Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Mô tả BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Hãy thử sức với bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn để biết khả năng hiện tại của mình cho kỳ kiểm tra sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề kiểm tra có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề kiểm tra, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn:

I .Phần trắc nghiệm (5 điểm) đánh dấu nhân vào phương án cần chọn
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?
A. Crackinh butan B. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.
C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước. D. A, C.
Câu 2: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?
A. 5. B. 2.
C. 3. D. 4.
Câu 3: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:
A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
Câu 4: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 10. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn uất monoclo ?
A. 6 B. 3. C. 4. D. 5.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học mã đề 038 lớp 11 trường THPT Lê Duẩn đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập.
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 11 MÃ ĐỀ 038 Trường THPT Lê Duẩn Thời gian: … I .Phần trắc nghiệm (5 điểm) đánh dấu nhân vào phương án cần chọn Câu A B C D Câu A B C D Câ A B C D u 1 O O O O 8 O O O O 15 O O O O 2 O O O O 9 O O O O 16 O O O O 3 O O O O 10 O O O O 17 O O O O 4 O O O O 11 O O O O 18 O O O O 5 O O O O 12 O O O O 19 O O O O 6 O O O O 13 O O O O 20 O O O O 7 O O O O 14 O O O O Câu 1: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ? A. Crackinh butan B. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước. D. A, C. Câu 2: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là: A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít. Câu 4: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ? A. 10. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 5: so-h an tác d ng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu d n uất monoclo ? A. 6 B. 3. C. 4. D. 5. Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A. anken B. ankin. C. ankan. D. ankađi n. Câu 7: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ? A. 6 đồng phân B. 3 đồng phân. C. 4 đồng phân. D. 5 đồng phân. Câu 8: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác d ng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 d n xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là: A. butan. B 3-metylpentan. C. 2,3-đim tylbutan. D. 2-metylpropan. Câu 9: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đim tylbut-1-en (2); 3-metylpent-1- en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ? A. (2), (3) và (4). B. (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (1) và (2). Câu 10: Cho 3,36 lít hỗn hợp tan và til n (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,03 và 0,12. B. 0,05 và 0,1. C. 0,1 và 0,05. D. 0,12 và 0,03. Câu 11: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác d ng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác d ng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là: A. 2-metylpropan B. 2-metylbutan. C. etan. D. 2,2- đim tylpropan. . Câu 13: Cho ankin X có công thức cấu CH3C C CH CH3 tạo sau : CH3 Tên của X là: A. 2-metylpent-4-in. B. 4-metylpent-2-in. C. 2-metylpent-3-in. D. 4- metylpent-3-in. Câu 14: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là A. 3-metylpent-3-en. B. 3-metylpent-2-en. C. isohexan. D. 2- etylbut-2-en. Câu 15: Để làm sạch etilen có l n axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ? A. dd KMnO4 dư. B. dd brom dư. C. dd AgNO3 /NH3 dư. D. các cách trên đều đúng. Câu 16: Khi cho but-1-en tác d ng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ? A. CH3-CH2-CH2-CH2Br . A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH3. D. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . Câu 17: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác d ng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là: A. propen. B. propan. C. ispropen. D. xicloropan. Câu 18: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)– C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V). A. (II), III, (IV), (V). B. (I), (IV), (V). C. (II), (IV), (V). D. (III), (IV). Câu 19: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 ank n thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm A. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3. B. CH2=CH2 và CH2=CHCH3. C. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3. D. C hoặc A. Câu 20: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4  A  B  C  Cao su buna. Công thức phân tử của B là A. C4H10. B. C4H6. C. C2H5OH. D. C4H4. II,PHẦN TỰ LUẬN (5đ) Câu 1 (2đ),Viết các phương trình phản ứng sau dạng công thức cấu tạo; a,Propan tác d ng với CI2 tỉ số mol là (1:1) b, pro pen tác d ng với dung dịch HCI c, Buta-1,3-đi n tác dung với dung dịch nước Br2 tỉ số mol (1:1) d ,Etin phản ứng với dung dịch AgNO3 /dung dịch NH3 Câu 2(1đ) Đốt chay hoàn toan mọt lượng hi đro các bon A cho 14,4 gam nước và 30,8 gam CO2 .Xác định công thức cấu tạo A? Câu3(2đ) Hổn hợp khí A gồm :H2, C3H8 và hai an k n là đồng đẳng liên tiếp. Cho 280ml hổn hợp A đi qua bột Ni k n nung nóng được hổn hợp khí A1 có thể tích 224 ml,cho A1 qua bình đựng nướcBr2 nước brom bị nhạt màu một phần và khổi lượng bình nước Br2 tăng 0,13125 gam .Hổn hợp.khí A2 ra khỏi bình nước Br2 có thể tích 140 ml (các thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn,hai an ken phản ứng với tốc độ tương đương và hiệu suát các phản ứng 100%) Xác định công thức phân tử hai an ken và tính thành phần trăm thể tích các khí trong A

 

Đồng bộ tài khoản