Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
310
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Cùng tham khảo bộ Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013, với tài liệu này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài thi khảo sát chất lượng cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Chúng tôi mong rằng BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Hóa học Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
PHONG GIAO DUC VA EAO on xHAo sAr cnAr LTIqNG Hec srNHGror TAO THANH PHO VINH - 2013 \4U_HQq2qlx Bt rnr cniivn rHrlc Mdn thi: H6a hgc l6p 8 Thdi gian ldm bdi: 120phfit Ciu 1: (3 diCm) Cdnbdngc6cph6nimg h6ahocsau: a) Alz(SO+): + KOH b) Fe*O, + CO c) CnHzn-z + Oz d) Fe3Oa + HCI e)M + HCI 0 Fe*O, + HzSg+ Cdu2: (a di6m)oOt ch6yph6t pho trongkh6ngkhi thu dugc ch6trln A, hdatan A vdo nu6c du thu dugc dung dfch B. Cho kim lopi natri du vdo dung dfch B thu duoc dung dich c vd khi D. DAnkhf D di quah5nhgp bQtE g6m Al2o3,Fe3oa, cuo nungn6ngthu + r X r dugc h6n hqp kim loai F. ViCt c6c phucrngtrinh h6a hgc xity ravi cho bi6t A, B, C, D, F ld nhfrng chdt gi? Cffu 3: (a di6m)Cho cdc kim lopi: K, Al, Fe vd dungdich HCI: r A a. rNOulAy cungm6t kh6i lugng kim lopi trdncho t5c dqnghtit vdi dungdich HCI thi ti kim lopi ndochonhi6ukhf hiclrontrdtZ b. N6u thu dugc cirngmQtthd tfch khi hidro thi kh6i lugng kim loai ndodtng itnhSt? Cffu4: (5 diCm) Cho 1V,g2lithSnhqpkhf X gdmhidrovd butan(CaH16)diAukiOn o ti6u , : . , . " , , i , . chudnco t1i kh6i so v6i oxi le 0,5. DOt h6n hqp X voi 64 gam khi oxi. Sau khi phAnfmg xtry rahohn toin thu dugc hdn hqp khf Y. -,.^. a. Viet phucrngtrinh hoa hgc xhy ra. b. Tinh thdnhphAnphAntrdm th6 tich m6i t 

Đồng bộ tài khoản