (Biết Kb = 1,8.10-5) (1,5 điểm) Câu 3: Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m? (Biết Na=23, Al=27, S=32, O=16, H=1) (1,0 điểm)

 

Đồng bộ tài khoản