Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề kiểm tra được chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề kiểm tra. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2:

1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào?
A). NaOH;KCl
B). NaCl;KOH
C). NaOH;NaCl;KCl
D). NaOH;KOH;KCl;NaCl
2). Phát biểu nào sau đây không đúng?
A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm
C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm
3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất?
A). 850 B). 650 C). 750 D). 500
4). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ?
A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ .
C). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+
5). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là?
A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 021 lớp 11 trường THPT Quỳ Hợp 2 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 021 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Thời gian: … 1). Cô cạn dung dịch A :Na+ ;OH- ;Cl- ;K+ thu được những chất nào? A). NaOH;KCl B). NaCl;KOH C). NaOH;NaCl;KCl D). NaOH;KOH;KCl;NaCl 2). Phát biểu nào sau đây không đúng? A). Dung dịch NaOH 1 M có pH=14 B). Giá trị pH giảm thì độ bazơ giảm C). Giá trị pH tăng độ axit tăng D). Giá trị pH tăng thì độ axit giảm 3). Dd X chứa:0,01molCl- ;0,02 mol NO3- ;0,1 mol OH- ;Ba2+ ;Ca2+ .Cho vào ddX ít nhất bao nhiêu ml ddK2CO3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất? A). 850 B). 650 C). 750 D). 500 4). Dung dịch nào sau đây không tồn tại ? A). Dd:NH4+ ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ . B). Dd:K+ ;HSO4- ;Cl- ;Ba2+ . C). Dd:K+ ;HCO3- ;Cl- ;Ba2+ . D). Dd: Al3+ ;SO42- ;Cl- ;NO3- ;Fe3+ 5). Hoà tan 2,3 gam Na vào vào nước được 200ml ddA.pH của ddA là? A). 12,7 B). 0,3 C). 14 D). 13,7 6). Dd nào sau đây có pH< 7? A). Dd:NaNO3 B). Dd:K2CO3 C). Dd:Na2SO4 D). Dd:KHSO4 7). Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với axit,vừa tác dụng với bazơ? A). ZnO;Al(OH)3;Pb(OH)2;Na2CO3;Al2O3 B). Zn(OH)2;Al(OH)3;Pb(OH)2;Fe(OH)2 C). Al2O3;ZnO;Pb(OH)2;Cu(OH)2 D). Zn(OH)2;Al(OH)3;Sn(OH)2; NaHCO3 8). Cho 2,58 gam oleum(H2SO4.2SO3)vào nước thu được 800 ml ddB. pH của ddB là? A). 1,5 B). 1,125 C). 1,175 D). 1,00 9). Cho dd NaHCO3 vào dd nào sau đây thì xuất hiện kết tủa? A). Nước vôi trong B). Dd:Ca(NO3)2 C). Dd:Ba(HCO3)2 D). Dd:BaCl2 10). Dd CH3COOH 0,175M có pH=2,757(Ka=1,75.10-5).Độ điện li của CH3COOH là? A). 1% B). 0,75% C). 2% D). 1,75%

 

Đồng bộ tài khoản