Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions
Câu 1:A. appear B. dislike C. collapse D. healthy
Câu 2: A. conservationB. population C. environment D. understanding
Câu 3: A. difference B. importance C. incidence D. tendency

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
Câu 4: A. adventure B. future C. mature D. figure
Câu 5: 1.A. feat B. nuclear C. heat D. clean

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 6: The news sounds _______ .We are happy to hear it.
A. interesting B. interest C. interestingly D. interested
Câu 7: She went _______ flu just before Christmas.
A. over B. in for C. through D. down with
Câu 8:–“Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris?” – “ _______.”
A. Yes, it was B. I don’t think that C. Not yet D. Sorry, I don’t
Câu 9: “Make yourself at home.” – “ ______________”
A. Thanks. Same to you B. That’s very kind. Thank you
C. Not at all. Don’t mention it D. Yes, can I help you
Câu 10: 29. I had my sister ________ me to school every day.
A. taking B. take C. taken D. to take
Câu 11: 23. The move to a different environment had brought about a significant ___________ in Mary’s state of mind.
A. influence B. change C. impact D. effect
Câu 12: 17. 0ur chairman hasn’t come yet. If he _______late, we will have to put off the meeting.
A. doesn’t come B. should come C. shouldn’t come D. would come
Câu 13: 16. Daisy: "Why is Stanley in jail?" Peter: "He_____ of robbery".
A. has been convicted B. has been convicting
C. has convicted D. convicted
Câu 14: 21. ____ aren’t effective anymore because insects have become resistant to them.
A. Herbicides B. Composts C. Pesticides D. Fertilizer
Câu 15: 6. Their washing machine was out of ____ so they couldn’t wash any clothes.
A. condition B. order C. work D. activity

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 568 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản