Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
133
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Hãy thử sức với bộ Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013 mà Thư viện eLib giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013

Hy vọng rằng BST Đề KSCL Học sinh giỏi lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT TP Vinh năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
I } [ [ O N G G I A O I ) T ] CVA DAO ] r4C) f}E K[[A{} SA'I-CTTAT'E-I-1"#N{J S[]*.*'F{ F.EOC {;H{}E I'I IANII PIIO VINII NAVI IIOC 2tkt2- 2CI13 C T II N H t'rrir'c l\46mthfr: Tqlrlar lo'p I 'i-lroi g i a r rl a i l t r a i :l 2 { }p f u u t r):: r Dtil [. (4 die i ti'y .) C l r ox : 6 y + c z ; y : c z * a x ; z - a x * ca" by va x*y'+r,,+0. 1 1 1 _ ^ Chirngminh: +_+_ / 1+a 1+b 7+c L -. Zalx*al | | *r ,\ __L (a la hang so) X X Bii 2: (5 diAm) a. Voi a, b la cac s6 nguy6n. Chung rr-rinh d n g n 6 u 4 a ' + 3 a b- 11 b 2 c h i a h e t r c h o 5 t h i a o- b o c h i a h 6 t c h o 5 . b. Tini s6 du' trong phep chia cua bieu thuc ( x + 1 ) ( x + 3 X r - 5 ) ( x + 7 )+ 2 0 1 3 c h o d a t h u c* ' + 8 x + 1 2 . Bii 3: Q di)m) Cho * I 0, y > 0 thoa mdn r' + y' : x - y. Tim gia tri lon n h A tc u a c u a b i e u thucA- x2+y2. Bii 4:-(6diAm) -.,,^r Cho AABC c6ntai A ( A < 600). Tr€n rnotnria mat phing b0 AC chu'adi€m B vE tia Ax saocho CA. - iaB. Goi E ld di6m d6i xung vcyiC qua Ax. N6i BE c6t A* tai D. C6cducrng thSngCD vd CE cit AB lan luqt tai I vd K. a. Chungrninh ACDE ld hinh thoi. b. Chunsminh: AI(.BA - BK.AI. c. Ggi d ld dudngthing di quaA kh6ngc6t c4nhBC. X6c dinh vitri di6mM tr€ndudngthing d saocho chu vi AMBC nh6 nhdt. Bii 5: (2 di€m) \ Cho irinh vu6ng ABCD co canhbdng 1. M 1ddiem ndm tr6n doanBC. Duong vu6ng goc voi AM tai M cft canh CD tai N. Tirn v i tri cliemM Ae CX co do dai lo'n nhAt. FIet

 

Đồng bộ tài khoản