Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 15 đề thi

0
153
lượt xem
0
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 bạn sẽ không còn phải lo lắng về tài liệu kiểm tra cũng như định hướng ôn tập nữa. Thư viện eLib luôn đồng hành cùng bạn trong các kỳ kiểm tra cũng như giúp bạn có tài liệu chất lượng ôn tập chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra quan trọng sắp đến. Mời các bạn cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2. Mời các bạn tham khảo:

1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào?
A). NaOH;KCl
B). NaCl;KOH
C). NaOH;NaCl;KCl
D). NaOH;KOH;KCl;NaCl
2). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm
C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm
3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 850 B). 650 C). 750 D). 500
4). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+
5). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là?
A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 021 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KOH;KCl;NaCl 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 650 C). 750 D). 500 4). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ 5). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7 6). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:NaNO3 B). Dd:K2CO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:KHSO4 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,00 9). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Nước vôi trong B). Dd:Ca(NO3)2 C). Dd:Ba(HCO3)2 D). Dd:BaCl2 10). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1% B). 0,75% C). 2% D). 1,75%

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 022 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:NaNO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:K2CO3 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng độ axit tăng 3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 14 C). 12,7 D). 0,3 4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;KOH;KCl;NaCl D). NaOH;NaCl;KCl 5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 850 C). 750 D). 500 6). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Dd:Ba(HCO3)2 B). Nước vôi trong C). Dd:BaCl2 D). Dd:Ca(NO3)2 7). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,175 B). 1,00 C). 1,125 D). 1,5 8). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 2% B). 1,75% C). 0,75% D). 1% 9). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 10). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 023 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1,75% D). 1% 2). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 4). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaCl;KOH B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaOH;NaCl;KCl 5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:BaCl2 C). Dd:Ba(HCO3)2 D). Nước vôi trong 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH tăng độ axit tăng 7). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:Na2SO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:K2CO3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,00 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,5 9). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 750 D). 650 10). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 12,7 C). 13,7 D). 0,3

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 024 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1% B). 0,75% C). 1,75% D). 2% 3). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 12,7 C). 0,3 D). 14 4). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:K2CO3 C). Dd:NaNO3 D). Dd:KHSO4 5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,00 9). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 500 C). 750 D). 850 10). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:BaCl2 B). Dd:Ba(HCO3)2 C). Nước vôi trong D). Dd:Ca(NO3)2

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 025 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:BaCl2 C). Nước vôi trong D). Dd:Ba(HCO3)2 2). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:K2CO3 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:Na2SO4 3). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1,75% B). 1% C). 2% D). 0,75% 5). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ 6). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 650 C). 750 D). 500 7). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 8). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 0,3 C). 13,7 D). 12,7 9). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,00 D). 1,175 10). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 026 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 2). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . 3). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,00 B). 1,5 C). 1,175 D). 1,125 4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 650 B). 850 C). 500 D). 750 5). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75% 6). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 14 B). 12,7 C). 13,7 D). 0,3 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 B). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 C). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 8). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Nước vôi trong B). Dd:BaCl2 C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:Ba(HCO3)2 9). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KOH;KCl;NaCl 10). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:K2CO3 B). Dd:Na2SO4 C). Dd:KHSO4 D). Dd:NaNO3

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 027 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm D). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm 2). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 2% B). 1,75% C). 1% D). 0,75% 3). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ca(NO3)2 B). Dd:Ba(HCO3)2 C). Nước vôi trong D). Dd:BaCl2 4). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 750 B). 850 C). 650 D). 500 5). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:KHSO4 C). Dd:NaNO3 D). Dd:K2CO3 6). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 D). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 8). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaCl;KOH B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KCl 9). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,125 B). 1,00 C). 1,175 D). 1,5 10). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 028 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 B). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 2). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 13,7 B). 0,3 C). 12,7 D). 14 3). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 1,75% C). 1% D). 2% 5). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 650 D). 750 6). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm D). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 7). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;NaCl;KCl B). NaOH;KOH;KCl;NaCl C). NaOH;KCl D). NaCl;KOH 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,00 D). 1,175 9). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:KHSO4 B). Dd:NaNO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:K2CO3 10). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:Ba(HCO3)2 B). Nước vôi trong C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:BaCl2

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 029 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,125 B). 1,5 C). 1,00 D). 1,175 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm B). Giá trị pH tăng độ axit tăng C). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 500 C). 650 D). 750 4). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 0,75% B). 2% C). 1% D). 1,75% 5). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuấthiện kết tủa? A). Dd:BaCl2 B). Nước vôi trong C). Dd:Ca(NO3)2 D). Dd:Ba(HCO3)2 6). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 14 C). 13,7 D). 0,3 7). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . B). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . C). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . D). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . 8). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 B). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 9). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KOH;KCl;NaCl B). NaOH;NaCl;KCl C). NaCl;KOH D). NaOH;KCl 10). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:Na2SO4 B). Dd:K2CO3 C). Dd:NaNO3 D). Dd:KHSO4

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 101 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … Câu 1:(5điểm) a)Hãy gọi tên các chất sau: CH3-CCl=CCl-CH(CH3)2 ;CH2=CBr-CH(C2H5)-CH3. b)Viết công thức cấu tạo của các chất: (1)cis-2-clo-2,3,4-trimetyl hex-3-en; (2)1,2-đi clo-1-metyl xiclobutan;(3)4-etyl-2,3,5-trimeyl hex-2-en. Câu2: (5điểm) Anken X có tỷ khối so với ôxi bằng 2,625.X phản ứng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. 1)Viết công thức cấu tạo và gọi tên X? 2)Y là đồng phân của X.Khi cho Y tác dụng với clo (askt) với tỷ lệ mol 1:1 chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Gọi tên Y và tên sản phẩm?

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 102 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … Câu 1:(5điểm) a)Hãy gọi tên các chất sau: CH3-C(CH3)=CCl-CH(CH3)2 ;CH3-CH=CBr-CH(C2H5)- CH3. b)Viết công thức cấu tạo của các chất: (1)cis-2-clo-2,3,5-trimetyl hept-3-en; (2)1,2-đi clo-1-metyl xiclopentan;(3)4-etyl-2,3,5-trimetyl hept-2-en. Câu 2: (5điểm) Xycloankan X có tỷ khối so với metan bằng 5,25.X phản ứng với Br2(toC) chỉ cho một sản phẩm duy nhất. 1)Viết công thức cấu tạo và gọi tên X? 2)Y là đồng phân của X.Khi cho Y tác dụng với HCl chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Gọi tên Y và tên sản phẩm?

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 251 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. Ca2N3 B. CaN C. Ca3N2 D. CaN2 Câu 2. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. Ag+ và N+5 B. N+5 C. Ag+ D. O2- Câu 3. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Giảm áp suất B. Thêm chất xúc tác C. Tăng nhiệt độ D. Tăng áp suất Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 B. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh C. P và N đều có số ôxi hoá -3 D. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá Câu 5. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. P B. N,P,K C. N D. N, P Câu 6. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 896 lít N2 và 1344 lít H2 B. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 C. 672 lít N2 và 1344 lít H2 D. 448 lít N2 và 672 lít H2 Câu 7. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NH4+ B. NO3- C. NO2 D. NH2+ Câu 8. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. S+6 B. N+5 C. N+4 D. S Câu 9. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. NO B. HNO3 C. N2O D. N2 Câu 10. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối? A. 2 B. Không xác định được C. 1 D. 3 Câu 11. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm? A. N2O5 B. N2O C. NO D. NO2 Câu 12. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. Phenolphtalein B. Kim loại Na C. ddCa(OH)2 D. ddNaOH B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết!

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 252 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Tăng nhiệt độ B. Thêm chất xúc tác C. Tăng áp suất D. Giảm áp suất Câu 2. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm?A. N2O B. NO2 C. N2O5 D. NO Câu 3. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 672 lít N2 và 1344 lít H2 B. 448 lít N2 và 672 lít H2 C. 896 lít N2 và 1344 lít H2 D. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá B. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 C. P và N đều có số ôxi hoá -3 D. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh Câu 5. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối?A. 1 B. 2 C. Không xác định được D. 3 Câu 6. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. N, P B. N C. P D. N,P,K Câu 7. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. CaN B. Ca2N3 C. Ca3N2 D. CaN2 Câu 8. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. ddCa(OH)2 B. ddNaOH C. Kim loại Na D. Phenolphtalein Câu 9. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. N+5 B. S+6 C. S D. N+4 Câu 10. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. O2- B. Ag+ và N+5 C. Ag+ D. N+5 Câu 11. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NO2 B. NH4+ C. NH2+ D. NO3- Câu 12. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. HNO3 B. NO C. N2 D. N2O B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết! Baøi laøm töï luaän:

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 253 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … Nội dung mã đề: 253 A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. O2- B. N+5 C. Ag+ và N+5 D. Ag+ Câu 2. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. ddNaOH B. Phenolphtalein C. Kim loại Na D. ddCa(OH)2 Câu 3. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm? A. NO2 B. N2O5 C. NOD. N2O Câu 4. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối?A. 1 B. 2 C. Không xác định được D. 3 Câu 5. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. P B. N C. N,P,K D. N, P Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 B. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh C. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá D. P và N đều có số ôxi hoá -3 Câu 7. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. N+5 B. N+4 C. S+6 D. S Câu 8. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Giảm áp suất B. Tăng nhiệt độ C. Thêm chất xúc tác D. Tăng áp suất Câu 9. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 448 lít N2 và 672 lít H2 B. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 C. 896 lít N2 và 1344 lít H2 D. 672 lít N2 và 1344 lít H2 Câu 10. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. Ca2N3 B. CaN2 C. Ca3N2 D. CaN Câu 11. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NH4+ B. NO2 C. NH2+ D. NO3- Câu 12. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. N2 B. NO C. HNO3 D. N2O B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết!

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 254 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … A) Phần Trắc nghiệm(6 điểm) Câu 1. Khi cho N2 tác dụng với Ca ta thu được hợp chất có công thức A. Ca2N3 B. Ca3N2 C. CaN D. CaN2 Câu 2. Trong phản ứng: S +HNO3 --> H2SO4 + NO2 + H2O. Chất ôxi hoá là ? A. S B. S+6 C. N+5 D. N+4 Câu 3. Trong phản ứng :2AgNO3 -to--> 2Ag + 2NO2 +O2 . Chất đóng vai trò chất ôxi hoá là? A. O2- B. Ag+ và N+5 C. Ag+ D. N+5 Câu 4. Khi cho Vml ddKOH tác dụng với V1ml ddH3PO4 ta thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa tối đa bao nhiêu muối? A. 1 B. Không xác định được C. 2 D. 3 Câu 5. Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 340gam NH3. Biết hiệu suất =25%, các thể tích khí đo ở đktc. A. 896 lít N2 và 1344 lít H2 B. 1792 lít N2 và 2688 lít H2 C. 672 lít N2 và 1344 lít H2 D. 448 lít N2 và 672 lít H2 Câu 6. Khi ôxi hoá N2 bằng O2 thì thu được sản phẩm? A. N2O B. N2O5 C. NO2 D. NO Câu 7. Đốt cháy khí NH3 trên ngọn lửa đèn cồn ta thu được sản phẩm? A. NO B. HNO3 C. N2O D. N2 Câu 8. Phát biểu nào sau đây là sai? A. P và N đều bị oxi hoá đến +5 khi tác dụng với chất ôxi hoá mạnh B. P và N đều có số ôxi hoá cao nhất là +5 C. P và N đều có số ôxi hoá -3 D. P và N đều thể hiện tính khử và tính ôxi hoá Câu 9. Phân đạm ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố N dưới dạng nào? A. NH4+ B. NO2 C. NH2+ D. NO3- Câu 10. Trong quá trình sản xuất NH3, yếu tố nào quan trọng nhất làm tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3? A. Tăng nhiệt độ B. Giảm áp suất C. Thêm chất xúc tác D. Tăng áp suất Câu 11. Để phân biệt hai dung dịch muối NH4NO3 và (NH4)2 CO3 ta dùng thuốc thử? A. ddCa(OH)2 B. Kim loại Na C. Phenolphtalein D. ddNaOH Câu 12. Phân amôphôt cung cấp dinh dưỡng cho cây những nguyên tố nào? A. N B. N,P,K C. N, P D. P B) Tự luận: (4 Điểm): Cho mgam hỗn hợp (Mg,Zn) tác dụng với Vml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 3muối và axit dư; 6,72lít hỗn hợp khí Y(N2 và N2O) ở đktc. Cho dung dịch NaOH dư vào ddX thu được 2,24lít khí NH3 ở đktc và 29,00gam kết tủa. 1) Viết các phương trình phản ứng xẩy ra trong các thí nghiệm? 2) Tính m? Biết hh Y có tỷ khối so vơí không khí bằng 4/3. 3) Tính thể tích ddNaOH 1,2M cần dùng. Biết axit HNO3 dùng dư 5% so với lượng cần thiết!

 

Đồng bộ tài khoản