Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 4 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Tất cả các đề kiểm tra hay và tiêu biểu nhất được chúng tôi tổng hợp tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn. Bộ đề kiểm tra sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập và mở rộng kiến thức. Hy vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn:

Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế chất dẻo PE (polietilen)?
A. nCH2=CH-CH=CH2 -> [-CH2-CH=CH-CH2-]n
B. nCH2=CH2 -> [-CH2 - CH2 -]n
C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2 -> [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n
D. nHO-CO-CH2-NH2 -> [-CO-CH2-NH-]n + nH2O
Câu 2: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Câu 3: Để phân biệt propan và etilen, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ?
A. Phản ứng cộng với H2 B. Phản ứng cộng với dung dịch brom
C. Phản ứng đốt cháy D. Phản ứng trùng hợp
Câu 4: Hợp chất sau có tên là gì?
A. 4- đimetylhex-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4,4-đimetylpent-
1-en D. 2,2-đimetylpent-4-en
Câu 5: Xiclohexan không thể tham gia phản ứng nào ?
A. Phản ứng cộng mở vòng B. Phản ứng cháy
C. phản ứng thế D. Cả A, B và C

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 trường THPT Số 2 Văn Bàn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÃ ĐỀ 132 MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế chất dẻo PE (polietilen)? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 2: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 3: Để phân biệt propan và etilen, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng cộng với H2 B. Phản ứng cộng với dung dịch brom C. Phản ứng đốt cháy D. Phản ứng trùng hợp Câu 4: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  C2H5 A. 4- đimetylhex-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4,4-đimetylpent- 1-en D. 2,2-đimetylpent-4-en Câu 5: Xiclohexan không thể tham gia phản ứng nào ? A. Phản ứng cộng mở vòng B. Phản ứng cháy C. phản ứng thế D. Cả A, B và C Câu 6: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. êtan B. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. propan Câu 7: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Butan B. Cacbon đioxit C. Metylpropan D. etilen Câu 8: Các anken không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng cháy D. Phản ứng trùng hợp Câu 9: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,17 mol hỗn hợp X gồm 2 parafin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 6,72 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. CH4 và C2H6 B. Không thể xác định được C. C2H4 và C3H6 D. C2H6 và C3H8 Câu 10: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. Etan B. Metan C. Butan D. Propan Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n Câu 12: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với dung dịch clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 1,3 - điclopentan B. 3- clo- 2-metylpentan C. 3- cloisopentan D. 2-cloisopentan Câu 13: Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học ? A. Cả A và C. B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. CH3CH=CHCH2CH3 Câu 14: Khi cho CH3-CH2-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 1-Brompentan B. 2-Brompent-1-en C. 2-Brompent-2-en D. 3-Brompentan Câu 15: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Cả A và B. B. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. C. Thủy phân canxi cacbua D. Nung natri axetat với vôi tôi xút Câu 16: Khi sục khí metan vào dung dịch KMnO4 sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch bị nhạt dần B. Màu dung dịch không thay đổi C. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ D. Màu dung dịch đậm dần lên Câu 17: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức ở trên? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 2,2,4 - trimetyl hexan B. 3,5,5- trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetylhexan D. 2,2,4 - trimetylhexan. Câu 18: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng parafin ? A. C2H2 , C3H4 , C4H6 , C5H8 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 Câu 19: olefin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 28 Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C5H10 C. C4H8 D. C5H12 Câu 20: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt  2  Cl a /s 0 2 2 A. etan, eten, cloetan B. eten, etan, cloeten C. eten, etan, clo etan D. etilen, etan, cloetan ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 152 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức dưới đây? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 2,2,4 - trimetylhexan. B. 2,2,4 - trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetyl hexan D. 3,5,5- trimetylhexan Câu 2: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng cộng B. Phản ứng cháy C. Phản ứng thế D. Phản ứng tách Câu 3: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. êtan B. Propan C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 Câu 4: Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 2-Brombut-2-enB. 2-Brombut-1-en C. 2-Brombutan D. 1-Brombutan Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Thủy phân canxi cacbua B. Nung natri axetat với vôi tôi xút C. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. D. Cả A và B. Câu 6: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  CH3 A. 2-đimetylpent-4-en B. 4-đimetylpent-1-en C. 2,2-đimetylpent- 4-en D. 4,4-đimetylpent-1-en Câu 7: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng cộng với dung dịch brom B. Phản ứng trùng hợp C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng đốt cháy Câu 8: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ? A. CH3CH=CHCH2CH3 B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. Cả A, B, C. Câu 9: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt 2   Cl 0 a /s 2  2 A. etilen, etan, cloetan B. eten, etan, cloeten C. etan, eten, cloetan D. eten, etan, clo etan Câu 10: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ? A. phản ứng thế B. Cả A và C C. Phản ứng cộng mở vòng D. Phản ứng cháy Câu 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Metylpropan B. Butan C. Cacbon đioxit D. But- 2- en Câu 12: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n Câu 13: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Butan B. Etan C. Propan D. Metan Câu 14: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,96 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. C3H6 và C4H8 B. C2H4 và C3H6 C. C2H6 và C3H8 D. Không thể xác định được Câu 15: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế caosu buna? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O C. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n D. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n Câu 16: Parafin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C4H8 C. C5H12 D. C5H10 Câu 17: Khi sục khí metan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch đậm dần lên B. Màu dung dịch không thay đổi C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ Câu 18: Khi cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 3- cloisopentan B. 2- cloisopentan C. 2 – điclopentan D. 1,3 - điclopentan Câu 19: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 20: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng olefin ? A. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 -----------------------------------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 209 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Khi cho CH3-CH2-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 2-Brompent-2-en B. 1-Brompentan C. 2-Brompent-1-en D. 3-Brompentan Câu 2: Khi sục khí metan vào dung dịch KMnO4 sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch không thay đổi B. Màu dung dịch đậm dần lên C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ Câu 3: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 4: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,17 mol hỗn hợp X gồm 2 parafin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 6,72 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. C2H6 và C3H8 B. C2H4 và C3H6 C. Không thể xác định được D. CH4 và C2H6 Câu 5: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng parafin ? A. C2H2 , C3H4 , C4H6 , C5H8 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Thủy phân canxi cacbua B. Nung natri axetat với vôi tôi xút C. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. D. Cả A và B. Câu 7: Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học ? A. CH3CH=C(CH3)2 B. CH3CH=CHCH2CH3 C. CH3CH=CH2 D. Cả A và C Câu 8: Các anken không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng cháy B. Phản ứng thế C. Phản ứng trùng hợp D. Phản ứng cộng Câu 9: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. Butan B. Etan C. Metan D. Propan Câu 10: Để phân biệt propan và etilen, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng trùng hợp B. Phản ứng đốt cháy C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng cộng với dung dịch brom Câu 11: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Cacbon đioxit B. etilen C. Butan D. Metylpropan Câu 12: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt 2   Cl 0 a /s 2  2 A. eten, etan, cloeten B. etan, eten, cloetan C. etilen, etan, cloetan D. eten, etan, clo etan Câu 13: Xiclohexan không thể tham gia phản ứng nào ? A. phản ứng thế B. Phản ứng cháy C. Phản ứng cộng mở vòng D. Cả A, B và C Câu 14: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức ở trên? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 2,2,4 - trimetylhexan. B. 3,5,5- trimetylhexan C. 2,2,4 - trimetyl hexan D. 3,5,5- trimetyl hexan Câu 15: olefin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 28 Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C5H12 B. C4H10 C. C5H10 D. C4H8 Câu 16: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n C. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 17: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế chất dẻo PE (polietilen)? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 18: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  C2H5 A. 4- đimetylhex-1-en B. 2,2-đimetylpent-4-en C. 4,4-đimetylpent- 1-en D. 2-đimetylpent-4-en Câu 19: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. propan B. êtan C. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 D. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 Câu 20: Khi cho 2-metylpentan tác dụng với dung dịch clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 2-cloisopentan B. 3- clo- 2-metylpentan C. 3- cloisopentan D. 1,3 - điclopentan ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 281 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Thời gian: … Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào được dùng để điều chế caosu buna? A. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n B. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n C. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n D. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O Câu 2: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ? A. Butan B. But- 2- en C. Metylpropan D. Cacbon đioxit Câu 3: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào thuận tiện nhất ? A. Phản ứng trùng hợp B. Phản ứng đốt cháy C. Phản ứng cộng với H2 D. Phản ứng cộng với dung dịch brom Câu 4: Trong phòng thí nghiệm eilen được điều chế từ các chất sau: A. Propan B. êtan C. C2H5OH, H2SO4đặc, t0 D. C2H5OC2H5, H2SO4 đặc, t0 Câu 5: Khi sục khí metan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây ? A. Màu dung dịch không thay đổi B. Màu dung dịch đậm dần lên C. Màu dung dịch bị nhạt dần D. Dung dịch từ không màu chuyển thành nâu đỏ Câu 6: Khi cho isopentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 dưới tác dụng của ánh sáng, sản phẩm chính thu được là : A. 2- cloisopentan B. 1,3 - điclopentan C. 2 – điclopentan D. 3- cloisopentan Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, metan có thể điều chế bằng cách nào ? A. Đun nóng hỗn hợp C2H5OH với H2SO4 đặc. B. Nung natri axetat với vôi tôi xút C. Thủy phân canxi cacbua D. Cả A và B. Câu 8: Trong 4 tên sau, câu nào đúng với công thức dưới đây? CH3  CH3 - CH2 - CH - CH2 - C - CH3   CH3 CH3 A. 3,5,5- trimetyl hexan B. 2,2,4 - trimetyl hexan C. 3,5,5- trimetylhexan D. 2,2,4 - trimetylhexan. Câu 9: Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với HBr sản phẩm chính thu được có tên gọi là A. 1-Brombutan B. 2-Brombut-2-en C. 2-Brombut-1-en D. 2-Brombutan Câu 10: Cho phản ứng C2H5OH  A  B  C . Các chất A, B, C lần lượt là: H O  H t ,xt 2   Cl 0 a /s 2  2 A. eten, etan, clo etan B. etilen, etan, cloetan C. eten, etan, cloeten D. etan, eten, cloetan Câu 11: Dãy nào chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng olefin ? A. C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 B. CH4 , C2H6 , C4H10 , C5H12 C. CH4 , C2H2 , C3H4 , C4H10 D. C2H6 , C3H8 , C5H10 , C6H12 Câu 12: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng trùng hợp? A. nCH2=CH2  [-CH2 - CH2 -]n B. nCH2=CH-C(CH3)=CH2  [-CH2-CH=C(CH3)CH2-]n C. nHO-CO-CH2-NH2  [-CO-CH2-NH-]n + nH2O D. nCH2=CH-CH=CH2  [-CH2-CH=CH-CH2-]n Câu 13: Xiclohexan có thể tham gia phản ứng nào ? A. Phản ứng cháy B. phản ứng thế C. Phản ứng cộng mở vòng D. Cả A và C Câu 14: Trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Etan B. Propan C. Butan D. Metan Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học ? A. CH3CH=CHCH2CH3 B. CH3CH=C(CH3)2 C. CH3CH=CH2 D. Cả A, B, C. Câu 16: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào ? A. Phản ứng thế B. Phản ứng tách C. Phản ứng cộng D. Phản ứng cháy Câu 17: Anken có công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu là đồng phân cấu tạo? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 18: Parafin X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Vậy parafin X có công thức phân tử là : A. C4H10 B. C5H10 C. C5H12 D. C4H8 Câu 19: Hợp chất sau có tên là gì? CH3  CH3 - C - CH2-CH=CH2  CH3 A. 4,4-đimetylpent-1-en B. 2-đimetylpent-4-en C. 4-đimetylpent-1- en D. 2,2-đimetylpent-4-en Câu 20: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin A và B là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 8,96 lít khí CO2. Vậy công thức phân tử của 2 olefin đó là : A. Không thể xác định được B. C2H6 và C3H8 C. C2H4 và C3H6 D. C3H6 và C4H8 ----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

 

Đồng bộ tài khoản