Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho các bạn học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các đề kiểm tra tạo thành bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn. Hy vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn thi tốt hơn. Chúc các bạn thành công trong kỳ kiểm tra này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn:

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
A. 2-etylbut-2-en. B. 3-metylpent-2-en. C. isohexan. D. 3-metylpent-3-en.
Câu 2: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
A. ankađien. B. ankin. C.ankan. D. anken.
Câu 3: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).
A. (III), (IV). B. (I), (IV), (V). C. (II), (IV), (V). D. (II), III, (IV), (V).
Câu 4: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm
A. B hoặc D. B. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.
C. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.
Câu 5: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 3. B. 5.
C. 2. D. 4.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 036 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 036 Trường THPT Lê Duẩn Thời gian: … I .Phần trắc nghiệm (5 điểm) đánh dấu nhân vào phương án cần chọn Câu A B C D Câu A B C D Câ A B C D u 1 O O O O 8 O O O O 15 O O O O 2 O O O O 9 O O O O 16 O O O O 3 O O O O 10 O O O O 17 O O O O 4 O O O O 11 O O O O 18 O O O O 5 O O O O 12 O O O O 19 O O O O 6 O O O O 13 O O O O 20 O O O O 7 O O O O 14 O O O O Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. 2-etylbut-2-en. B. 3-metylpent-2-en. C. isohexan. D. 3- metylpent-3-en. Câu 2: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A. ankađien. B. ankin. C. ankan. D. anken. Câu 3: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V). A. (III), (IV). B. (I), (IV), (V). C. (II), (IV), (V). D. (II), III, (IV), (V). Câu 4: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm A. B hoặc D. B. CH2=CH2 và CH2=CHCH3. C. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3. Câu 5: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ? A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 6: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ? A. 5 đồng phân. B. 3 đồng phân. C. 4 đồng phân. D. 6 đồng phân Câu 7: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ? A. CH3-CH2-CHBr-CH3. C. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CH2-CH2Br. Câu 8: so-he an tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu d n uất monoclo ? A. 5. B. 3. C. 4. D. 6 Câu 9: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1- en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ? A. (1) và (2). B. (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (2), (3) và (4). Câu 10: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 d n xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là: A. 2-metylpropan. B. 3-metylpentan. C. 2,3-đimetylbutan. D. butan. Câu 11: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,12 và 0,03. B. 0,05 và 0,1. C. 0,1 và 0,05. D. 0,03 và 0,12. Câu 12: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ? A. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước B. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. C. Crackinh butan D. A, C. Câu 13: Để làm sạch etilen có l n axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ? A. dd AgNO3 /NH3 dư. B. dd brom dư. C. dd KMnO4 dư. D. các cách trên đều đúng. Câu 14: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4  A  B  C  Cao su buna. Công thức phân tử của B là A. C4H4. B. C4H6. C. C2H5OH. D. C4H10. Câu 15: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là: A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. etan. D. 2-metylpropan. Câu 17: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là: A. xicloropan. B. propan. C. ispropen. D. propen. Câu 18: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A. 4,48 lít. B. 5,6 lít. C. 2,8 lít. D. 3,92 lít. Câu 19: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ? A. 6. B. 4. C. 5. D. 10. Câu 20: Cho ankin X có công thức cấu CH3C C CH CH3 tạo sau : CH3 Tên của X là: A. 4-metylpent-3-in. B. 4-metylpent-2-in. C, 2-metylpent-3-in. D. 2- metylpent-4-in. II,PHẦN TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 (2đ),Viết các phương trình phản ứng sau dạng công thức cấu tạo; a,Propan tác dụng với CI2 tỉ số mol là (1:1) b, pro pen tác dụng với dung dịch HCI c, Buta-1,3-đien tác dung với dung dịch nước Br2 tỉ số mol (1:1) d ,Etin phản ứng với dung dịch AgNO3 /dung dịch NH3 Câu 2(1đ) Đốt chay hoàn toan mọt lượng hi đro các bon A cho 14,4 gam nước và 30,8 gam CO2 .Xác định công thức cấu tạo A? Câu3(2đ) Hổn hợp khí A gồm :H2, C3H8 và hai an ken là đồng đẳng liên tiếp. Cho 280ml hổn hợp A đi qua bột Ni ken nung nóng được hổn hợp khí A1 có thể tích 224 ml,cho A1 qua bình đựng nướcBr2 nước brom bị nhạt màu một phần và khổi lượng bình nước Br2 tăng 0,13125 gam .Hổn hợp.khí A2 ra khỏi bình nước Br2 có thể tích 140 ml (các thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn,hai an ken phản ứng với tốc độ tương đương và hiệu suát các phản ứng 100%) Xác định công thức phân tử hai an ken và tính thành phần trăm thể tích các khí trong A

 

Đồng bộ tài khoản