Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Câu 1: A. collapse B. healthy C. dislike D. appear
Câu 2: A. importance B. tendency C. incidence D. difference
Câu 3: A. population B. environment C. understanding D. conservation

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: The exercise was very difficult but he_____ to solve it in a very short time.
A. could B. managed C. practiced D. tried
Câu 5: She was ________she could not say anything.
A. so surprised at the news that B. so surprised of the news that
C. such surprised at the news that D. so that surprised for the news
Câu 6: Their washing machine was out of ____ so they couldn’t wash any clothes.
A. order B. work C. activity D. condition
Câu 7: The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. hadn't he B. didn't he C. didn't you D. hadn't he
Câu 8: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.
A. Discovered B. Discovering
C. That when discovered D. Which was discovered
Câu 9: 0ur chairman hasn’t come yet. If he _______late, we would have to put off the meeting.
A. should come B. would come C. shouldn’t come D. doesn’t come
Câu 10: I suggest we ___________ outside the cinema tomorrow at 8:30.
A. meet B. meeting C. met D. will meet

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 134 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản