Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề kiểm tra một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn dưới đây:

Câu 1: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 0,12 và 0,03. B. 0,03 và 0,12. C. 0,05 và 0,1. D. 0,1 và 0,05.
Câu 2: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?
A. dd AgNO3 /NH3 dư. B. các cách trên đều đúng.
C. dd brom dư. D. dd KMnO4 dư.
Câu 3: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 4: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . B. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. D. CH3-CH2-CHBr-CH3.
Câu 5: Cho ankin X có công thức cấu CH3C C CH CH3 tạo sau : CH3. Tên của X là:
A. 4-metylpent-3-in. B. 2-metylpent-4-in. C. 4-metylpent-2-in. D. 2- metylpent-3-in

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 034 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 034 Trường THPT Lê Duẩn Thời gian: … I .Phần trắc nghiệm (5 điểm) đánh dấu nhân vào phương án cần chọn Câu A B C D Câu A B C D Câ A B C D u 1 O O O O 8 O O O O 15 O O O O 2 O O O O 9 O O O O 16 O O O O 3 O O O O 10 O O O O 17 O O O O 4 O O O O 11 O O O O 18 O O O O 5 O O O O 12 O O O O 19 O O O O 6 O O O O 13 O O O O 20 O O O O 7 O O O O 14 O O O O Câu 1: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,12 và 0,03. B. 0,03 và 0,12. C. 0,05 và 0,1. D. 0,1 và 0,05. Câu 2: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ? A. dd AgNO3 /NH3 dư. B. các cách trên đều đúng. C. dd brom dư. D. dd KMnO4 dư. Câu 3: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ? A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 4: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ? A. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . B. CH3-CH2-CH2-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. D. CH3-CH2-CHBr-CH3. Câu 5: Cho ankin X có công thức cấu CH3C C CH CH3 tạo sau : CH3 Tên của X là: . A. 4-metylpent-3-in. B. 2-metylpent-4-in. C. 4-metylpent-2-in. D. 2- metylpent-3-in Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A. ankađien. B. anken. C. ankin. D. ankan. Câu 7: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4  A  B  C  Cao su buna. Công thức phân tử của B là A. C4H4. B. C4H10. C. C4H6. D. C2H5OH Câu 8: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là: A. xicloropan. B. propen. C. propan. D. ispropen. Câu 9: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. 2-etylbut-2-en. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. isohexan. Câu 10: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm A. B hoặc D. B. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3. C. CH2=CH2 và CH2=CHCH3. D. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. Câu 11: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 12: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ? A. 5 đồng phân. B. 6 đồng phân C. 3 đồng phân. D. 4 đồng phân. Câu 13: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là: . A. 2-metylpropan. B. butan. C. 3-metylpentan. D. 2,3-đimetylbutan Câu 14: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A. 4,48 lít. B. 3,92 lít. C. 5,6 lít. D. 2,8 lít. Câu 15: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent- 1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ? A. (1) và (2). B. (2), (3) và (4). C. (3) và (4). D. (1), (2) và (3). Câu 16: so-he an tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn uất monoclo ? A. 5. B. 6 C. 3. D. 4. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là: A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylpropan. C. 2- metylbutan. D. etan. Câu 18: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ? A. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước. B. A, C. C. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. D. Crackinh butan Câu 19: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V). A. (III), (IV). B. (II), III, (IV), (V). C. (I), (IV), (V). D. (II), (IV), (V). Câu 20: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ? A. 6. B. 10. C. 4. D. 5. II,PHẦN TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 (2đ),Viết các phương trình phản ứng sau dạng công thức cấu tạo; a,Propan tác dụng với CI2 tỉ số mol là (1:1) b, pro pen tác dụng với dung dịch HCI c, Buta-1,3-đien tác dung với dung dịch nước Br2 tỉ số mol (1:1) d ,Etin phản ứng với dung dịch AgNO3 /dung dịch NH3 Câu 2(1đ) Đốt chay hoàn toan mọt lượng hi đro các bon A cho 14,4 gam nước và 30,8 gam CO2 .Xác định công thức cấu tạo A? Câu 3(2đ) Hổn hợp khí A gồm :H2, C3H8 và hai an ken là đồng đẳng liên tiếp Cho 280ml hổn hợp A đi qua bột Ni ken nung nóng được hổn hợp khí A1 có thể tích 224 ml,cho A1 qua bình đựng nướcBr2 nước brom bị nhạt màu một phần và khổi lượng bình nước Br2 tăng 0,13125 gam .Hổn hợp.khí A2 ra khỏi bình nước Br2 có thể tích 140 ml (các thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn,hai an ken phản ứng với tốc độ tương đương và hiệu suát các phản ứng 100%) Xác định công thức phân tử hai an ken và tính thành phần trăm thể tích các khí trong A

 

Đồng bộ tài khoản