Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

A: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

Câu 1 A. dislike B. appear C. collapse D. healthy
Câu 2: A. difference B. importance C. incidence D. tendency
Câu 3: A. environment B. conservation C. population D. understanding

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the answer that best complete the following questions
Câu 4: ______ species of plants exist in North America that can cause an allergic skin reaction in humans.
A. If there are several B. Several
C. There are several D. It has several
Câu 5: The move to a different environment had brought about a significant ___________ in Mary’s state of mind.
A. impact B. change C. influence D. effect
Câu 6: The exercise was very difficult but he_____ to solve it in a very short time.
A. practiced B. could C. tried D. managed
Câu 7: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.
A. Which was discovered B. That when discovered
C. Discovering D. Discovered
Câu 8: She went _______ flu just before Christmas.
A. in for B. down with C. through D. over
Câu 9: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as -______.
A. chalk and cheese B. here and there
C. cats and dogs D. salt and pepper
Câu 10: The teacher asked you if you finished your homework that day, __________?
A. hadn't he B. hadn't he C. didn't he D. didn't you

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 11 mã đề 641 (lần 2) trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản